Keila Linnavolikogu 32. istung

Keila Linnavolikogu 32. istung toimus teisipäeval, 28. mail 2024. a Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

 1. Linnapea aruanne. Peale linnapea aruannet andis Keila Kooli tegevusest ülevaate kooli direktor Kristine Laanisto.
 2. Keila linna konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
  Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna 2023. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande. Audiitorfirma Audest Audiitorteenuste Osaühingu vandeaudiitori arvamuse kohaselt kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2023 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse eelarve täitmist kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.    Keila linna 2023. aastaks kinnitatud koondeelarve (põhieelarve koos kahe lisaeelarvega) põhitegevuse tulude maht oli kokku 23 809,7 tuhat eurot ja põhitegevuse kulude maht 23 539,7 tuhat eurot.  2023. aasta eelarve põhitegevuse tulude eelarve täideti 100,9% sh maksutulude laekumine oli 100,6%. Maksutulude laekumised ületasid kavandatut 82,0 tuhande euro võrra. Kaupade ja teenuste müügist laekus kavandatust 78,6 tuhat eurot enam. Maksumaksjaid oli 2023.aastal 5175 2022 oli 5027), tulumaksu laekumise kasv oli võrreldes 2022.aastaga +10,1%.
 3. Rahalise kohustuse võtmine
  Linnavolikogu otsustas võtta eelarveaastat ületava rahaline kohustuse Keila linnavalitsusele vajalike IT valdkonna  teenuste ja asjade ostmiseks hangete tulemusel sõlmitavate üle eelarve aasta hankelepingute täitmiseks.  Selleks osaleb Keila ühishankijana ja/või vabatahtliku keskse hankijana ja/või ühineda keskse hankija korraldatava riigihankega Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) poolt korraldatavatel hangetel. Kavas on osaleda hankel “Microsoft litsentside ostmine ja rentimine raamlepinguga”  (kestvusega 36 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 150 000 eurot, millele lisandub käibemaks), hankel „Lauarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga“ (kestvusega 24 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 50 000 eurot, millele lisandub käibemaks) ja hankel „Sülearvutite ja tahvelarvutite ostmine ja rentimine raamlepinguga (klass 5-7)“  (kestvusega 24 kuud, eeldatava maksumusega käibemaksuta 150 000 eurot, millele lisandub käibemaks). Planeeritavate hangete tulemusel saavad Keila linna asutused enda käsutusse kuni 190 süle- ja tahvelarvutit, 100 monitori ning tarkvara litsentse.
 4. Keila linna põhimääruse muutmine
  Linnavolikogu tegi  teise lugemisega Keila linna põhimääruses muudatused, et täpsustada põhimääruses eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldisi põhimõtteid.
 5. Keila linna finantsjuhtimise kord
  Linnavolikogu võttis vastu Keila linna finantsjuhtimise korra, millega sätestatakse finantsjuhtimise üldised põhimõtted Keila linnas. Keila linna finantsjuhtimise kord on koostatud lähtudes Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS) sätestatud põhimõtetest.
 6. Keila Linnavalitsuse liikmete kinnitamine
  Linnavolikogu vabastas ametist Keila Linnavalitsuse liikme Merle Liivandi ja kinnitas Keila Linnavalitsuse liikmeks Veljo Reiniku. Mõlemad kandideerisid Keila Linnavolikogu valimistel Valimisliidu Sõbralik Keila nimekirjas.
 7. Keila linna teenetemärgi andmine
  Keila Linnavolikogu otsustas anda Keila linna teenetemärk nr 43 Mall Siniveerile erakordse pühendumuse eest Keila linna ja ümbruskonna ajaloo tutvustamisel ning talletamisel Harjumaa muuseumis ning Keila linna teenetemärk on 44 Raido Nottonile liikumisharrastuse edendamise ja terviseradade arendamise eest Keila linnas.  Keila linna 2024. aasta teenetemärgi kandidaatide kohta esitati linnavalitsuse määratud tähtajaks 5 nõuetekohast ettepanekut 5 isiku kohta.
Eelmine 21.nädal 2024: Keila Päev ja Lauluväljaku avamine

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content