35.nädal 2023 – Head Uut Õppeaastat!

Esmaspäev, 28.august:

Täna oli Harju Maakonnaraamatukogu täis lapsi, kes olid valmis ka suvel raamatuid lugema. Toimus suvelugemisprogrammi pidulik lõpetamine. Esines MTÜ Müüdud Naer etendusega “Luukere Juhani juhtumised”, jagati tänukirju, loositi raamatuid ja söödi kringleid. Suvelugemisest täpsemalt saab lugeda meie raamatukogu lastelehelt https://keilalasteleht.ee/liikumisaasta…/ .Täname kõiki osalejaid ja Eesti Kultuurkapitali, tänu kellele vahva pidu teoks sai!

Teisipäev, 29.august:

Keila Linnavolikogu 23. istung.

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatused ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027  ja otsustas need avalikustada Keila linna veebilehel ja linnakantseleis. Avalik väljapanek toimub 30. augustist 14. septembrini 2023. Ettepanekuid Keila linna arengukavale saab esitada avaliku väljapaneku kestel kuni 14. septembril kella 23.59-ni 2023. aastal kirjalikult Keila Linnavalitsusele aadressil Keskväljak 11, Keila 76608 või e-posti aadressil klv@keila.ee , avalik arutelu toimub 18. septembril 2023 kell 16.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis.

Linnavolikogu kehtestas koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra. Määrusega kehtestatakse Keila linna üldhariduskoolide statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate 1.-12.klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks riigieelarve vahenditest ette nähtud toetuse kasutamise tingimused ja kord. Koolilõuna tegelik maksumus lepitakse kokku toitlustajaga. Koolilõuna maksumuse kehtestab linnavalitsus oma korraldusega. Toitlustusteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud riigihanke tulemusena toitlustusteenuse osutamiseks Keila linnaga sõlmitud lepingu alusel. Toitlustaja peab tagama üldhariduskooli statsionaarses õppes õppivatele 1.-12.klassi õpilastele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna arvestusliku maksumuse, siis koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvest eraldatud toetuse vahe kaetakse linnaeelarvest. Keila linn kompenseerib linnaeelarvelistest vahenditest ka erakoolis Läte 1.-9.klassis käivate rahvastikuregistri andmetel Keila linna õpilaste koolilõuna maksumust ja selle suurus ühe õpilase kohta on võrdne munitsipaalkooli õpilastele makstava linnaeelarvelise toetusega.

Linnavolikogu kinnitas Keila linnale kuuluva Paldiski mnt 2b asuva kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja kuulutas enampakkumise võitjaks HL Investment OÜ pakkumine hinnaga 106 600 eurot.

Linnavolikogu määras audiitoriks Keila linna 2023-2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Audest Audiitorteenuste OÜ. Keila linnavalitsuse raamatupidamisteenistuse juht viis läbi alla lihthanke piirmäära jääva teenuste tellimise korras riigihanke Keila linna 2023-2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks. Konsolideerimisgrupi liikmed on lisaks Keila linnale Aktsiaselts Keila Vesi, osaühing Keila Tervisekeskus ja Sihtasutus Keila Leht. Konsolideerimisgrupi liikmed sõlmivad edukaks tunnistatud ettevõtjaga lepingud vastavalt hankes esitatud edukaks tunnistatud pakkumuses toodud hindadele. Riigihankes laekus tähtaegselt üks pakkumus Audest Audiitorteenuste OÜ-lt kogumaksumuses 26 400 eurot, millele lisandub käibemaks. Hinnapäringu saanud Grant Thornton Baltic OÜ, Audiitorbüroo ELSS OÜ pakkumust ei esitanud, OÜ AMC Audit esitas pakkumuse hilinenult ja Audit & Consult OÜ teatas loobumisest.

Muusikakoolis andsid kontserdi Tallinna Keelpillikvartett ja pianist Tähe – Lee Liiv.

Kolmapäev, 30.august:

Harjumaa Muuseum tähistas täna oma 35.sünnipäeva.  Pittu olid kutsutud kõik endised juhid ja paljud endised töötajad, samuti linnavalitsuse esindajad ja muuseumisõbrad. Meenutati muuseumi saamislugu. Selgus, et selle ajaga on muuseumis olnud 206 näitust! Pikemalt kirjutab kindlasti järgmise nädala Keila Leht. PILDID

Keila Sotsiaalkeskus tähistas Laukataguse Puhkeküla oma 27.sünnipäeva, kus valiti Sotsiaalkeskuse aasta sädeinimeseks tegevusjuhendaja Hele-Riin Karja (pildil).

