SOTSIAALTOETUSED

Toetust makstakse lapse sünni puhul lapsevanemale või eestkostjale või hoolduspere vanemale juhul, kui Keila linn on mõlema lapsevanema või üksikvanema või eeskostja või hoolduspere vanema elukoht rahvastikuregistris lapse sündimise aasta 1. jaanuari seisuga ja lapse elukoht sünni registreerimisest arvates.

Kui Keila linna elanik on laps ja üks lapse vanematest, makstakse sünnitoetust pool toetusmäärast.

Toetus makstakse vanema avalduse alusel kahes osas: esimene osa 60% sünnitoetuse määrast – kolme kuu jooksul peale lapse sündi ja teine osa 40% sünnitoetuse määrast – lapse üheaastaseks saamisel.

Sünnitoetuse teine osa makstakse tingimusel, et selle väljamaksmise ajal on endiselt laps ja mõlemad või laps ja üks vanem Keila linna elanikud. Kui toetuse teise osa väljamaksmise ajaks on Keila linna elanik üks lapse vanematest, siis makstakse pool teise osa toetusmäärast.

Toetuse suuruse määramisel lähtutakse lapse sündimise kuupäeval kehtivast toetuse määrast.

Sünnitoetuse määr 2024. aastal on 500 eurot lapse kohta.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus sünnitoetuste taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Lisainfo lingid sotsiaaltoetuste sissejuhatuses:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas 
Keila linna eelarve vastuvõtmine 


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro.

Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetust makstakse koolieelse munitsipaal- ja eralasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus makstakse koolieelse lasteasutuse teenuse osutajale arve alusel.

Juhul, kui lapsevanem on juba tasunud osalustasu, makstakse koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus kuludokumentide alusel lapsevanemale.
Koolieelse lasteasutuse osalustasu toetuse määr 2024. aastal on kuni 98,40 eurot lapse kohta kuus.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus muu täiendava vajaduspõhise sotsiaalteenuse hüvitamiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Lisainfo lingid sotsiaaltoetuste sissejuhatuses:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas 
Keila linna eelarve vastuvõtmine 


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Koduse lapse toetuse eesmärk on toetada Keila peresid, kus kasvab 1,5 – 3aastane laps, kellele ei ole pakutud Keila linnas lasteaiakohta ja kes ei kasuta kohta eralapsehoius. 

Toetust makstakse järgmistel tingimustel: 

 – Lapse ja mõlema lapsevanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning kogu toetuse maksmise perioodi jooksul Keila linnas; 

 – Kui Keila linna elanik on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga laps ja ainult üks lapse vanematest, makstakse koduse lapse toetust pool toetusmäärast.  

 – Lapsele ei ole pakutud munitsipaal- või eralasteaia kohta ja laps ei kasuta eralapsehoiuteenust; 
 – Laps on registreeritud Keila linna lasteaia järjekorda  Keila linna haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO  

Toetuse suurus on 350 eurot kuus. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus läbi veebikeskkonna SPOKU toetuse maksmisele eelneval kuul

Koduse lapse toetuse taotluse saab esitada SIIN. 


Lisainfo:
Haridusnõunik: Terje Rämmel
terje.rammel@keila.ee
58868500

Esmakordselt kooli mineva lapse toetust makstakse ühele lapse vanematest, eestkostjale või üksikvanemale tingimusel, et laps ja mõlemad vanemad, eestkostja või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud olnud vähemalt jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse esmakordselt kooli minekut.

Kui jooksva aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanikud laps ja üks vanem, on makstava toetuse suuruseks pool toetuse määrast.

Avalduse toetuse saamiseks saab esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 30. oktoobrini.

Toetust makstakse juhul, kui lapse vanematel ei ole täitmata rahalisi kohustusi Ametiasutuse ees.

Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määr 2024. aastal on 150 eurot lapse kohta.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse taotlemine
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Lisainfo lingid sotsiaaltoetuste sissejuhatuses:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas 
Keila linna eelarve vastuvõtmine 


Haridusspetsialist: Terje Rämmel
terje.rammel@keila.ee
5886 8500

Lastega pere toetus on sissetulekust sõltuv toetus. Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro.

Lastega pere toetust makstakse lapse vanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale lapsele vajalike koolitarvete, riiete ja muude põhjendatud kulude hüvitamiseks. Lastega pere toetuse määr 2024. aastal on kuni 200 eurot lapse kohta aastas.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Lisainfo lingid sotsiaaltoetuste sissejuhatuses:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas 
Keila linna eelarve vastuvõtmine 


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Lapse huviringi ja laagritoetus on sissetulekust sõltuv toetus. Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro.
Toetust makstakse lapse huviringi ja laagri kulude osaliseks hüvitamiseks.
Laste huviringi- ja laagritoetuse määr 2024. aastal on kuni 200 eurot lapse kohta aastas.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Lisainfo lingid sotsiaaltoetuste sissejuhatuses:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas 
Keila linna eelarve vastuvõtmine 


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Eestkostel oleva lapse toetust makstakse vanemliku hoolitsuseta alaealise lapse eestkostjale, kui laps elab rahvastikuregistri järgi Keila linnas.

