Finantsjuhtimine

LINNAEELARVEST

Linna eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele.
Keila linna eelarved on tekkepõhised. Linna eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

Keila linna 2023. aasta eelarve vastuvõtmine 
Keila linna 2023. aasta eelarve 
Keila linna 2023. aasta eelarve seletuskiri 
Lühiülevaade Keila 2023 eelarvest

EELARVESTRATEEGIAST

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. 

KOV eelarvestrateegia peab:

  • kirjeldama arengukavas nimetatud eesmärkide finantseerimise;
  • hõlmama koostamise aastal vähemalt nelja järgnevat aastat;
  • sisaldama majanduskeskkonna analüüsi ja prognoosi;
  • andma ülevaate seadusega nõutavas detailsuses eelneva aasta tegelikest, jooksval aastal kavandatud ja järgnevateks aastateks prognoositud KOV-i sissetulekutest ja väljaminekutest;
  • esitama KOV-i ja tema arvestusüksuse eelneva aasta tegeliku ning jooksvaks ja järgnevateks aastateks prognoositavad põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse suurused;
  • sisaldama muud olulist finantsinformatsiooni.

Keila linna eelarvestrateegia 2022-2025 
Keila linna eelarvestrateegia 2023-2026

MAJANDUSAASTA ARUANDEST

Peale eelarveaasta lõppu  koostab omavalitsus majandusaasta aruande, sh eelarve täitmise aruande, mida auditeerib sõltumatu audiitor ning seejärel kinnitab volikogu.

Keila linna konsolideerimisgrupi 2021. aasta majandusaasta aruanne 
Sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2021 
Väljavõte Keila Linnavalitsuse 12.05.2022. aasta istungist

Keila linna eelarve valdkondlik jaotus

Põhitegevuse tulude eelarve 2023. aastal on 23,114 miljonit eurot.
Liikudes hiirega sektorile kuvatakse numbriline väärtus.

No Data Found

Põhitegevuse kulude eelarve 2023. aastal on 23,107 miljonit eurot.
Liikudes hiirega sektorile kuvatakse rahaline väärtus.

No Data Found

Eelarve täitmine seisuga 16. märts 2023.
Tulude täitmine 22%
Kulude täitmine 16%

No Data Found

Eelarve täitmine seisuga 16. märts 2023
Põhitegevuse tulude täitmine 5,141 tuh EUR (22%) 
Põhitegevuse kulude täitmine 3,770 tuh EUR (16%)

Eelarve täitmise fail 16.03.2023

Põhitegevuse tulude eelarve 23.114 tuh EUR
Täitmine 22%
Põhitegevuse kulude eelarve 23.107 tuh EUR
Täitmine 16%

EELARVE TÄITMISEST

Allolevast aknast saate vaadata Keila linna eelarveridu ja täitmist.
Allpool ribal on ka suurendamise nupp. Eraldi aknasse saate eelarvetabeli kuvada SIIT.

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content