Linnavalitsuse istung: Paldiski mnt 2b kinnisasja enampakkumisest

Keila Linnavalitsus kinnitas Paldiski mnt 2b kinnisasja – garaažide enampakkumisel müügi tingimused.  Pakkumised tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud konteineris hiljemalt 14. augustil 2023. a kell 14:00 Keila Linnavalitsuse e-posti aadressile klv@keila.ee.  Enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni juhib abilinnapea Inge Angerjas.

Keila linnale kuuluva kinnisasja asukohaga Keilas Paldiski mnt 2b

kirjaliku enampakkumise läbiviimise ja müügilepingu sõlmimise

TINGIMUSED

1. Harjumaa, Keila linn, Paldiski mnt 2b hoonestatud kinnisasi, katastritunnus 29601:001:0309, maakasutuse sihtotstarbega elamumaa 100%, pindalaga 1118 m².

1.1. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul 176 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga garaaž, EHR kood 116067931.

1.2. Kinnisasjal puudub juurdepääs avalikult kasutatavale teele.

1.3. Kinnisasi on koormatud tähtajatu ja tasuta reaalservituudiga (teeservituut) ning tähtajatu ja tasuta reaalservituudiga (prügikonteineri hoidmise servituut) kinnistu nr 4017202 igakordse omaniku kasuks. Kinnistu on vaba kinnistusraamatusse kandmata kolmandate isikute õigustest.

1.4. Enampakkumise alghind on 83 300 eurot.

1.5. Tagatisraha 1660 eurot tasutakse Keila Linnavalitsuse arvelduskontole EE121010022073899009 SEB Pank hiljemalt 13. augustil 2023 märgusõna all “Paldiski mnt 2b enampakkumine”.

2. Kinnisasjaga tutvumiseks registreeruda eelnevalt Keila Linnavalitsuses (Keskväljak 11, tel 6790 700).

3. Pakkumises peab sisalduma:

1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;

2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

3) sõnadega väljendatud pakkumise summa

4) pakkumise objekti aadress;

5) pakkumise esitaja allkiri;

6) vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.

4. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, sh tagatisraha mitteõigeaegse laekumise korral, enampakkumises ei osale.

5. Pakkumine esitada märgusõna “enampakkumine Paldiski mnt 2b“ kandvas digitaalselt allkirjastatud konteineris hiljemalt 14. augustil 2023 kell 14:00 Keila Linnavalitsusele, e-posti aadressil klv@keila.ee.

6. Keila Linnavalitsus registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras, märkides protokollis saabumise kuupäeva ja kellaaja.

7. Enampakkumise komisjon avab pakkumised 14. augustil 2023. a. kell 14:30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis, Keskväljak 11, Keila, nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib enampakkumise juhataja pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

8. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse pakkuja nimi ja pakutud hind. Protokollile kirjutavad alla kõik avamisel osalenud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus tutvuda pakkumiste avamise protokolliga kolme tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

9. Kui pakkumised on võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumine viie tööpäeva jooksul. Uus pakkumine ei või olla väiksem juba tehtud pakkumisest. Kui pakkujad ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumist, otsustab eelistuse enampakkumise komisjon liisu heitmise teel.

10. Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Keila Linnavolikogu poolt määratakse kindlaks müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos.

11. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.

12. Müügiobjekt antakse ostjale üle hiljemalt müügilepingu sõlmimise päevale järgneval päeval.

13. Ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist või esitatud lepingu täitmise tagatised.

14. Keila Linnavalitsusel on õigus lükata kõik pakkumised tagasi, kui müügilepingu sõlmimine on muutunud võimatuks müüjast sõltumatutel põhjustel.

Linnavalitsuse korraldus:

Veel Keila Linnavalitsuse 94.istungist:

Linnavalitsus väljastas ehitusloa korterelamu püstitamiseks Posti tn 8, Posti tn 10 ja Posti tn 12 kinnistule, kanalisatsioonitorustiku rajamiseks Posti tn 10, Posti tänav L1 ja Põhja tänav kinnistutel ja sõidutee rajamiseks Posti tn 8, 12, 14, Posti tänav L1, Põhja tn 8c ja Põhja tänav kinnistutel. Tulevikus saab selle tänava nimi olema Nurme.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa üksikelamu laiendamisel Koidu tn 100b kinnistul. Juurdeehituse käigus ehitati elamu idaküljele saun, dušš, 2 jaheruumi ja sauna eesruum. Laienduse lõunaküljele rajati avatud terrass. Paigaldati keraamilise sisuga moodulkorsten. Lisaks olemasolevale õhk-vesi soojuspumbale paigaldati jahutuseks õhk-õhk soojuspump.

Linnavalitsus kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonda ja andis dokumendi kodanikule toimetamiseks volituse sotsiaaltöötajale.

Linnavalitsus tegi seitse otsust väljaspool kodu kodanikule osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse rahastamise kohta. 

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks ühe oma korralduse  eluruumi tagamise teenuse osutamiseks sotsiaaleluruumi üürile andmisest.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. juulist kuni 31. juulini 2023 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvele.

Eelmine Keila Linnavolikogu 22. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content