9.nädal 2023

Esmaspäev, 27.veebruar:

Avati valimisjaoskonnad Riigikogu valimiste eelhääletuseks. Keilas asuvad valimisjaoskonnad Keila Kultuurikeskus ja Harju Maakonnaraamatukogus: Lahtiolekuajad  27. veebruar – 4.märts  12:00 – 20:00 ning 5. märts 2023  09:00 – 20:00.

Harju Maakonnaraamatukogus on kuni märtsi lõpuni avatud Arvi Iho fotonäitus “UNISTUSTE AED” Arvo Iho: Selle näituse peateemaks on Kadrioru pargi ajatu ilu. Pargid on kui visioonid Eedeni aiast ja erinevais kultuurides on ka need nägemused erinevad. Kuulsad on prantsuse stiilis range kujundusega aiad, kuid meie kultuuriruumis on vaba kujundusega inglise parke meenutavad kooslused rohkem levinud. Ka armastatud Kadriorg oma paari sirge allee ja paljude looklevate radadega rohumaadel ja suurte puude varjus kuulub pigem sellesse inglise traditsiooni.Viimasel kümnendil on Kadrioru kirdenurka loodud ka jaapani aed oma kivide ja tiikidega. Paljud mu pildid on nagu kuuvalgel tehtud. Puud ja põõsad kiirgavad energiat, mis päike neile on andnud ja nii näivad tuttavad paigad nagu mingi Unistuste Aed. Hõbevalgetele piltidele lisan värvilisi loodusdetaile ja pehmeid värvimaalinguid, et nad vastastikku teineteise ilu esile tooksid. Ja ühe mehe Unistuste Aeda peaks hästi sobima ka nägemused naistest, mis on nüüd kasvanud omaette näituseks nimetusega “Aphrodite lummas”.

Selgus, et senisest Päästeameti peadirektor, Keila elanik Kuno Tammearust saab  5.juunist Sisekaitseakadeemia rektor.

Sotsiaalkeskuses oli Akordioniklubi Amulett kontsert.

Tervisekeskuses on sel nädalal Ujumislaagris Spordiklubi Garant.

Teisipäev, 28.veebruar:

Keila Linnavolikogu 18. istung.

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Harju maakonna arengustrateegia 2040+.

Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude kandmise korra Keila linnas. Planeerimisseaduse kohaselt on planeeringu koostamise korraldaja kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti. Selleks võib planeeringu koostamise korraldaja detailplaneeringust huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu, millega huvitatud isik võtab kohustuse detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks. Korra kehtestamise eesmärgiks on tagada, et kulude kandmiseks sõlmitavad kokkulepped oleksid arendusega otseselt seotud ning õiglaselt ja mõistlikult seotud arenduse mahu ja tüübiga.

Keila Linnavolikogu muutis oma 21.06.2022 määrust ”Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks” sõnastades eluasemekulude piirmäärade viimiseks vastavusse tegelike kuludega  paragrahvi 3 punkt 1 järgmiselt: „1) kuni 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 23 eurot/m2 kohta kuus ning üle 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 15 eurot/m2 kohta kuus;“.

Linnavolikogu kehtestas Tammiku tee 4 detailplaneeringu, millega muudetakse kinnistu sihtotstarve osaliselt elamumaaks, liiklusmaaks ja haljasala maaks, määratakse planeeritavale maa-alale ehitusõigus, määratakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse juurdepääsuteede ja hoonete ning rajatiste toimimiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste võimalik asukoht ning servituutide vajadus. Detailplaneeringuga muudetakse kehtiva Keila linna üldplaneeringu kohast maa juhtotstarvet, asendades ühiskondlike ehitiste maa elamumaaga. Detailplaneering on kooskõlas uue vastuvõetud Keila linna üldplaneeringuga, kus Tammiku tee 4 maaüksus on planeeritud elamualaks. Alale on planeeritud 3 eramu, neli paariselamu ja 8 ridaelamu krunti.

Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestamata, 28.02.2023 Keila Linnavolikogu poolt kehtestatud Tammiku tee 4 kinnistu detailplaneeringu kohaselt elamumaa sihtotstarbega moodustatavad üheksa kinnistut koos nende oluliste osade ja päraldistega. Enampakkumise alghinnaks määrati  560 000 eurot. Ülejäänud kuus kinnistut saab asendusmaana OÜ Tahocom Trade, et linn saaks endale neile kuuluva Jõepargi veerel asuva Tuulatee kinnistu, kuhu looduskaitseliste piirangute tõttu linn ei soovi elamuarendust.

Linnavolikogu tunnistas kehtetuks Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu aastast 2015 kuna omanikel on soov näha Uus- Paldiski tee 4 kinnistu teistsugust lahendust kui planeering sätestab. Uus-Paldiski tee 4 kinnistul asub kunagise mööblikaupluse hoone. Edaspidi saab nimetatud krundile ehitusõiguse määrata näiteks avatud projekteerimistingimuste menetlusega.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu rahanduskomisjon koosseisus esimees Jaan Murdla, aseesimees Tõnu Kaur ning liikmed  Andrus Loog, Tarmo Tamkivi, Kristofer Rennel, Andres-Indrek Paukson, Oksana Jõe, Karen Teinemaa, Merike Käver, Tanel Suslov ja Marje Evers.

Keila Linnavolikogu kinnitas planeerimiskomisjon koosseisu esimees  Tarmo Tamkivi, aseesimees Paul Taklaja ning liikmed Urmas Piilber, Madis Kõrvits, Meelis Aab, Margus Nigol, Viljar Paalaroos, Veikko Leemet, Anžei Ušakov, Mari Reier, Ivar Krustok ja Ramul Saarniit.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja korra. Keila Kooli direktori 24.01.2023 esitatud taotluses on muudatused senist koda mitmes detailis. Näiteks esitavad sisseastujatel foto elektroonsel kujul senise paberfoto asemel. 10. klassi sisseastujatel kaotatakse ära sisseastumistesti õppeained andes võimaluse läheneda paindlikumalt. Lisatakse õpilasesinduse ettepanekul võimalus sisseastumistestist vabastuseks. Lisatakse tingimus mitterahuldavate hinnete kohta, tingimus äsja põhikooli lõpetanutele. Vananenud info kohaselt peaks kool korraldama kooliuusikutele aprillis lahtiste uste päeva ning sellele on eelnenud lastevanemate koosolek märtsis. Täna pole see enam otstarbekas ning soovime § 2. Vastuvõtt 1. klassi alt lõige 5 kustutada.

Miki lasteaias esietendus moderniseeritud versioon tuntud näidendist “Kolm põrsakest”. Lustisid nii osatäitjad kui ka pealtvaatajad. Kohal oli ka operaator Kõps , nii et mõne aja pärast on vanematel samuti võimalus etendusest osa saada.

Kolmapäev, 1.märts:

Tänasest algas  vastuvõtt Keila Kooli 1. klassi 2023/2024. õppeaastaks. https://keilakool.ee/vastuvott/vastuvott-1-klassi/  

Keila TV avaldas klipi sarjast Keila Kooli lood – Tiiu Pikpoom. Täispikk video Keila Visuaalmeedia blogis  https://tinyurl.com/2urhjd6w  .Teises osas on teie ees Tiiu Pikpoom, kes räägib Keila algkooli majas elamisest, õppimisest ja töötamisest. Intervjuu filmiti aastal 2021.

