9. Keila Linnavolikogu istung

Keila Linnavolikogu 9. istung toimus teisipäeval, 31. mail 2022.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne
2. Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve (I lugemine)
3. Halduslepingu sõlmimine Sotsiaalkindlustusametiga
4. Keila linna kliima- ja energiakava kinnitamine
5. Keila linna teenetemärgi andmine

Keila Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarvet mille maht on 1 138 628 eurot ja suunas selle II lugemisele. Keila Linnavalitsus on teinud ettepaneku võtta vastu Keila linna 2022. aasta I lisaeelarve, millega suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 466 432 eurot, põhitegevuse kulud 894 774 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 118 916 eurot. Likviidsete varade muutus on -547 258 eurot. Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondi tulusid 42 972 euro võrra. Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondist tehtavaid kulusid 33 617 euro võrra. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna põhitegevuse tulude eelarvet 413 460 eurot ja investeerimistegevuse tulude eelarvet 124 938 eurot, kokku 538 398 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) projekti „Kliimakava koostamine” raames suurendatakse tegevusala 047401 Planeerimine toetuste tulusid 14 620 eurot. Vastavalt Kinnisvaravalduse AS ja Keila linna vahelisele lepingule Vesiveski I kinnistu detailplaneeringu ning arendamise kohta tasub arendaja Linnale Tallinna maantee ümberehituse projekteerimise osaliseks hüvitamiseks 35 000 eurot. Vastavalt 1Partner Advisory OÜ ja Keila linna vahelisele lepingule Vasara tn 15 kinnistule korterelamu ehitusprojekti, piirkonna heakorrastusprojekti koostamiseks ning Vasara tänava kergliiklustee väljaehitamiseks, tasub arendaja Vasara tn kergliiklustee väljaehitamiseks laekub 30 000 eurot. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetusega (73,5%) ja linnaelanike omaosalusega (26,5%) hangitakse Keila linna elanikele aiakompostrid. Seoses sellega suurendatakse tegevusala  Jäätmekäitlus (sh prügivedu) toetuste tulusid 122 318 eurot ja sama summa võrra kulusid. KIK projekti „Harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine Keila jõele” raames 2022. aastal laekuv toetuste summas on 16 000 eurot. Keila Linnavalitsusele pargi rannaala arendamiseks eraldati 25 000 eurot. Tegevusala Puhkepargid ja -baasid investeerimistegevuse tulusid suurendatakse 41 000 eurot, sellest 25 000 eurot lisatakse investeerimistegevuse kuludele pargi rannaala arendamiseks ja põhitegevuse kuludele 2 000 eurot („Harrastuskalapüüki toetava taristu rajamine Keila jõele” projekti 2022. aasata kulu). 14 000 eurot suunatakse kassajääki.

Linnavolikogu otsustas sõlmida Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu, mille eesmärk on rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise ja tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamine. Halduslepingut volitati allkirjastama linnapea Enno Fels ja halduslepinguga võetud ülesandeid täitma Keila linnavalitsust. Riigieelarvest kaetakse SKA kaudu järgmised Keila linna kantud kulud: rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse antava eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulud kuni 6 toimetulekupiiri määra perekonna kohta; rahvusvahelise kaitse saajale võimaldatava tõlketeenuse kulu kuni 8 toimetulekupiiri määra inimese kohta või kuni 16 toimetulekupiiri määra perekonna kohta kuni kahe aasta vältel; Keila linna ühekordsed halduskulu perekonna kohta kokku kuni 50 eurot eelnimetatud punktides nimetatud hüvitiste menetlemiseks.

Linnavolikogu kinnitas Keila linna kliima- ja energiakava ja kohustas Keila Linnavalitsust vaatama kava läbi muudatuste ja täienduste sisseviimiseks iga nelja aasta järel. kliima- ja energiakava peamine eesmärk on suurendada Keila linna valmidust ja võimet kliimamuutuste mõjudega kohanemiseks ning vähendada Keila linna kasvuhoonegaaside emissiooni (kliimamuutuste leevendamine).

Keila Linnavolikogu otsustas välja anda kaks Keila linna teenetemärki. 

Keila linna teenetemärgi nr 40  saaja on Hurmi Väljamäe, Keila Kooli tunnustatud eesti keele ja kirjanduse õpetajale, noortes kultuuri- ja teatrihuvi sütitajale.  Keila linna teenetemärk nr 41 on omistatud Jaanus Väljamäele, terviseliikumise, spordi ja noorsootöö edendamise eest Keila linnas.

Eelmine 34. Keila Linnavalitsuse istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content