Otsapidi ja hästi natukene puudutab Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus “Ussisõnad” ka Keilat. Piiri tänava kõrvalises hoovis oli täna hommikul õppusel osalejate kogunemispunkt

Abilinnapea Eike Käsi osales 29.-30.august üle-eestilises tervisenõukogude suvekoolis Matsi külas Lääneranna vallas.

Eesti Geoloogiateenistuse kompleks Piiri 7a anti täna täielikult Keila linnale üle.

Abilinnapea Maret Lepiksaar käis Tehnopolises tutvumas Hoctum OÜ rattaringi lahenduse ja arendusega.

Neljapäev, 31.august:

Keila Linnavalitsuse 105. istung 31.augustil 2023.

Linnavalitsus võttis menetlusse Keila linnas asuvate 57 kinnistu paralleelaadresside muutmise eelnõu. Kõik 57 kinnistut asuvad ristuvatel tänavatel ja aadressis kajastub praegu mõlema tänava nimi. Nõuetekohane aadress peab kinnistul olema tänava nime järgi, millelt toimub reaalne ligipääs kinnistule. Korralduse alusel eemaldatakse mittevajalik tänavanimi aadressiandmete süsteemist.  Korralduse eelnõus nimetatud 48 kinnistul on juba omanike poolt kasutusse võetud korrektne aadress, mis on ka registreeritud elukohana ja kontaktaadressina rahavastikuregistris. Üheksal kinnistul on elukohana märgitud aadress tänava nime järgi, mis ei ole kinnistule põhijuurdepääsuks. Antud kinnistu omanikega võetakse eraldi ühendust. Eelnõule võivad esitada arvamusi kõik kinnistute omanikud 15 päeva jooksul käesoleva teate Keila Lehes ilmumisest arvates. Kui eelnõus määratud aadressi kohta kinnistu omanikul arvamusi ei ole, siis vastama ei pea.  Arvamused palume saata e-kirjaga aadressile:  sven.andrejev@keila.ee  Maa-amet teavitas Keila linnavalitsust 12.07.2023 saadetud kirjaga Keila linna haldusterritooriumil asuvatest üksikelamutest, millele määratud paralleelaadressid pole põhjendatud ja tuleb muuta selliselt, et aadress oleks määratud selle liikluspinna (tänava) järgi, millelt toimub tegelik juurdepääs kinnistule. 

Keila Linnavalitsus andis raamatupidamisteenistusele korralduse kanda linnavarana arvelt maha Tammiku tee 4  hoonestamata kinnistu. Keila linnavalitsus võttis 24.08.2023 korraldusega arvele Keila linna omandis oleva Tammiku tee 4 kinnistust vastavalt Keila Linnavolikogu poolt 28.02.2023 otsusega kehtestatud detailplaneeringule „Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu kehtestamine“ moodustatud üheksa uut elamumaa sihtotstarbega, kaks üldkasutatava maa sihtotstarbega ja kolm transpordimaa sihtotstarbega katastriüksust. Tammiku tee 4 maakorraldustoimingu tulemusena kustutati Maa-ameti  katastri registriosakonnas senine Tammiku tee 4 aadress, katastriüksuse maa andmed ning kinnistusraamatus kinnistusraamatu kanded. Senise katastriüksuse Tammiku tee 4 andmed asendati Maa-ameti katastri registriosakonnas uute moodustatud katastriüksuste aadressidega, katastriüksuste maa andmetega ning kinnistusraamatus uute kinnistusraamatu kannetega.  Nii tulebki Tammiku tee 4 kanda linnavarast maha.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa korterelamu püstitamiseks Allika tn 7 kinnistul ja korterelamut teenindavate rajatiste rajamiseks Põllu tn 1b // Põllu tn 3 // Allika tänav kinnistutel. Kinnistul on ehitusloa väljastamise ajal (üksik)elamu ja majandushoone, millele on väljastatud lammutusluba. Kinnistu on haljastatud kõrghaljastusega. Projekteeritud hoone on 5-korruseline. Hoonesse on projekteeritud 25 korterit. Hoone on projekteeritud astmelisena – ülemised korrused on väiksema pindalaga kui alumised. Parkimine toimub osaliselt hoone esimesel korrusel, avatud välisõhule. Hoone fassaadide liigendused järgivad projekteerimistingimuste ja eskiisi faasis kokkulepitut. 