1.märtsil, eesti viipekeele päeval toimus Keila Sotsiaalkeskuses kantri-linetantsu töötuba. Tantsusamme õpetas line tantsu maailmameister Kaie Seger ja eesti viipekeelt tutvustasid Eesti Vaegkuuljate Liidu tantsurühma Kõku tantsijad. Avanes ka viipekeelsete kohanimede kaardirakendus.  https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/viipekeel

1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taas oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,2 miljonit eurot. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta, taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill kell 16.30. Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot. Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot. Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest. Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas, kuhu saab taotlusi esitada 3. aprillini kuni kell 16.30. Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid: Harju maakonnas – MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit . ( https://www.hol.ee/374  ) Maakondlikud arendusorganisatsioonid korraldavad ka üleriigilisi infopäevi, kus tutvustatakse nõudeid taotlejale ja taotlusele ning e-toetuse keskkonna taotlusvormi ja aruande täitmist. Infopäevad toimuvad 7. märtsil kell 14, 8. märtsil kell 10, 13. märtsil kell 14 ja 14. märtsil kell 17.

Vikerkaare lasteaia Sipsiku maja sünnipäev – 59. Tähistamine tuleb märtsis lõpus.

Neljapäev, 2.märts:

Keila Linnavalitsuse 77.istung 2.märtsil 2023.

Linnavalitsus tegi otsuse maksta Keila linna eelarvest 2023. aastal kogukonna tegevustoetust kümnele taotlejale summas 19 733 eurot ja kogukonna projektitoetust 18 projektile summas 25 267 eurot. Suurima kogukonnatoetuse, 5000 eurot sai MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad ja suurima projektitoetuse Anni Toom Hoovilugu päev 2023 korraldamiseks. Kogukonna projektitaotlusi esitati 29. Äraütleva vastuse saavad projektid, mis ei ole Keilaga linnaelanikele avatud, laagri korraldamise või  reisikulud ning mis saavad toetust muul moel. Keila linna 2023. a eelarves on kogukonnatoetuste jaoks eraldatud 45000 eurot. Komisjoni ettepanekul eraldatakse tegevustoetusteks 19733 eurot. Projektitoetusteks eraldatakse 25267 eurot.

Linnavalitsus eraldas  2023. a meisterlikkuse toetust 13-le taotlejale summas 60 000 eurot, millest 17 100 eurot saab Keila Korvpallikool. Lisaks tasub linn siin tegutsevate spordiklubide asemel Keila spordibaaside kasutamise eest.

Linnavalitsus kiitis avalikustamisele suunamiseks heaks eelnõu avaliku kasutusega kõnnitee talumiskohustuse kehtestamisest Paldiski mnt 36 kinnisasjale sundvalduse seadmisest. Plaan on rajada kõnnitee Paldiski mnt 36 kinnistu Vasara tänava äärsesse serva.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Ohtu tee 8 kinnistule elamu abihoone püstitamiseks.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa üksikelamu laiendamiseks Aia tn 16 // Koidu tn 110 kinnistul. Hoonele lisatakse teine korrus. Muudetakse sissepääsu asukohta, plaani lahendust ning osa välispiirde avadest. Hoone põhjaküljele lisatakse kaetud terrass.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa kaupluse ümberehitamisel Jaama tn 1 kinnistul.  Hoone katusele rajati 30 kW päikeseelektrijaam.

Linnavalitsus kinnitas Tammiku tee 4 kinnistust moodustatavate üheksa kinnistu võõrandamiseks korraldatava enampakkumise läbiviimise ja müügilepingu tingimused. Enampakkumisele registreerimine algab 20. märtsil 2023. a kell 10.00 ja lõpeb 25. aprillil 2023 kell 10.00.  Enampakkumine algab 26. aprillil 2023. a kell 10.00 ja lõpeb 3. mail 2023. a kell 10.00 oksjonikeskkonnas aadressil oksjonikeskus.ee, pakkumise samm on 10 000 eurot, pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.  Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25. aprillil 2023. a kell 10.00 kohtutäitur Mati Kadak arvelduskontole EE721010010127566012 ning osavõtutasu peab olema laekunud hiljemalt 25. aprillil 2023. a Keila Linnavalitsuse arvelduskontole EE121010022073899009.  Pakkumised, mis on laekunud hiljemalt 3. mail 2023 kell 10.00, vaadatakse üle (avatakse) 3. mail 2023. a kell 11.00 kohtutäitur Mati Kadak büroos Tallinnas Kaupmehe 14-40.  Samaga moodustati enampakkumise läbiviimiseks 3-liikmeline komisjon, mille esimees on kohtutäitur Mati Kadak.

