34. Keila Linnavalitsuse istung

Linnavalitsus väljastas kasutusloa Keila linnas Suve tänava, Kevade tänava ja Sügise tänava sõidu- ja kõnniteele. Vaegtööde tegemise tähtaeg asfaltkatete ja liikluskorraldusvahendite paigalduseks on 7.juuni 2022 ning maastikukujundustöödele 6.juuni 2022. Kokku on Ülesõidu, Ringtee, Tuula tee ja Raba tänava vahelisele alale ehitatud 568 m sõiduteed ja 905 m kõnniteed.

Linnavalitsus otsustas võtta Keila Linnavalitsuse majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse valdusse ja raamatupidamisteenistusel linnavarana arvele  hoonestatud kinnistu Piiri tn 7a, Keila linn, Harju maakond, pindala 6203 m², sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100%. Kinnistu olulised osad on maa ning järgmised hooned ja rajatised: Kinnistu (kinnistu nr 14649502) asukohaga Piiri 7a, maatükk bilansilise maksumusega 3160 eurot; kärnihoidla. Puursüdamike töötlemise kompleks asukohaga Piiri tn 7a, bilansilise maksumusega 345 946 eurot; viilhall Cottbus asukohaga Piiri tn 7a, bilansilise maksumusega 124 324 eurot; ladu (Ex Isotoopide Hoidla) asukohaga Piiri tn 7a, bilansilise maksumusega 11 570 eurot; piirdeaed (ehitisregistri kood 220587829) asukohaga Piiri tn 7a, Mäe tn 1, bilansilise maksumusega 0 eurot. Vara kuulus varem riigile ja anti tasuta üle Keila linnale.

Linnavalitsus muutis oma 14. mai 2020. a korraldust nr 139 “Maaüksustele sihtotstarbe ja koha-aadresside määramine ning arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta” punkti 3 järgmiselt: „3. Nõustuda käesoleva korralduse punktis 1 toodud maaüksuste, välja arvatud maaüksuste, mis on nimetatud korralduse punktis 1 järjekorra numbriga 6 (Tammiku tee 1, katastritunnus 29601:001:0399) ja järjekorra numbriga 8 (Jõe tn 63a, katastritunnus 29601:001:0412), riigi omandisse jätmisega riigi maareservina”. Samaga taotleb Keila linna  munitsipaalomandisse maaüksused:  Jõe tn 63a 29601:001:0412 7227 sihtotstarbeta maa 100%  ja Tammiku tee 1 29601:001:0399 11077 sihtotstarbeta maa 100%. Varem oli Keila Linnavalitsuse poolt 14.05.2020 vastu võetud korraldus, millega nõustuti Jõe tn 63a ja Tammiku tee 1 katastriüksuste riigi omandisse jätmisega, nüüd andis Maa-amet Keilale märku, et need alad ei ole riigile vajalikud ja Keilal on võimalik neid munitsipaalomandisse taotleda.

Linnavalitsus vaatas üle eelnõu, millega kavatseb Geoloogide tänavalt hargnevatele harudele määrata uued nimed. Eelnõu saadetakse arvamuse avaldamiseks piirkonna kinnistute omanikele ja avaldatakse ajalehes „Keila Leht”. Liikluspindade uuteks nimedeks on eelnõus pakutud Pääsukese tänav,  Tihase tänav, Ööbiku tänav ja  Leevikese tänav.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. juunist 2022 KALLI-KALLI LASTEHOID OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus tegi otsuse sel aastal gümnaasiumi medaliga lõpetajatele Keila linna tänukirja ja rahaliste preemiate maksmiseks.  Linna tänu saavad  kuldmedaliga Keila Kooli lõpetajad Hanna Brück. Rahalise preemia ja tänukirja saavad ka kuldmedalistid  Anu Talvar(  kes lõpetas Audentese Spordigümnaasiumi), Anete Elisabeth Adler ( Audentese Spordigümnaasium), Annabel Pugi (Gustav Adolfi Gümnaasium), William Erik Kilkson ( Gustav Adolfi Gümnaasium), Polina Kadushkina (Paldiski Ühisgümnaasium), Madleen Kristen Alasi (Vanalinna Hariduskolleegium). Hõbemedali eest saavad tänukirja ja preemia:  Keila Kooli lõpetajad Jane Johanson, Karl Kajak, Markus Nigul ja Heneli Tamm.

31.mail toimunud istungil tegi Linnavalitsus otsused tagastada riigihankel „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Keila linnas” pakkumise teinud RAGN-SELLS AS-ile, Eesti Keskkonnateenused AS-ile ja  OÜ EKOVIR -ile ja OÜ EKOVIR arvelduskontole nende poolt tasutud pakkumuse 2200 euro suurune  tagatisraha, sest 25.mail sõlmis Keila linnavalitsus ja Ragns Sells AS-iga lepingu kontsessiooni andmiseks korraldatud jäätmeveoks Keila linnas. Eelmisel aastal toimunud riigihankel “Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Keila linnas” tunnistati edukaks RAGN-SELLS AS pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast enim väärtuspunkte saanud pakkumus.

Eelmine Keila elanikele tasuta psühhosotsiaalne abi

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content