Linnavalitsus algatas detailplaneeringu koostamise Jaama tn 1c kinnistule eesmärgiga kavandada hoonestusala ja ehitustingimused ning määrata krundile maakasutustingimused, ehitusõiguse ulatus, kujad, kitsendused ja servituudi vajadused ning heakorrastuse, haljastuse, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning tehnovõrkude vajadused ning seada keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks. Detailplaneeringu ala moodustub Keila linnas Jaama tn 1c kinnistust (katastritunnus: 29601:001:0333, pindala 1307 m², sihtotstarve elamumaa 100%) ning külgnevast lähialast juurdepääsu tagamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on vastavuses Keila linna üldplaneeringuga. 

Linnavalitsus määras Keila Kooli direktori kohusetäitjaks alates 18. septembrist 2023 kuni uue direktori ametisse kinnitamiseni  Keila Kooli gümnaasiumi õppealajuhataja Ahti Noore (pildil). Praegu on käimas konkurss uue direktori leidmiseks.

Linnavalitsus otsustas maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi summas 196,43 eurot. Linnavalitsus otsustas üheteistkümne raske puudega lapse sotsiaaltransporditeenusele suunamise ja teenuse eest maksmise üle.

Linnavalitsus tegi otsused eluruumi tagamise teenuse osutamise lõpetamise ja sotsiaaleluruumi üürilepingu muutmise kohta.

Täna avati Kihelkonnapäevade esimese sündmusena Keila Kultuurikeskuses EELK Keila Miikaeli koguduse poolt aasta alguspoolel korraldatud fotokonkursi “Keila kihelkonna pildid” parimatest töödest valminud fotonäitus, mida saab  vaadata kuni 10.septembrini. Konkursi pildid, mis seintele ei mahtunud, on saalis vaadata albumis. Ja siis valitakse nende piltide hulgast välja Keila linna ja Miikaeli koguduse 2024.aasta kalender, mida saab juba iga soovija endale soetada – arvatavalt alates I advendist. PILDID

Keila KK esindusmeeskond andis teada, et uuel hooajal on meeskonnaga liitumas 23-aastane Arvan-Johhannes Lippasaar. Arvan mängis eelmisel hooajal BC Tarva eest keskmiselt 24,5 minutit, viskas 5,5 punkti ning võttis 2,7 lauapalli! Meeskonnaga jätkab ka Roland Tamkivi! Kaitsespets Roland mängis eelmisel hooajal keskmiselt 13,4 minutit, viskas 1,9 punkti ja võttis 1,8 lauda!

Reede, 1.septeber:

Keila Lehe esilehel uue õppeaasta algusest. Uudistes Kihelkonnapäevadest, Ensto Enseki nimemuutusest, Perepäevast Loomelinnakus, Keila linnaelanike rahuloluküsitlusest, e-posti aadresside kontrollist rahvastikuregistris, Ago Kliimsoni pingist, korvpallilaagritest, lauluväljaku ehitusest, hiite kuvavõistlusest ja lõimumispreemiatest. Taavi Kaups jätkab Muuseumivaramus Podinitest, Kaupsidest, Karudest. Tegija on Erki Haavasalu.

Õppeaastat alustavad aktused Keila Koolis, Keila Muusikakoolis ja Waldorfkoolis Läte. Keila Kooli nooremate klasside aktusel olid traditsiooniliselt ka abituriendid. Aktusel kõnelesid Keila Kooli direktori kohusetäitja alates 18.seoptembrist Ahti Noor, linnapea Enno Fels, abiturientide esindajatena Marie Toht ja Laur Maide, esimest koolikella helistas koos Laur Maidega Sten Erik Rajaste. PILDID AKTUSELT

Esimesse klassi läheb täna Keilas 169 õpilast – kümme last rohkem kui möödunud sügisel. Neist 17 alustab õpinguid Waldorfkoolis Läte ja 152 Keila Koolis. Kui Lätte koolis on üks esimene klass, siis Keila Koolis on moodustatud kaheksa klassikomplekti.