Linnavalitsus kooskõlastas avalikustamisele suunamiseks eelnõu  moodustatava Tammelehe tänava liikluspinna ruumikuju ja kohanime määramisest. Keila Linnavolikogu kehtestas 28.02.2023 otsusega nr 1-3/7 Keila linn, Tammiku tee 4 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuga moodustatakse Tammiku tee 4 kinnistust 15 elamumaa krunti, 2 üldkasutatava maa ja 2 tee ja tänava maa otstarbega krunti. 

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse Keila linna parkide ja haljasalade hooldamine aastatel 07.2023-07.2026 e-menetlusena. Riigihanke avatud hankemenetlusega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni juhib abilinnapea Inge Angerjas.

Linnavalitsus otsustas suvepuhkusteks sulgeda Keila lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki 1. juulist 2023 kuni 31. juulini 2023. 

Maa-amet andis teada, et keskkonnaministri 10.02.2023 käskkirja nr 1-2/23/69 alusel on otsustatud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev 17614 ruutmeetri suurune kinnisasi Raba 43, Keilas alghinnaga 440 350.- eurot. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigimaaoksjon.ee kuni 21.03.2023 kella 10:00-ni.

Keila Muusikakooli saalis andsid kontserdi Mirjam Avango (klarnet) ja Evita Lohu (klaver). Kavas: Robert Schumann, Francis Poulenc, Franz Schubert, Luigi Bassi.

Harjumaa Muuseumis alustatakse 2. märtsist liikumisaasta raames troopilise tantsu teraapiat, mida juhendab Irene Montenegro Sepp mõnusate rütmide saatel.

Lõuna ajal olid kõik enda tassikese täitmise huvilised Vikerkaare maja töötajad oodatud saali. Õppealajuhataja Silja Mureli eestvedamisel toimus Avatud Ruum –  Hingele pai! Osalejatel oli meeleolukas võimalus meeldivas seltskonnas lõõgastudes panna argitoimetused hetkeks loomingulisele pausile. Hingepalsami päevakavasse kuulusid nii ettelugemine täiskasvanutele kui raamatusoovitused kolleegidelt kolleegidele. Osalejaid olid tutvustamiseks kaasa võtnud 1-2 raamatut vabalt valitud žanrist. Raamatuid tutvustades avati põgusalt sisu ja räägiti sellest, mismoodi antud teos kedagi kõnetanud või puudutanud oli. Loomulikult võis ka vabakuulajana osaleda. Õdusa koosviibimise lõpetuseks mängiti väike südamlik seltskonnamäng. Maheda muusika saatel kohvitades jagati omavahel emotsioone ja sirviti kaasavõetud raamatuid. Tundub, et mitmendat korda toimuvatest Avatud Ruumidest on uus traditsioon kujunemas. Aitäh kõigile osalejatele! Sipsiku maja töötajate tassikese täitmise päev on juba kokku lepitud.

Tänase, 02.03.2023 16.00 seisuga on jaoskondades antud häälte statistika järgmine:

1.            Jaoskond (Keila Kultuurikeskus)-kokku 484 hääletanut (E 82, T 124, K 133, täna 16.00-ks 145)

2.            Jaoskond (Harju Maakonnaraamatukogu)-kokku 245 hääletanut (E 45, T 77, K 72 täna 16.00-ks 51).

Seega kokku on 729 hääletanut. Nende hulgas on väljaspool elukohta hääletanuid 85, sh Tallinnast 61.

