Keila Linnavolikogu 28. istung

Keila Linnavolikogu 28. istung toimus teisipäeval, 30. jaanuaril 2024. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Ülevaade AS Keila Vesi tegevusest (ettekandja Janno Jazõkov)- võeti päevakorrast välja
  3. Keila linna 2024. aasta eelarve vastuvõtmine

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2024. aasta koondeelarve, milles on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 24 768 095 eurot, põhitegevuse kuludeks 23 786 021 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -2 052 582 eurot, vahendid finantseerimistegevuseks +1 272 000 eurot ja likviidsete varade muutus summas +201 492 eurot. Põhitegevuse tulusid on planeeritud 24,8 miljonit eurot, mida on 4% rohkem kui 2023. aastal. Suurim tululiik on maksutulud, mis moodustavad 65% põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 15 943 000 eurot ehk 9,2% rohkem, kui 2023.aastal, maamaks 166 000 eurot, reklaamimaks 10 000 eurot. Alates 2023. aasta juulist kehtestati teede ja tänavate sulgemise maks, millest järgmisel aastal laekub prognoositult 5 000 eurot.

 Samaga selgusid Keila linna 2024. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad : sünnitoetus – 500 eurot lapse kohta; esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 150 eurot lapse kohta; juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta; eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus; erivajadusega lapse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, (isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,2 eurot  kilomeetri kohta);  hooldajatoetus puudega lapse hooldajale – 70 eurot lapse kohta kuus; hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale – 70 eurot hooldatava kohta kuus; matusetoetus – 240 eurot lahkunu kohta; lastega pere toetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas; koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus – kuni 98,4 eurot lapse kohta kuus; vajaduspõhiselt laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas; muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus – kuni 400 eurot aastas; koolieelse eralasteasutuse ja koolieelse eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäär – kuni 500 eurot ühe lapse kohta kuus.

4.Rahalise kohustuse võtmine

Keila Linnavolikogu lubas Keila Linnavalitsusel läbi viia viis riigihanget, mille tulemusel sõlmitakse lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võtta seoses nendega rahalisi kohustusi. Kavas on viia läbi lihthankemenetlus „Keila jõeäärse promenaadi projekteerimistööd“, lepingu tähtajaga kuni 12 kuud;  avatud hankemenetlus „Keila jäätmejaama operaator perioodil 2025-2027“, lepingu täitmise tähtajaga kuni 36 kuud; avatud hankemenetlus „Keila jääväljaku operaator perioodil 11.2024-03.2027“, lepingu tähtajaga kuni 29 kuud; avatud hankemenetlus „Keila Põhja tänava projekti koostamine ja elluviimine“, lepingu tähtajaga kuni 12 kuud ning avatud hankemenetlus „Keila Tallinna mnt rekonstrueerimine“, lepingu tähtajaga kuni 9 kuud.

5.Kinnistute ostmine HÄVEL & CO OÜ-lt

Linnavolikogu otsustas omandada koguhinnaga 4 500 eurot Keila linnale HÄVEL & CO OÜ-lt kinnistud  Raba tn 90a asuv kinnistu ostuhinnaga 1500 eurot  ja Ringtee 6a asuva kinnistu ostuhinnaga 3000 eurot, millel asuvad puurkaevud. 

6.Kinnistu otsustuskorras võõrandamine

Linnavolikogu otsustas võõrandada otsustuskorras LLM3 OÜ-le Keila linna omandis olevast Keila linnas asuvast kinnistust  jagamisel moodustatud Maanteeserva kinnistu (sihtotstarve tootmismaa 50%, ärimaa 50%) hinnaga 750 000  eurot. Kinnistu müük enampakkumisel nurjus osalejate puudumise tõttu.

7.Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 26.02.2013 määrust nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ millega nimetaid linnavalitsuse struktuuriüksustena linnakantselei; majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus;  haridus-, kultuuri ja sotsiaalteenistus; finants- ja infotehnoloogia teenistus. Linnavalitsuses on 27 ameti- ja 12 töökohta.

Eelmine 4.nädal 2024

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content