KEILA LINNA ÜLDPLANEERING

Kehtib alates 26.03.2024

JOONISED 
SELETUSKIRI
LISAD 

Keila Linnavolikogu kehtestas 26.03.2024 otsusega nr 1-3/7 Keila linna uue üldplaneeringu. 

Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Keila Linnavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 7. Üldplaneering hõlmab kogu linna territooriumit. 

Üldplaneering koostati Keila linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamiseks ning säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmiseks. Linna ruumilise arengu põhimõtete kohaselt toimub linna ruumiline planeerimine erineva juhtfunktsiooniga maa-alade arendamise kaudu, kus arvestatakse tasakaalustatult majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna suundumuste ja vajadustega. Linnaruumi kujundamisel nähakse ette elanikele puhkealade tagamist Keila linna läbiva jätkuva puhkealade vööndi parkide, haljasalade ja looduslike alade baasil. 

Üldplaneeringuga määratakse Keila linna piires maa üldised kasutustingimused, asustuse arengualad, üldised ehitus- ja haljastustingimused, transpordivõrgustik, miljööväärtusliku ala, rohevõrgustiku, väärtusliku maastiku kaitse- ja kasutustingimused ning kõrgveepiirist tulenevad kitsendused. Üldplaneeringus on määratud tehnotaristu üldised asukohad ja rajamise ehituslikud tingimused. Täpsustatud on kultuuriväärtustega ning looduskaitsega seonduvaid tingimusi. 

Üldplaneering on edaspidi aluseks detailplaneeringutele, mis üldplaneeringu kehtestamise ajaks ei ole vastu võetud ega kehtestatud ning projekteerimistingimuste andmisele juhul, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. 

Üldplaneeringu koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemustega. Üldplaneeringu elluviimisega kaasneb positiivne sotsiaalne, majanduslik ja kultuuriline mõju. Järgides ruumiotsuste tegemisel ning tegevuste elluviimisel üldplaneeringuga seatud kokkuleppeid ja reegleid ning keskkonnamõju strateegilises hindamises käsitletud leevendusmeetmeid, ei ole ette näha olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid ega piiriülest keskkonnamõju. 


 

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE KROONIKA 2018 – 2024 

27.03.2018 Keila Linnavolikogu otsusega nr 7 algatati Keila linna üldplaneeringu (ÜP) koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine ning kinnitati esialgsed lähteseisukohad. 

06.11.2018 toimus Keila linna ÜP koostamise tutvustamine, avakoosoleku slaidid ja protokoll. Kodanike ja huvirühmade laiapõhjaliseks kaasamiseks üldplaneeringu koostamise protsessi viidi 13. novembrist kuni 31. detsembrini 2018 läbi ideekorje. 

10.09.2019 toimus Keila linnaruumilise visiooni tutvustus ning töörühmad, kus keskenduti Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele. Keila ruumiline  visioon sai aluseks Keila linna üldplaneeringu koostamisele. Töörühmadesse kaasati Keila linna elanikke, asutusi, ettevõtteid, huvitatud isikuid, korteriühistuid. Avaliku arutelu ja töötubade protokoll 

Novembris 2018 valmisid Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) koostatud Keila linna üldplaneeringu lähteseisukohadja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus  

ÜP eskiisi avalik väljapanek ja arutelu 
 
ÜP eskiisi avalik väljapanek toimus 18.10.2019. – 05.11.2019 ja avalik arutelu 05.11.2019 Keila linnavalitsuses. Avalikul arutelul vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud 21 ettepanekut. Ettepanekuid oli esitatud peamiselt elukeskkonna säilitamise, miljööväärtuslike hoonete tingimuste, rohealade säilitamise, olemasoleva elamupiirkonna tihendamise ja maakasutuse juhtotstarbe muutmise teemade käsitluse kohta. Arvamuste esitajatele saadeti kirjalikud vastused. Eskiisi avaliku arutelu protokoll ja tabel avaliku väljapaneku ajal ning järgselt esitatud ettepanekute ja vastustega.     

ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek ning kooskõlastamine 

ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.08 – 13.09.2020 ning  avalik arutelu 06.10.2020 Keila Linnavalitsuses. Keila ÜP eelnõu avaliku arutelu protokoll.  
Tabel eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastustega ning tabel avaliku väljapaneku eelnõu järgselt laekunud ettepanekute ja vastustega. Avaliku väljapaneku järgselt toimusid eraldi kohtumised Transpordiameti, Lääne-Harju Vallavalitsuse ja kohalike elanikega, tabel toimunud kohtumiste protokollidega. Riigiasutused ja naaberomavalitsused kooskõlastasid üldplaneeringu 2021.-2022.a.  

Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel seisuga 15.11.2022 

ÜP ja KSH aruande vastuvõtmine 

29.novembril 2022.a. võeti Keila Linnavolikogu otsusega nr 1-3/22 vastu Keila linna üldplaneering, tunnistati nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegiline hindamine ja suunati üldplaneering avalikule väljapanekule.  Üldplaneeringuga tehti ettepanekud Keila linnas ehituskeeluvööndite vähendamiseks hulgal kinnistutel Keila Jõe ääres. Keskkonnaameti kirjas  08.05.2023 nr 7-13/23/9357 antakse linna ettepanekutele vastus – ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustumine või mittenõustumine olenevalt asukohast. 

Vastuvõetud üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 30. detsembrist 2022 kuni 14.veebruarini 2023. Selle aja jooksul linnakodanike poolt saadetud kirjalike arvamustega võimalusel arvestati, kuid kõiki erimeelsusi ei õnnestunud lahendada. Avalikul väljapanekul olnud planeeringule saatsid oma arvamuse ka riigiasutused ja tehnovõrkude valdajad ning nende poolt saadetud teabest lähtuvalt täiendati planeeringu seletuskirja ja jooniseid. 

Avalikul väljapanekul 30.12.2022 – 14.02.2023 esil olnud ÜP materjalid 

Avaliku väljapaneku tulemuste  avalik arutelu toimus 7. märtsil 2023.a Keila Linnavalitsuse saalis, millest koostati protokoll ja laekunud ettepanekute tabel.  

ÜP heakskiitmine 

Keila Linnavalitsus esitas üldplaneeringu 19.05.2023 Rahandusministeeriumile (ministeeriumide töökorralduse muutusest tulenevalt edaspidi Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi) heakskiidu saamiseks. Valdkonna eest vastutav minister tutvus esitatud materjalidega ning palus teha korrektuure ning täiendavalt kaasata üldplaneeringu menetlusse isikuid. Üldplaneeringut korrigeeriti, samuti viidi läbi täiendav kaasamine.  

Linnavalitsuse esindajate ja üldplaneeringu avalikustamisel arvestamata jäänud kirjalikke arvamusi esitanud füüsiliste ja juriidiliste isikute ärakuulamised toimusid kahel korral hübriidkoosoleku vormis nii kohapeal Tallinnas Suur-Ameerika 1 asuvas Rahandusministeeriumi hoones kui ka internetipõhise konverentsilahenduse vahendusel. Osaliste ärakuulamisel jäi suurem osa planeeringuvaidlustest siiski  üles, mõnel juhul Linn täpsustas üldplaneeringus antud ruumilise arengu tingimusi.  

ÜP seisuga 08.08.2023 
ÜP seisuga 08.01.2024 

Regionaalminister andis oma 01.02.2024 kirjaga nr 14-3/649-10 Keila linna üldplaneeringule heakskiidu. 

ÜP kehtestamine 

Keila Linnavolikogu kehtestas üldplaneeringu 26.03.2024 otsusega nr 1-3/7.  Otsuses on lisaks menetluskäigule toodud ka Linna seisukohad üldplaneeringu menetluses avalikustamise käigus esitatud arvamustele, mille osas kokkuleppele ei jõutud või jõuti kokkuleppele osaliselt. Arvestamata jäänud ja osaliselt arvestatud arvamused loetakse lahendamata jäänud planeeringuvaidluseks.  

Keila linna üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)

29.novembril 2022.a. võeti Keila Linnavolikogu otsusega nr 1-3/22 vastu Keila linna üldplaneering, tunnistati nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegiline hindamine ja suunati üldplaneering avalikule väljapanekule.  

