SOTSIAALTEENUSED

Allpool on kirjeldatud saadaolevad sotsiaalteenused. Vajutades teenuse nimele avaneb kirjeldus. 
Teenuste alused: 
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas 
Keila Sotsiaalkeskuse teenused
Keila Sotsiaalkeskuse hinnakiri 
Keila linna eluruumide kasutamise kord

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Teenuse sisu ja toimingud määratakse vastavalt iga teenuse taotleja vajadustele ning fikseeritakse hooldusplaanis.

Koduteenust osutab Keila Sotsiaalkeskus.

Koduteenus on teenusesaajale tasuline.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks
Vajadusel saab esitada avalduse blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Teenusele suunamisel määratakse teenuse saamise maht, vajadusel periood ning toimingud, mida teenus sisaldab. Teenusele suunamise otsuse alusel sõlmitakse teenuse saaja ja teenuseosutaja vahel kahepoolne koostööleping.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik

Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833


Keila Sotsiaalkeskuse avahooldusspetsialist: Olga Oksner

Olga.oksner@keilasots.ee
6791576

 

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitud raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga.

Eluruumi tagamise teenust osutatakse vastavalt Keila Linnavolikogu kehtestatud Keila linna eluruumide kasutamise korrale.

Eluruumi eraldamise otsustab Keila Linnavalitsus eluasemekomisjoni ettepanekul.

Eluruumi tagamise teenuse kasutamiseks sõlmitakse isikuga kirjalik üürileping, milles määratakse kindlaks eluruumi kasutamise tingimused.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus eluruumi tagamise teenuse taotlemiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Avalduse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid teenuse ja toetuse vajalikkuse hindamiseks.


Sotsiaalosakonna juht: Piia Peterson
Piia.peterson@keila.ee
6790726


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi üldhooldusteenus) eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Ööpäevaringset üldhooldusteenust on õigus saada isikul, kellele vajalikku abi ei ole võimalik tagada muude sotsiaalteenustega.

Hooldekodu kohamaksumus jaguneb teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel. Keila linn tasub hooldekodu teenuskoha maksumusest hoolduspersonali (hooldustöötajate ja abihooldustöötajate palgad, tööriietus ja isikukaitsevahend, tervisekontroll, vaktsineerimine, koolitused ja supervisioon) kulud kuni kehtestatud piirmäära ulatuses. Inimene tasub (omaosalus) majutuse, toitlustuse ja muude isiklike vajadustega seotud kulud.

Keila Linnavalitsus kehtestas väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutamisel vahetult teenust osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmääraks alates 1. juulist 2023 kuni 700 eurot ühe teenusesaaja kohta kuus. Kui hooldekodus moodustavad personalikulud igakuisest kohatasust rohkem kui 700 eurot, siis tuleb piirmäära ja personalikulude vahe tasuda inimesel endal või tema lähedastel.

Kui inimese sissetulek on eelmise aasta keskmisest vanaduspensionist madalam (2024. aastal alla 710,70 euro), hüvitab linn inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vahe, kui pensionist jääb puudu omaosaluse tasumiseks.

Kui isik ise või tema pereliikmed ei suuda tasuda üle piirmäära olevaid kulusid, hindab pädev ametnik isiku ja tema ülalpidajate maksevõimet ja teeb otsuse teenuse eest tasumiseks linnaeelarvelistest vahenditest.
Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas. Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.

Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonas alates: Avaldus üldhooldusteenuse toetuse taotlemiseks 

Vajadusel saab avalduse esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt. 

Avalduse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.
Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja eluasemekulude kulude dokumente ning täiendavaid andmeid teenuse ja toetuse vajalikkuse hindamiseks.
Kui hindamise tulemusena selgub, et isik ei vaja ööpäevaringset üldhooldusteenust, siis saab sotsiaaltöötaja pakkuda kodus elamist toetavaid sotsiaalteenuseid. Inimesele jääb võimalus ka sellisel juhul hooldekodusse minna, kuid siis peab ise tasuma hooldekodu kohatasu täies ulatuses.