Kui laps õpib põhikoolis või gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, makstakse toetust kuni lapse 19-aastaseks saamiseni. 19-aastaseks saamisel jätkatakse toetuse maksmist jooksva õppeaasta lõpuni.

Toetuse taotlemiseks esitab eestkostja ühekordse avalduse Keila Linnavalitsusele.
Toetus makstakse välja igakuiselt.
Eestkostel oleva lapse toetuse määr 2024. aastal on 50 eurot lapse kohta kuus.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus eestkostel oleva lapse toetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Toetust makstakse erivajadusega lapse ja õpilase õppeasutusse või koolieelsesse lasteasutusse ja sealt tagasi sõiduks tehtud kulutuste osaliseks kompenseerimiseks kuni õpilase 24-aastaseks saamiseni. 24-aastaseks saamisel makstakse toetust jooksva õppeaasta lõpuni.

Isikliku sõiduauto kasutamisel esitatakse Keila Linnavalitsusele igakuiselt avaldus, milles on ära märgitud lapse õppeasutusse või koolieelsesse lasteasutusse viimiseks ja toomiseks läbitud kilomeetrid ja koolis käidud päevade arv.

Isikliku sõiduauto kasutamise korral on toetus 0,2 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 160 eurot kuus.

Ühistranspordi kasutamisel esitatakse koos avaldusega sõidu kulusid tõendavad dokumendid.
Toetuse määr 2024. aastal on kuni 160 eurot kuus.
Toetus makstakse välja igakuiselt.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Erivajadusega lapse koolitranspordi toetus
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Toetust makstakse Keila linna elanikele alates 75-ndast sünnipäevast ja iga järgneva 0 või 5-ga lõppeva sünnipäeva puhul rahvastikuregistri andmete põhjal.

Toetus, mis on 50 eurot juubilari kohta, makstakse välja peale toetuse saaja poolt Ametiasutusele pangakonto numbri esitamist.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Toetust makstakse 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale, kes ei saa töötada lapse hooldamise tõttu.
Toetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu, ühekordse avalduse Keila Linnavalitsusele.
Toetus makstakse välja igakuiselt.
Toetuse määr 2024. aastal on 70 eurot kuus.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Hooldajatoetust makstakse täisealisele isikule määratud hooldajale.
Hooldajatoetuse taotleja ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Keila linna elanik.
Toetus makstakse välja igakuiselt.

Hooldajatoetuse määr 2024. aastal on 70 eurot kuus.

Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus täisealise puudega isiku hooldajaks ja hooldajatoetuse määramiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Lisainfo:
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keilas 
Keila linna eelarve vastuvõtmine 


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2024. aastal on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus, perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus ning iga alaealise pereliikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus.


Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb Keila Linnavalitsusele esitada avaldus koos järgmiste lisadega:

1.  Toetuse taotlemisele eelneva kuu kõigi pereliikmete pangakontode väljavõtted, esmakordsel toetuse taotlemisel kolme eelneva kuu pangaväljavõtted.

2.  Jooksval kuul maksmisele kuuluvad eluasemekulude arved (kortermajas ühistu poolt esitatud arve, eramajas vee ja kanalisatsiooni, prügiveo ning elektriarved).

3.  Esmakordsel taotlemisel toimetulekutoetuse avalduse lisa taotleja ja tema perekonna omandis või kasutuses oleva vara kohta.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus toimetulekutoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik

Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Toetust makstakse Keila linna elaniku surma korral matuse korraldajale. Toetuse taotlemiseks esitatakse Keila Linnavalitsusele avaldus kuue kuu jooksul peale surma registreerimist rahvastikuregistris.
Toetuse suuruse määramisel lähtutakse isiku surmakuupäeval kehtivast toetuse määrast, mis 2024. aastal on 240 eurot.

Matusetoetust ei maksta, kui isiku matuse korraldas ning kulud kattis kohalik omavalitsus või kui isiku matmiseks on saadud toetust teisest kohaliku omavalitsuse üksusest.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus matusetoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus on sissetulekust sõltuv toetus. Toetuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Toetuse saamiseks tekib õigus, kui üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust lahutada jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ja seejärel jääb iga pereliikme kohta alles alla 375 euro.
Toetust makstakse muude põhjendatud kulude hüvitamiseks.
Muudel põhjendatud juhtudel eraldatava toetuse määr 2024. aastal on kuni 400 eurot aastas.


Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas:
Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks
Vajadusel on taotluste blanketid leitavad TAOTLUSED lehelt.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content