Vastuvõetud üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 30. detsembrist 2022 kuni 14.veebruarini 2023. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 7. märtsil 2023.a kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis. 
Keila linna üldplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamine algatati Keila linnavolikogu 27.03.2018. a otsusega nr 7. Planeeringualaks on Keila linna haldusterritoorium. Üldplaneeringuga määratakse Keila linna edasised ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused.  
Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada linna jätkusuutlik toimimine läbi efektiivse ruumi- ja maakasutuse. Asustuse suunamise, liiklusskeemide, puhke otstarbeliste tegevuste ja muu seesuguse sidumine naabervaldadega kajastatakse eraldi joonistel. 

Üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsus.

Keila linna ruumiline visioon

Keila ruumiline visioon käsitleb üle-linnaliselt olulisi ruumilisi põhimõtteid, mis on Keila linna üldplaneeringu lahenduste ja edasiste maakasutus- ja ehitustingimuste koostamise üldiseks aluseks. Ruumiline visioon ei pretendeeri täpsusele, toodud on skeemid lahendusi üldistaval kujul. Täpsemaid maakasutuse lahendusi saab vaadata üldplaneeringu joonistelt. Ruumiline visioon on üldplaneeringu üks olulisemaid osasid. Visioon võtab planeeringu lahenduse üldistavalt kokku ja toob välja olulisemad linnaruumi planeerimise eesmärgid. Ruumiline visioon koosneb skeemidest koos selgitustega.

 • Üldplaneeringu lahendused lähtuvad eesmärgist muuta inimeste liikumist selles struktuuris selgeminitunnetatavaks ja mugavamaks. Samuti on see struktuuraluseks hoonefrontidele, hoonestuse tihendamisele, funktsioonide mitmekesistamisele ja hoonete arhitektuurilise kvaliteedi suunamisele.
 • Keila linnastruktuuris on tähelepanuväärne eripära, et olemasolevad rohealad on üksteise järel rivis. Üldplaneering seab tulevikuks ruumilise arengu suuna, mille järgi tuleb tagada rohealade vööndi säilimine ning parandada haljasalade omavahelist sidusust.
 • Üldplaneeringuga rõhutatakse vajadust hoida ja parandada tänavavõrgustiku sidusust ka üle ja piki raudteed ning jõge, samuti väärtustades ja sidudes tänavavõrgustikuga kogu linnas väiksemaid teid ja radu, et kõik teekonnad oleks meeldivad.
 • Üldplaneering annab aluse rohelise võrgustiku ruumilise struktuuri hoidmisele ja parendamisele.
 • Keila on Tallinna regiooni üks parimaid linnu eluks ilmaautota. Selle aluse loob tihe rongiliiklus ning raudteejaam linna keskel. Üldplaneering lähtub eesmärgist teekondi kodudest, töökohtadest ja koolidest raudteejaama parandada.
 • Üldplaneering kaitseb ajalooliselt väljakujunenud ja seetõttu Keilale iseloomulikke vaadete püsimist ka tulevikus.
 • Üldplaneering soodustab Keila linnaga seotud tänavavõrgustiku ja avaliku ruumi (sealhulgas jõeäärse promenaadi ja sildade ) arengut, elukeskkonda häiriva tootmise väljaviimist ning elanike ja teeninduse lisandumist jõe mõlemal kaldal sealhulgas naabervaldade territooriumil.
 • Keila on üks parimaid kohti uute elanike lisamiseks Harjumaal. See tähendab, et mõistlik on planeerida linna tihendamist uute elamispindadega.
 • Harju KEK ja Tööstuse tn tööstusparkides paiknevad ettevõtted on Keila linna olulisemad tööandjad. Üldplaneering kavandab tootmiseks vajalike transpordiühenduste parandamist ja parem sidumine Keila keskosa linnaruumiga.
 • Üldplaneering seab eesmärgiks Keila linnakeskuse elavdamise, tugevdamise ja mitmekesistamise. Üldplaneering kavandab keskuse kvartalitest 21. sajandile omast elu-, äri- ja ajaveetmise keskkonda, mis on elav, mitmekülgse kasutusega ja koosneb omavahel mugavalt seotud kohtadest.
 • Maanteeamet kavandab kahte ümbersõiduteed: Keilast põhja- ja lõuna poolt. Kavandatavad ümbersõidud mõjutavad oluliselt Keila linnaruumi, sh muutusi olemasolevate teedega seotud ruumis. Maanteede arendused peavad parandama Keila lähiümbruse inimsõbralikkust ja Keila linna seoseid ümbrusega.