Sotsiaalosakonna juht: Piia Peterson

piia.peterson@keila.ee
6790726


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik

Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Tugiisiku teenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Tugiisikuteenus on teenusesaajale tasuta.

Tugiisikuteenust osutab üldjuhul Keila Sotsiaalkeskus.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Teenuse eesmärk on hoolduse tagamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt kuni kolmeks aastaks ning seejärel otsustatakse uuesti hoolduse jätkuvuse vajaduse või lõpetamise üle.

Teenus on hooldatavale tasuta.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja kõigis eluvaldkondades osalemise suurendamine, vähendades selleks teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut. Vajadusel abistatakse teenuse saajat teenust vahetult osutava isiku leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne teenust vahetult osutava isiku kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks temaga kohtuda.

Isikliku abistaja teenust osutab Keila Sotsiaalkeskus.

Isikliku abistaja teenus on teenusesaajale tasuta.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.

 

Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833


Sotsiaalosakonna juht: Piia Peterson
Piia.peterson@keila.ee
6790726

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, sh erivajadusega lapsed, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Sotsiaaltransporditeenuse esmakordsel taotlemisel esitab isik põhjendused, mis takistavad ühistranspordi kasutamist ning võimalusel transpordi lähte- ja sihtkoht.

Teenust osutab Keila Sotsiaalkeskus. Ametiasutus võib sõlmida teenuse osutamise lepingu ka teiste teenuse osutajatega.

Sotsiaaltranspordi teenus on teenusesaajale tasuline v.a. erivajadusega lapsed.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.
Taotlust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.


Keila Sotsiaalkeskuse infosekretär: Jaane Põldme
info@keilasots.ee
6791570; 52 07 448


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

Varjupaigateenust osutab Keila Sotsiaalkeskus.

Varjupaiga teenus on tasuline teenus.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.


Sotsiaalosakonna juht: Piia Peterson
Piia.peterson@keila.ee
6790726


Keila Sotsiaalkeskuse juhataja: Riina Sippol
Riina.sippol@keilasots.ee
6791571

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme

Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Võlanõustamisteenus on teenusesaajale tasuta.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Avalduse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Teenust osutatakse raske ja sügava puudega lastele.

Lapsehoiuteenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest ja lapsele osutatavate teiste teenuste mahust.

Lapsehoiuteenus on teenusesaajale tasuta.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-toetuste keskkonas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.


Laste healo spetsialistid: 
Erki Uus erki.uus@keila.ee, 58846729 
Liina Kõiv liina.koiv@keila.ee, 58843709

Teenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenust osutab üldjuhul Keila Sotsiaalkeskus.

Päevahoiuteenus on teenusesaajale tasuline v.a. projekti „Tööle saamist toetavate hoolekandeteenuste arendamine Keila linnas” nr 2014-2020.2.02.20-0309 raames osutatav päevahoiuteenus.

Teenust on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-toetuste keskkonnas: Avaldus sotsiaalteenuse taotlemiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833

Täiendavate vajaduspõhiste sotsiaalteenuste eesmärk on osutada abivajajatele muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad isiku tegelikust vajadusest.

Teenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri järgi elab Keila linnas.

Teenuse saamiseks esitab isik või tema esindaja Keila Linnavalitsusele avalduse.
Avaldust saab esitada e-taotluste keskkonnas: Avaldus muu täiendava vajaduspõhise sotsiaalteenuse hüvitamiseks 
Vajadusel saab avaldust esitada blanketil, mille leiate TAOTLUSED lehelt.

Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt või tema esindajalt perekonna sissetulekut tõendavaid ja jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumente ning täiendavaid andmeid teenuse ja toetuse vajalikkuse hindamiseks.

Taotluse läbivaatamisel hinnatakse abivajaja toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas isiku personaalse tegevusvõimega ning füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid ja tehakse kindlaks, milliseid teenuseid ning millises mahus isik vajab.


Sotsiaaltöö juhtivspetsialist: Ene Ellik
Ene.ellik@keila.ee
6790725; 58834833


Sotsiaalosakonna juht: Piia Peterson
Piia.peterson@keila.ee
6790726

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content