Juhul, kui Keilas on e-hääletamise ja paberhääletamis proportsioon sama, mis riigis tervikuna, on e-hääli antud 3 korda rohkem, s.o. üle 2000.

Reede, 3.märts:

Keila Lehes: esikaanel Eesti sünnipäeva tähistamisest Keilas. Uudistes pensionitõusust, põllumajandusmaade kasutusele andmisest, Lätte eelkoolist, muuseumi jalutuskäikudest Keilas, Vabadussõja ausambaid tutvustavast suurteosest, raudtee eriplaneeringust, korvpallist ning klarneti- ja sakofoniõpilastest konkursitel. Liikumisaasta puhul on juttu bodypumpist, rubriigis Huvitav annab intervjuu 11.märtsil kultuurikeskuse lavale astuv videodiskor Einar Kapp. Intervjuu annab AS Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik, jutt on Keila ülesõidust. Jätkub rubriik Spordielu Keilas aastatel 1922 – 1940. Tegija on Piia Peterson. Keila lehe vahel on Noorteleht.

Keilat külastas Jaapani Ibaraki prefektuuri Sakai linna Ibaraki delegatsioon eesotsas linnapea Hashimoto Masahiro (橋本 正裕),Sakai linnavolikogu esimehe Isao Kuramochiga (倉持 功). Pärast vestlust ja kingituste vahetamist linnavalitsuses kohtuti veel Keila Kooli ja Keila Korvpallikooli juhtidega ning külastati ENSTO Building Systemi ja Glamoxit. Külalisi võtavas Eestis vastu ja saadavad iseautode arendamisega tegeleva ettevõtte Auve Tech OÜ nõukogu esimees Taavi Rõivas, Auve Tech OÜ tegevjuht Johannes Mossov , Boldly-st- CEO inimesed ja  Riigikogu liigeTimo Suslov. Sakai asub Ibaraki prefektuuri lääneosas tasandikul, mis piirneb läänes Chiba prefektuuriga, Tokyo kesklinnast linnulennult umbes 50 km kaugusel asuv 24 000 elanikuga väikelinn. VAATA PILTE

Keila Tervisekeskuses Keila KK põhiturniiri viimane kodumäng, kui meile sõidab heade mõtete linnast külla Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskond. Keila võitis 80:75. Meie parimad:  Matej Radunic 25p, 10l, 34ef ,  Kristen Kasemets 18p, 4l, 21ef,  Marcis Vitols 13p, 8rs, 17ef.

Erika Tuuliki ja Ülle Leissoo korraldasid Harju Maakonnaraamatukogus oma foto- ja ruumiinstallatsiooni näituse “Null eelarve” tänuürituse.  Erilise tänu osaliseks said Hooandja, kauplus Sõbralt Sõbrale ja linnavalitsus ning modellid ja teised kaasaaitajad. Näitus on inspireeritud fantaasiarikkast taasuuskasutusest ning selle olulisusest tänapäeva tarbimisühiskonnas. Lisaks loomingu/käsitöö positiivsest toimest vaimsele tervisele, mis on tänapäeval omamas järjest suuremast osatähtsust meie igapäevases elus. VAATA PILTE

Reede, 3.03. kella 20, 5. eelvalimise päeva lõpu seisuga on Keila valimisjaoskondades antud häälte statistika järgmine: 1.Jaoskond (Keila Kultuurikeskus)-kokku 682 hääletanut (E 82, T 124, K 133, N 200, R 143). 2.Jaoskond (Harju Maakonnaraamatukogu)-kokku 348hääletanut (E 45, T 77, K 72, N 77, R 77). Seega kokku on käinud 1030 hääletanut, kellest ca 100 on väljaspool elukohta hääletanud (sh üle poolte Tallinnast). Juhul, kui Keilas on e-hääletamise ja paberhääletamis proportsioon sama, mis riigis tervikuna, on e-hääli antud 3 korda rohkem, s.o. üle 2700.

