EESTKOSTE

Justiitsministeeriumi poolt koostatud EESTKOSTJA TEEJUHT

Eestkoste täisealise üle

Kui täisealine ei suuda vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida, võib isik ise; tema vanem; tema abikaasa; tema täisealine laps või valla-või linnavalitsus esitada avalduse kohtusse eestkoste ja eestkostja määramiseks.
Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avalduse esitamise õigusega isikud (vanem, abikaasa, täisealine laps), pöördub avaldusega kohtusse kohalik omavalitsus ehk Keila Linnavalitsus.
Kohalik omavalitsus kaasatakse protsessi ka juhul kui avalduse kohtusse on teinud õigusega isik.
Eestkoste ei ole vajalik, kui täisealise huve saab kaitsta volituse andmise ning perekonnaliikmete või muude abiliste kaudu.
Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks pöörduge linnavalitsuse eestkostespetsialisti poole, kes nõustab, aitab kirjutada avaldust, aruandeid kohtule jmt.
Kui eestkostjaks ei ole võimalik määrata sobivat juriidilist isikut, määratakse eestkostjaks valla- või linnavalitsus, millega täisealine on kõige tugevamalt seotud. Täisealine on kõige tugevamalt seotud muu hulgas selle valla- või linnavalitsusega, kust ta pärit on, kus ta on suurema osa ajast elanud, millega ta on säilitanud olulised sidemed, kus asuvad tema lähedased või vara või kus on tema rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Alus:  Perekonnaseaduse peatükk 13 

Eestkoste alaealise üle 

Kui lapse kummalgi vanemal ei ole esindusõigust või lapse päritolu pole võimalik kindlaks teha, siis määratakse lapsele eestkostja.
Perekonnaseisuasutuse või muu valitsusasutuse või valla- või linnavalitsuse ametnik, politseiametnik, raviasutuse või hoolekandeasutuse juht, kohtunik, prokurör, notar ja kohtutäitur, kellel on andmeid eestkostet vajava lapse kohta, on kohustatud sellest teatama valla- või linnavalitsusele ja kohtule eestkostet vajava isiku hariliku viibimiskoha järgi.
Eestkoste seadmise otsustab kohus omal algatusel või valla- või linnavalitsuse või huvitatud isiku avalduse alusel.
Eestkostjaks võib olla täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik.
Kuni eestkostja määramiseni täidab eestkostja ülesandeid lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne valla- või linnavalitsus, kui eestkoste seadmise eeldused on täidetud.
Kui sobivat füüsilist või juriidilist isikut ei leita, määratakse eestkostjaks valla- või linnavalitsus, millega laps on kõige tugevamalt seotud. Laps on kõige tugevamalt seotud muu hulgas selle valla- või linnavalitsusega, kust ta pärit on, kus ta on suurema osa ajast elanud, millega ta on säilitanud olulised sidemed, kus asuvad tema lähedased või vara või kus on tema rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Alus: Perekonnaseadus peatükk 12

Sotsiaaltööspetsialist:
Janne Sutting
janne.sutting@keila.ee
5858 8423

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content