LASTEKAITSE

Allpool on kirjeldatud lastekaitse teemad. Vajutades teemale avaneb kirjeldus.

Lastekaitseseadus sätestab, et kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus sellest teatada. 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.

Tööpäevadel teavita abivajavast lapsest Keila Linnavalitsuse lastekaitsetöötajatele.
Keila linna LASTE HEAOLU SPETSIALISTIDE KONTAKTID

Lasteabitelefon 116111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Kui lapse turvalisuse huvides on vaja kiiret ja kohest sekkumist, tehakse koostööd politsei, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse ja piirkonna lastekaitsetöötajaga. Telefon töötab 24/7, helistamine on tasuta, helistamine on anonüümne, kõned salvestatakse, e-post: info@lasteabi.ee, www.lasteabi.ee

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Kohustus hädaohus olevast lapsest teatada on kõigil isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada hädaabinumbril 112.

Kadunud laste telefoni 116000 Kadunud laste telefoni eesmärk on anda esmased juhiseid situatsioonis käitumiseks, vajadusel pakuvad kriisinõustamist ning emotsionaalset tuge nii täiskasvanutele, kelle lapsed on kaduma läinud, kui ka noortele, kes on kodunt ära jooksnud või kes on eksinud. Telefon töötab 24/7 ja on kõigile helistajatele tasuta.

Lastemaja tegeleb seksuaalselt väärkoheldud ja selle kahtlusega laste juhtumitega, asetab esikohale lapse õigused ja toob kokku spetsialistid, kelle ühine eesmärk on taastada lapse heaolu ja turvatunne. Eesmärk on seksuaalselt väärkoheldud lase parem tuvastamine, lapsesõbralikum kriminaalmenetlus ning lastele ja peredele vajaliku abi korraldamine. Lastemaja meeskond hindab lapse tervislikku ja sotsiaalset olukorda ning abivajadust, viib läbi juhtumi lahendamiseks vajalikud uurimistoimingud ja pakub lapsele ja perele vajalikku abi.

Lastemajad asuvad Tallinnas, Tartus ja Jõhvis, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis. Lastemaja poole saab pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, aga ka lapsevanem või laps ise, samuti tavakodanik või spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine.

Täpsema info saamiseks soovitame helistada lastemaja telefonil 5854 5498 või kirjutada info@lastemaja.ee. Ööpäev läbi saab helistada lasteabi numbrile 116 111, ohu korral helista hädaabi numbril 112. 

Juhend: abivajavast lapsest teatamine

Asendushooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

 

Asendushooldusteenust osutatakse pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud. Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.

 

Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil – hooldusperes, perekodus ja asenduskodus.

 

Loe lisaks: asendushooldusteenus

Eestkoste seatakse Keila linna lapse üle, kelle vanemad on surnud, teadmata kadunud või piiratud teovõimega või kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud. Sõltuvalt asjaoludest võidakse eestkoste seada ka lapse üle, kes on muudel põhjustel jäänud ilma vanemlikust hoolitsusest.

 

Isik, kes soovib hakata alaealisele eestkostjaks, peab pöörduma eestkosteasutuse Keila Linnavalitsuse lastekaitseteenistuse poole. Ettepaneku isiku määramiseks eestkostjaks teeb eestkosteasutus, eestkoste seadmise otsustab kohus, Keila linnavalitsuse avalduse alusel. Kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes.

 

Eestkostja on lapse seaduslik esindaja, kes on kohustatud hoolitsema lapse kasvatamise ja ülalpidamise eest. Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks.

 

Loe eestkostest alaealise üle perekonnaseaduses.

Keila linna lapsesse puutuvates vaidlustes kaasab kohus Keila linnavalitsuse eestkosteasutusena arvamuse andmiseks. Selle kujundamiseks suhtleb lastekaitsespetsialist lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega. Lapse õiguste ja heaolu tagamiseks teeb kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialist koostööd ka teiste spetsialistidega, kes lapsega kokku puutuvad või on puutunud, näiteks lasteaed, kool, meditsiiniasutus, politsei jm.

 

Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb kuulata laps ära tema vanust ja arengutaset arvestades sobival viisil ning võtta lähtuvalt lapse vanusest ja arengutasemest tema arvamus arvesse ühe asjaoluna huvide väljaselgitamisel.

 

Loe lisaks:

Hooldusõigus 

Perelepitusteenus 

Vanema õigused ja kohustused perekonnaseaduses

 

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content