28. augusti teadmisega alustab Keila Koolis õpinguid 1730 noort, neist 612 õpilast Pargimajas, 89 Loodemajas, 919 Põhjamajas ning mittestatsionaarses osakonnas 110. Need on umbkaudsed numbrid, sest septembri alguses esineb veel liikumist koolide vahel: õpilasi võib juurde tulla või hoopis lahkuda. Keila Koolis töötab tänase seisuga ligi 200 õpetajat, nende hulgas on ka ühte tundi andvad gümnaasiumi valikkursuste õpetajad. Uusi õpetajaid on 20: viis klassiõpetajat, kolm inglise keele, kaks matemaatika-, füüsika-, ajaloo-, kehalise kasvatuse, tööõpetuse ja eesti keele teise keelena õpetajat. Teiste seas ka uued gümnaasiumi valikkursuste (hispaania keel, praktiline ajakirjandus, õiguste alused, ettevõtlus ja majandus) õpetajad. Kuus õpetajat on Keila Kooli vilistlased. Mõnda õpetajat veel oodatakse.

Waldorfkoolis Läte on augusti lõpu seisuga 163 õpilast ja 25 õpetajat.

Keila Muusikakoolis on uuel õppeaastal 187 õpilast. Neist 47 alles alustavad oma muusikaõpinguid esimeses klassis. Lisaks tuleb 32 õpilast kooli ettevalmistusklassidesse, mida on kaks korda enam kui aasta tagasi. Muusikakooliga on liitunud kaks löökpillide õpetajat ja orkestri dirigent.

1.septembril oli Keila Kooli lipuväljakul toimuvate aktuse ajal Ehitajate tee koolimaja ja tervisekeskuse vahelisel alal liiklusvahenditele suletud. Ka Paldiski maantee remonttööd on aktuste ajal peatatud. Lähikonna ristmikel olid liiklus korraldamas politseinikud ning noortekeskuse ja linnavalitsuse töötajad.

Keila lasteaed Miki saab 77-aastaseks ja tähistab seda Tarkusepäevaga PILDID. Oma 15.sünnipäeva eralasteaed Rukkilill. Vikerkaare lastaia rühmades tähistati teadmistepäeva kohaste fantaasiarikaste tegevustega. Sipsiku majas tähistatakse päeva vahvalt koos Karlssoniga.

Kraft Microbakery and Coffee tähistab oma esimest sünnipäeva.

Ensto Ensek kannab alates 1. septembrist nime Ensto Estonia. Kui senine nimi Ensek oli tuletatud Ensto ja Keila KEKi nimedest, siis uus nimi Ensto Estonia peegeldab ettevõtte rahvusvahelist suunda ning tugevat seost Eestiga. Eesti on tuntud kui üks maailma kõige digitaliseeritumaid ühiskondi ja kasutame asukoha viidet uhkusega oma brändinimes, luues sellega suuremat selgust ka meie klientidele ja partneritele. 94 protsenti Ensto Eesti tehase toodangust eksporditakse üle maailma! Ensto on jõudsalt laienemas Euroopast kaugemale ning oma innovaatiliste toodetega jõudnud Aasiasse, Austraaliasse ja USA-sse.

AS Hoolekandeteenused avasid oma majas Kaare 2  Muffinikohviku. Kontserdi andis ansambel Amulett. Samuti oli võimalik osta maja inimeste valmistatud käsi- ja puutöötooteid.

Pühapäev, 3.september:

Keila Keskpargis, purskkaevu juures tähistati üks pink Margot Lauli mälestuspingiks. Margot Laul (1930-2021) oli Keila linna aktiivne kodanik, rahvatantsija ja Memento liige. Margoti sõprade poolt tähistatud pink asub tema sünnikodu juures ehk paigas, kus asus tema isa – kirikumehe Juhan Freimann’i – maja, mis oli ühtlasi Keila viimane rehielamu. Pingi paigaldamisega soovisid sõbrad säilitada tükikest ajalugu ning inspireerida Keila elanikke kodanikuaktiivsusele. Kirikumehe majast saab lähemalt lugeda Keila Lehest nr 39 (654), 05.11.2021. PILDID

Eelmine Keila Linnavalitsuse 105. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content