ALGATATUD JA ALGATAMISE TAOTLUS

Detailplaneering koostatakse maakasutuse ja ehitustegevuse aluseks seaduses ning linna üldplaneeringuga määratud kohtades ja juhtudel. Iga isik võib teha planeeringu koostamise algatamise ettepaneku.

Taotlemine
Detailplaneeringu algatamise taotluse blankett RTF või PDF.
Vajadusel saate taotluse esitada ka Keila Linnavalitsuses kohapeal.


2024

Raba 43, Aukametsa ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Keila Linnavalitsuse 04.07.2024 korraldusega nr 2-2/181 algatati Keila linnas Raba 43, Aukametsa ja selle lähiala detailplaneering (ca 3,9 ha) ning kinnitati selleks lähteseisukohad. Planeeringuala asub Keila linna lõunaosas väikeelamute piirkonnas, külgnedes põhjas ja idas eramutega, läänes asub puidutoodete valmistamise ettevõtte, Kaitseliidu Keila malevkonna Keila staabihoone ja üksikud väikeelamud. Lõunas paikneb üldkasutatav maa.

Korraldus ja lisad on leitavad SIIT.

2023 

Arupõllu kinnistu ja lähiala ning terviseradade detailplaneeringu algatamine

Keila linnavalitsus algatas 21.09.2023 korraldusega nr 2-2/275 Arupõllu kinnistu ja lähiala ning terviseradade detailplaneeringu ning kinnitas lähteseisukohad. Planeeringuala suurus on ~ 113 ha. Planeeringuala asub Loode-Keila hoonestamata loodusmaastikus. Planeering hõlmab järgmisi kinnistuid: Arupõllu, Aruniidu, Ehitajate tee 13, Kuusiku, Ehitajate tee 7c, Mudaaugu tänav ja Mudaaugu tänav T1 ning vajadusel ka nende kinnistutega külgnevat lähiala. Planeeringuala on kõrge puhkeväärtusega, seal asub Keila linna terviseradade võrgustik ning sinna on ehitatud spordiehitisi.

Detailplaneeringu eesmärk on kavandada planeeritavale alale Keila terviseradade puhkeala, lisaeesmärk on uue elamuala kavandamine 1/3 osale Arupõllu ja Aruniidu kinnistutest. Detailplaneering on vajalik seni kehtinud detailplaneeringu kaasajastamiseks, terviseradade puhkeala ja puhkealaga külgneva uue elamuala terviklikuks ruumiliseks planeerimiseks ning ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseks planeeringuala kinnistute omanike vahel. Kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga ja planeeringuala kinnistute juhtotstarbed ei muutu.

Planeeritaval uuselamualal on vajalik välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus ning läbi viia dendroloogiline hindamine. Muud vajalikud uuringud selguvad planeeringu koostamise käigus.

Planeeringu algatamise korraldus, lähteseisukohad ja asendiplaan on leitav SIIT.

Raba tn T4 ja Raba tn 90a kinnistute detailplaneeringu algatamine

Keila Linnavalitsus algatas14.09.2023 korraldusega nr 2-2/267 Keila linnas, Raba tn T4 (29601:001:0276) ja Raba tn 90a (29601:014:0055) kinnistute detailplaneeringu.
Planeeringuala, suurusega ~ 0,4 ha, asub Lõuna-Keila aedlinna piirkonna servas, planeeringualast lõunasse jääb laiem pargi- ja haljasalade vöönd koos Ringtee äärse kaitsehaljastusega.
Detailplaneeringu eesmärk on kavandada planeeritavale alale kuni kolm väikeelamu krunti ja igale krundile üks kuni kahekorruseline väikeelamu. Planeeringu koostamine on vajalik linnas ehitusloakohustuslike hoonete püstitamiseks, hoonestusalade ja hoonete ehitustingimuste määramiseks. Detailplaneering on kooskõlas nii Keila linna kehtiva üldplaneeringuga kui ka Keila linna uue, kehtestamisel oleva üldplaneeringuga. Üldplaneeringu järgi on planeeringuala peamine juhtotstarve väikeelamuala, lõunaosas ka pargi- ja haljasala, edelaossa jääb kaitsehaljastuse ala.
Planeeringuga ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ja arvestades planeeritava tegevuse mahtu, ei ole vajalik koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut ega täiendavaid uuringuid. Dokumentidega saab tutvuda SIIN.

Jaama tänav 1c kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Keila Linnavalitsus algatas 31.08.2023 korraldusega nr 2-2/256 Jaama tänav 1c kinnistu ning lähiala detailplaneeringu (DP) ning kinnitas planeeringu lähteseisukohad.
Planeeritav maa-ala (0,41 ha) asub intensiivse kasutusega Keila raudteejaama kvartalis, kus on nii kaubandus- kui teenindushooneid, läänes paikneb valdavalt üksikelamutega elamukvartal.
Planeeringuala hõlmab 100% elamumaa sihtotstarbega Jaama tn 1c kinnistut (29601:001:0333) ning juurdepääsuks planeeritavat lähiala, mis jääb kinnistule Jõe tn 70c // Turu tn 1 // Keila raudteejaam (29601:001:0500).
Planeeringu koostamine on vajalik Keila linnas ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks, see tähendab hoonestusala ja teiste ehitustingimuste määramiseks.
Kavandatav detailplaneering on kooskõlas nii Keila linna kehtiva üldplaneeringuga kui ka Keila linna uue, kehtestamisel oleva üldplaneeringuga. Planeeringuga ei ole ette näha kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid ja arvestades planeeritava tegevuse mahtu, ei ole vajalik koostada keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut.
DP lahendus peab arvestama olemasolevat olukorda ja tuginedes vajalikele uuringutele tagama piirkonnas tasakaalustatud ruumilise arengu. Materjalidega saab tutvuda SIIN

2022
Tuula tee 14 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine  
Tuula tee 14 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine lisa 1  

2021
Haapsalu mnt 64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu (DP)
 
Keila, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine 
Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad  
Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang  
Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine  
Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine  

Vanemaid vaata SIIT.

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content