Keila keskuse arenguvisioon

Keila linna üldplaneeringu koostajad korraldasid 10.09.2019. Keila Linnavalitsuses töötoa, et saada teada Keila linnaelanike ettepanekuid, kuidas suunata üldplaneeringuga 15-25 aasta perspektiivis Keila kesklinna arengut ja millised saavad olema üldplaneeringu ülesanded kesklinna eripära arvestades. Kesklinnana käsitletakse Keila keskväljaku ümbrust, tunnetuslikult võib aga kesklinn hõlmata igaühe jaoks erineva ulatusega ala. Üldplaneeringus toodud pildid Keila linna keskuse tänavatest illustreerivad üldplaneeringu üldisi pritsiipe. Pildid haaravad ajaloolise linnatuumiku viit osa: nelja Keskväljakult hargnevat ajaloolist teekoridori: Tallinna mnt, Paldiski mnt, Haapsalu mnt, Tuula tee ning selle keskel paiknevat Keskväljakut.

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE PROTSESS

27.03.2018 Keila Linnavolikogu otsusega nr 7 algatati Keila linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamine ning kinnitati esialgsed lähteseisukohad.

06.11.2018 toimus Keila linna ÜP koostamise tutvustamine, avakoosoleku slaidid ja protokoll.

10.09.2019 toimus Keila linnaruumilise visiooni tutvustust ning töörühmad, kus keskenduti Keila linna keskuse ruumilistele probleemidele. Keila ruumiline  visioon on aluseks Keila linna üldplaneeringu koostamisele. Kokkuvõte Keila Linnavalitsuses toiminud töötoast. Kutsega kaasati Keila linna elanike, asutusi, ettevõtteid, huvitatud isikuid, korteriühistuid. Kutse avaldati Keila lehes, Keila linna veebilehel ja Facebooki lehel. Avaliku arutelu ja töötubade protokoll.
Kodanike ja huvirühmade laiapõhjaliseks kaasamiseks üldplaneeringu koostamise protsessi viidi läbi ideekorje, mille abil ühiselt kohalikku elu planeerida. Oma ideid sai esitada 13. novembrist kuni 31. detsembrini 2018.

ÜP lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsus
Novembreis 2018 valmis Keila linnavalitsus koostöös Estonian, Latvian & Lithuanian Environment (ELLE) on koostanud Keila linna üldplaneeringu lähteseisukohad (edaspidi LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi KSH VTK). LS ja KSH VTK eelnõu kohta küsiti ettepanekuid ja seisukohta asjaomastelt  asutustelt.   Kõik materjalid avalikustati Keila Linnavalitsuse veebilehel.

ÜP eskiisi avalik väljapanek ja arutelu
ÜP eskiisi avalik väljapanek toimus 18.10.2019. – 05.11.2019 ja avalik arutelu 05.11.2019 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis, kus vaadati üle avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekud. Kokku esitati eskiisi avaliku väljapaneku käigus 21 ettepanekut. Esitatud ettepanekud oli esitatud peamiselt elukeskkonna säilitamise, miljööväärtuslike hoonete tingimuste, rohealade säilitamise, olemasoleva elamupiirkonna tihendamise ja maakasutuse juhtotstarvet muutmise teemade käsitluse kohta üldplaneeringus. Arvamuste esitajatele on saadetud kirjalikud vastused. Eskiisi avaliku arutelu protokoll ja tabel avaliku väljapaneku ajal ning järgselt esitatud ettepanekute ja vastustega.   

ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek
ÜP ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.08 – 13.09.2020 ning  avalik arutelu 06.10.2020 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Keila ÜP eelnõu avaliku arutelu protokoll
Tabel eelnõu avalikul väljapanekul laekunud ettepanekute ja vastustega ning tabel avaliku väljapaneku Eelnõu järgselt laekunud ettepanekute ja vastustega. Avaliku väljapaneku järgselt toimusid eraldi kohtumised Transpordiameti, Lääne-Harju Vallavalitsuse ja kohalike elanikega, tabel toimunud kohtumiste protokollidega.

Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel seisuga 15.11.2022

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content