Keila Linnavalitsuse 105. istung

Keila Linnavalitsuse 105. istung 31.augustil 2023.

Linnavalitsus võttis menetlusse Keila linnas asuvate 57 kinnistu paralleelaadresside muutmise eelnõu. Kõik 57 kinnistut asuvad ristuvatel tänavatel ja aadressis kajastub praegu mõlema tänava nimi. Nõuetekohane aadress peab kinnistul olema tänava nime järgi, millelt toimub reaalne ligipääs kinnistule. Korralduse alusel eemaldatakse mittevajalik tänavanimi aadressiandmete süsteemist.  Korralduse eelnõus nimetatud 48 kinnistul on juba omanike poolt kasutusse võetud korrektne aadress, mis on ka registreeritud elukohana ja kontaktaadressina rahavastikuregistris. Üheksal kinnistul on elukohana märgitud aadress tänava nime järgi, mis ei ole kinnistule põhijuurdepääsuks. Antud kinnistu omanikega võetakse eraldi ühendust. Eelnõule võivad esitada arvamusi kõik kinnistute omanikud 15 päeva jooksul käesoleva teate Keila Lehes ilmumisest arvates. Kui eelnõus määratud aadressi kohta kinnistu omanikul arvamusi ei ole, siis vastama ei pea.  Arvamused palume saata e-kirjaga aadressile:  sven.andrejev@keila.ee  Maa-amet teavitas Keila linnavalitsust 12.07.2023 saadetud kirjaga Keila linna haldusterritooriumil asuvatest üksikelamutest, millele määratud paralleelaadressid pole põhjendatud ja tuleb muuta selliselt, et aadress oleks määratud selle liikluspinna (tänava) järgi, millelt toimub tegelik juurdepääs kinnistule. 

Keila Linnavalitsus andis raamatupidamisteenistusele korralduse kanda linnavarana arvelt maha Tammiku tee 4  hoonestamata kinnistu. Keila linnavalitsus võttis 24.08.2023 korraldusega arvele Keila linna omandis oleva Tammiku tee 4 kinnistust vastavalt Keila Linnavolikogu poolt 28.02.2023 otsusega kehtestatud detailplaneeringule „Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu kehtestamine“ moodustatud üheksa uut elamumaa sihtotstarbega, kaks üldkasutatava maa sihtotstarbega ja kolm transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust. Tammiku tee 4 maakorraldustoimingu tulemusena kustutati Maa-ameti  katastri registriosakonnas senine Tammiku tee 4 aadress, katastriüksuse maa andmed ning kinnistusraamatus kinnistusraamatu kanded. Senise katastriüksuse Tammiku tee 4 andmed asendati Maa-ameti katastri registriosakonnas uute moodustatud katastriüksuste aadressidega, katastriüksuste maa andmetega ning kinnistusraamatus uute kinnistusraamatu kannetega.  Nii tulebki Tammiku tee 4 kanda linnavarast maha.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa korterelamu püstitamiseks Allika tn 7 kinnistul ja korterelamut teenindavate rajatiste rajamiseks Põllu tn 1b // Põllu tn 3 // Allika tänav kinnistutel. Kinnistul on ehitusloa väljastamise ajal (üksik)elamu ja majandushoone, millele on väljastatud lammutusluba. Kinnistu on haljastatud kõrghaljastusega. Projekteeritud hoone on 5-korruseline. Hoonesse on projekteeritud 25 korterit. Hoone on projekteeritud astmelisena – ülemised korrused on väiksema pindalaga kui alumised. Parkimine toimub osaliselt hoone esimesel korrusel, avatud välisõhule. Hoone fassaadide liigendused järgivad projekteerimistingimuste ja eskiisi faasis kokkulepitut. 

Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise Jaama tn 1c kinnistule eesmärgiga kavandada hoonestusala ja ehitustingimused ning määrata krundile maakasutustingimused, ehitusõiguse ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude vajadused ning seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneeringu ala moodustub Keila linnas Jaama tn 1c kinnistust (katastritunnus: 29601:001:0333, pindala 1307 m², sihtotstarve elamumaa 100%) ning külgnevast lähialast juurdepääsu tagamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.  PILT

Linnavalitsus määras Keila Kooli direktori kohusetäitjaks alates 18. septembrist 2023 kuni uue direktori ametisse kinnitamiseni  Keila Kooli gümnaasiumi õppealajuhataja Ahti Noore. Praegu on käimas konkurss uue direktori leidmiseks.

Linnavalitsus otsustas maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi summas 196,43 eurot. Linnavalitsus otsustas üheteistkümne raske puudega lapse sotsiaaltransporditeenusele suunamise ja teenuse eest maksmise üle.

Linnavalitsus tegi otsused eluruumi tagamise teenuse osutamise lõpetamise ja sotsiaaleluruumi üürilepingu muutmise kohta.

Eelmine Keila linna arengukava 2035 muudatuste avalikustamine

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content