Laupäev, 4.märts:

Waldorfkool Läte kutsus 2023 sügisel kooliteed alustavaid lapsi Waldorfkool Läte mängulistele eelkooli kohtumistele, mis toimuvad 4. märts, 1. aprill ja 15. aprill kell 10.30-12.00. Eelkoolis saavad lapsed tuttavaks üksteise ja meie hubase koolimajaga, teevad läbi mängu, muinasjuttude, kunsti, muusika ja käsitöö uusi avastusi. Lastega tegeleb õpetaja Marve Merioja. Eelkooliga samal ajal toimub loeng lapsevanematele, kus tutvustatakse elu waldorfkoolis ja tehakse kunstilis-praktilisi harjutusi.

Harju Maakonnaraamatukogu galeriis on kuni 30.märtsini avatud Erika Tuuliki ja Ülle Leissoo foto- ja ruumiinstallatsiooni näitus “Null eelarve”.  Kell 12 on autorid kohal.

Pühapäev, 5.märts.
Riigikogu valimiste päev. PILDID

VIS-i andmetel lõplik paberhääletamise statistika Keila linna jaoskondade kohta:

1.            Jaoskond (Keila Kultuurikeskus)-kokku 1787 hääletanut (E 82, T 124, K 133, N 200, R 143, L 142, P 963)

2.            Jaoskond (Harju Maakonnaraamatukogu)-kokku 971 hääletanut (E 45, T 77, K 72, N 77, R 77, L 94, P 529)

Seega kokku käis paberhääletamas 2758 hääletanut, kellest ca 100 on väljaspool elukohta hääletanud. Neist 1492 paberhääletas täna.

Tulemused Keilas pärast esmaspäeval toimunud häälte ülelugemist:

Parempoolsed 147

Rohelised 34

Isamaa 420

SDE 469

EKRE 713

Eesti 200  677

Reformierakond 2207

Keskerakond 523

Vasakpartei 48

Üksikkandidaadid kokku 49

Suurimad häältepüüdjad:

Kaja Kallas 1304

Timo Suslov 646

Henn Põlluaas 347

Harjumaa Muuseumis naistepäeva tähistamine. Kavas Kristjan Kannukene (kitarr), koduastroloogiast räägib Tiina Laanejärv, töötuba akrüüli valamine lõuendile.

Ringkäigud Keilas korraldab retke Luharebaste Luureka.

Keila KK esindusmeeskonna peatreener Peep Pahv ja mänedžer Merilyn Närep saavutasid  Elvas 38. omavalitsuste talimängudel naiskonnaga korvpallis uhke kolmanda koha.

Eesti siseMV vibulaskmises sportvibu meeste arvestuses Jaanus Grossile uus meistritiitel! On võimalik veel taset hoida! Eelringi 571 silma 18m harjutuses on minu viimase 7-8 aasta parim skoor.

PartnerAkro noored Ghita Ingelise Salokorpi, Mona-Lii Aro, Madli Must 2.koht Tallinna Meistrivõistlustel 8-15 kolmikute arvestuses. Ghita Ingelise Salokorpi, Mona-Lii Aro, Madli Must 2.koht Tallinna Meistrivõistlustel 8-15 kolmikute arvestuses. Kirke-Heleri Pallas, Eliisabet Kadak, Greete Seli Tallinna Meistrid Noorte kolmikute arvestuses. See oli Eliisabeti viimane võistlus. Tuult tiibadesse ja edu kergejõustikus! Grete Sepp, Sandra Seli ja Marta Liivjõe. Tallinna Meistrid lasteklass 8-15 kolmikute arvestuses. See oli nende esimene võistlus!

Eelmine <strong><u>Riigikogu valimised 2023 Keila linnas</u></strong>

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content