Keila Linnavalitsuse 79.istung 16.märtsil 2023

Linnavalitsus määras Keila linnas moodustatava Tammiku tee, Pähklisalu tee ja Arutammiku tee ruumikuju.

Linnavalitsus kiitis kooskõlastusringile saatmiseks heaks Uus-Paldiski tee 4 ärihoone projekteerimistingimused olemasoleva ärihoone lammutamiseks ja uue projekteerimiseks teiste omasuguste vahele. Tingimustega nähakse ette mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda sobitumine. Projekteerimistingimuste järgi on kavas kinnistule määratud projekteerida kaubandushoone asemele ärihoone – ristkülikuline hoonestusala nihutatuna paralleelseks Uus-Paldiski tee 4 ja Uus-Paldiski tee 2 vahelise loode-kagusuunalise piiriga, krundi piirile mitte lähemale kui 4 m. Vaata Lisa 1 hoonestusala. Hoone suurim ehitisealune pindala 2100 m2 ja suurim suhteline kõrgus 9 m ümbritsevast keskmisest projekteeritud maapinnast. (Vt päisepilt)

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimisest linnavalitsusele täitevorgani või ametiasutusena.

Keila Linnavolikogu menetlusse saadeti otsuse eelnõu  Mittetulundusühingus Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik osalemise lõpetamisest. MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustik asutamiskoosolek toimus 28. jaanuaril 2002. Asutamislepingule kirjutasid alla Elva, Haapsalu, Jõhvi, Kallaste, Keila, Kuressaare, Paide, Paldiski, Põltsamaa, Pärnu, Türi ja Võru linnapea ning Otepää vallavanem. MTÜ-na on võrgustik registreeritud 31.mail 2002. 2019. aastal muudeti võrgustiku logo ja nimetust – Eesti Tervislike Linnade Võrgustikust sai Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik. 20 tegutsemisaasta jooksul on korraldatud erinevatel teemadel konverentse, koolitus- ja koostööseminare, projekte, sügiskoole, üldkoosolekuid jne. Eesmärgiks on olnud tervisliku linna/valla põhimõtete levitamine ja rakendamine, koostöö tervisearengu- ja edendamise organisatsioonidega ning tervisekäitumise kujundamine ja tervisliku elukeskkonna kujundamisele kaasaaitamine. Muutusi omavalitsuste tegevuses ja prioriteetide seadmises on toonud kaasa haldusreform,  omavalitsusliitude ja arengukeskuste uued töösuunad, kohalikud valimised, aga ka arengud tervisedenduses, mida suures ulatuses on eest vedanud Tervise Arengu Instituut koostöös maakondlike tervisenõukogudega. Tänaseks on huvi võrgustiku tegevuse vastu langenud, eestvedamine on passiivne ja samasisulisi eesmärke täidetakse muul viisil. Samuti sisaldavad paljude kohalike omavalitsuste arengukavad, sh Keila linna oma, juba olulises mahus tervisedenduslikke tegevusi ja panustamist tervislikku elukeskkonda. Kuna liikmesomavalitsused ei ole enam aktiivsed panustajad ega huvitatud võrgustiku tegevuse jätkamisest, siis edastati 23. veebruaril 2023 kõikidele ETOV liikmetele ettepanek MTÜ tegevuse lõpetamiseks.

Keila Linnavalitsuse  muutis oma 2.03.2023 korraldust Tammiku tee 4 detailplaneeringu alusel moodustatavate kinnistute enampakkumisest ja müügitingimustest, kaotades osavõtutasu. Tagatisraha 16 000 eurot peab olema endiselt laekunud hiljemalt 25. aprillil 2023. a kell 10.00 kohtutäitur Mati Kadak arvelduskontole EE721010010127566012. Enampakkumise täistekst

Eelmine 10. nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content