Keila Linnavolikogu 29. istung

Keila Linnavolikogu 29. istung toimus teisipäeval, 20. veebruaril 2024. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Ülevaade Harjumaa Muuseumi tegevusest (ettekandja Gea Mossin) – võeti päevakorrast välja
  3. Keila Linnavolikogu 30. oktoobri 2018 määruse nr 12 „Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas“ muutmine
    Keila Linnavolikogu muutis oma 30. oktoobri 2018 määrust nr 12 „Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas“ suurendades tänast toidukulu päevamaksumust 2.20 eurolt neljale eurole. Nende laste puhul, kelle vaid ühe vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Keila linn, vabastatakse lapsevanem senise 1 euro ja 10 sendi asemel 2 euro ulatuses päeva toidukulu maksumuse tasumisest. Määrust rakendatakse alates 1.veebruarist 2024.a. Jätkuvalt on kehtiva määruse kohaselt toidukulu tasumisest vabastatud lapsed, kelle sissekirjutus ja kelle mõlema vanema sissekirjutus Rahvastikuregistri andmetel on jooksva aasta 1.jaanuari seisuga Keila linn, või laps viibib Keilas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel, või Keila eralasteaias Rukkilill käiva lapse rahvastikuregistrijärgne omavalitsus on andnud nõusoleku Keila Linnavalitsuse määratud kohamaksumuse tasumiseks, või lapse suhtes kohaldatakse ajutist kaitset Vabariigi Valitsuse 8. märtsi 2022 korralduse nr 66 „Ajutise kaitse kohaldamine“ alusel. Kui lapse ja ühe vanema sissekirjutus on 1.jaanuari seisuga Keila linn, siis vabastatakse toidukulu tasumisest 50 % ulatuses.  
    Senine toidukulu päevamaksumus ei kata ära lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsekulu, sh kallinenud toiduainete kulu. Alates 1.jaanuarist 2024 rakendus käibemaksumäär 22%. Lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsekulude (toiduainete kulu ja köögipersonali palk) arvestamise tulemusel, tagamaks kvaliteetse toidu pakkumise jätkamine, on Keila Lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki hoolekogud otsustanud määrata 1. veebruarist 2024  toidukulu päevamaksumuseks 4 eurot, mille on kinnitanud Keila Lasteaed Vikerkaar ja Keila Lasteaed Miki direktorid. Hoolekogud on teinud ettepaneku lapsevanema vabastamiseks lapse toidukulu tasumisest sama summa ulatuses kehtivas volikogu määruses sätestatud tingimustel.
  4. Reaalservituudi seadmine Keila linna omandis olevale kinnisasjale Põhjakaare tn 6 kinnisasja kasuks ja volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks
    Linnavolikogu seadis reaalservituudi  Keila linna omandis olevale kinnisasjale Põhjakaare tn 6 kinnisasja kasuks ja andis volituse vastava asjaõiguslepingu sõlmimiseks. Otsusega seati Keila linna omandis olevale Põhjakaare tänava kinnisasjale teeservituut Põhjakaare tn 6 asuva Lidli kaupluse kasutuses oleva kinnisasja kasuks. Teeservituudi sisu on Põhjakaare tänava kinnisasja osa kasutamine Lidli kaupluse klientide teenindamiseks parklana. Teeservituudi seadmise eest maksab valitseva kinnisasja omanik Keila linnale tasu, ehitades välja piirkonna kergliiklusteede lõigud ning annab vastutasuks linna kasutusse isikliku servituudi alusel Põhjakaare tn 1 kinnisasja ehitades sinna sõidu- ja kõnnitee koos kaasnevate rajatistega ning avalikes huvides 20 parkimiskoha igapäevaseks ristkasutuse tagamiseks. Teeservituut seati tähtajatult.

5.Keila linna 2024. aasta kultuuripreemia määramine
Tulenevalt Keila linna kultuurikomisjoni ettepanekust määras Keila Linnavolikogu 3000 euro suuruse Keila linna kultuuripreemia 2024. aastal EELK Keila Miikaeli koguduse õpetaja Arnd Matthias Burghardtile silmapaistva, südamliku ja sõbraliku Keila kogukonda ühendava tegevuse eest kogu elukaare ulatuses. Keila linna 2024. aasta kultuuripreemia antakse koos Keila linna aukirjaga Keila linnapea Enno Felsi poolt laureaadile üle Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsert-aktusel, mis toimub 23. veebruaril 2024 Keila Kultuurikeskuses.

Eelmine 7.nädal 2024

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content