Tammiku tee 4 moodustatavate kinnistute enampakkumise tingimused

Kinnitatud Keila Linnavalitsuse 2. märtsi 2023 korraldusega nr 67,
muudetud Keila Linnavalitsuse 16. märtsi 2023 korraldusega nr 78


Keila linnale kuuluvate Keilas Tammiku tee 4 kinnistust moodustatavate kinnistute
kirjaliku enampakkumise läbiviimise ja müügilepingu sõlmimise
TINGIMUSED

 1. Harjumaa, Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistust moodustatavad hoonestamata kinnistud,
  maakasutuse sihtotstarve Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu detailplaneeringu järgi 100% elamumaa,
  planeeringukohaste pindaladega 1854 m², 1601 m², 1612 m², 1611 m², 1762 m², 2082 m², 1242 m²,
  1235 m², 1248 m² (pindalad võivad täpsustuda maakorraldustoimingute käigus).
  1.1. Kinnistud on vabad kinnistusraamatusse kandmata kolmandate isikute õigustest.
  1.2. Kinnistud müüakse kogumina.
  1.3. Kinnistule kehtestatud detailplaneeringu elluviimise eelduseks müüdavate kinnistute osas on Keila
  linnaga halduslepingu sõlmimine avalikuks kasutamiseks ette nähtud teede, nendega seonduvate
  rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste omal kulul väljaehitamise kohta enne
  müüdavate kinnistute hoonestamist (ehitusloa väljastamist), mille kohaselt tuleb planeeringuala
  arendajal omal kulul vastavalt kehtestatud detailplaneeringule projekteerida ja ehitada välja avalikuks
  kasutamiseks ette nähtud tänav (pos 20) ning jalgratta- ja kõnniteed (pos 19) koos nendega seonduvate
  rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatistega, sh müüdavatele kinnistutele juurdepääsud,
  tänavakruntidel paiknevad ja müüdavaid kinnistuid teenindavad kommunikatsioonid, kaasa arvatud
  elektripaigaldised; ning taastada ehitustegevuse tõttu kahjustatud lõikudes olemasolevad teed. Linn
  tehtud kulutusi ei hüvita.
 2. Enampakkumise alghind on 560 000 eurot.
 3. Tagatisraha 16 000 eurot tasutakse hiljemalt 25. aprillil 2023. a kell 10.00 kohtutäitur Mati Kadak
  arvelduskontole EE721010010127566012.
 4. Kinnistuga tutvumiseks registreeruda eelnevalt kohtutäitur Mati Kadak juures telefonil 660 4604 või
  e-posti teel mati.kadak@taitur.just.ee.
 5. Pakkumises peab sisalduma:
  1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood;
  2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
  3) dokumendid enampakkumise tagatisraha tasumise kohta;
  4) pakkumise summa;
  5) pakkumise esitaja allkiri;
  6) vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument.
 6. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, enampakkumises ei osale.
 7. Enampakkumisele registreerimise algus on 20. märtsil 2023. a kell 10.00 ja registreerimise lõpp on
 8. aprillil 2023 kell 10.00.
 9. Enampakkumine algab 26. aprillil 2023. a kell 10.00 ja lõpeb 3. mail 2023. a kell 10.00, pikeneva
  lõpu intervall on 5 minutit.
 10. Enampakkumine viiakse läbi oksjonikeskkonnas oksjonikeskus.ee, pakkumise samm on 10 000 eurot.
 11. Enampakkumise komisjon vaatab laekunud pakkumised üle (avab pakkumised) 3. mail 2023. a kell
  11.00 kohtutäitur Mati Kadak büroos Tallinnas Kaupmehe 14-40.
 12. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse pakkuja nimi ja pakutud hind.
  Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või
  esindajate kaudu tutvuda pakkumiste avamise protokolliga kolme tööpäeva jooksul arvates
  enampakkumise toimumisest kohtutäitur Mati Kadak büroos.
 13. Tagatisraha, mille on tasunud isik, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse
  osaks. Teistele pakkumises osalejatele tagastatakse tasutud tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast
  enampakkumise läbiviimist.
 14. Pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist Keila Linnavolikogu poolt määratakse kindlaks
  müügilepingu sõlmimise aeg notaribüroos.
 15. Müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja.
 16. Müügiobjekt antakse ostjale üle müügilepingu sõlmimise päevale järgneval päeval.
 17. Ostuhind peab olema tasutud enne müügilepingu sõlmimist või esitatud lepingu täitmise tagatised.
 18. Komisjonil on õigus lükata kõik pakkumised tagasi, kui müügilepingu sõlmimine on muutunud
  võimatuks müüjast sõltumatutel põhjustel

Eelmine 9.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content