Keila Linnavolikogu 33. istung

Keila Linnavolikogu 33. istung toimus teisipäeval, 18. juunil 2024.

Päevakorras:

  1. Linnapea aruanne
  2. Ülevaade linnaruumi investeeringutest ja töös olevatest projektidest (ettekandja abilinnapea Inge Angerjas)
  3. Keila linna 2024. aasta eelarve I lisaeelarve
  4. Keila Noortevolikogu põhimäärus
  5. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
  6. Kultuurikomisjoni koosseisu kinnitamine

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2024. aasta I lisaeelarve. põhitegevuse tulud suurenesid linna eelarves 328 755 eurot ja põhitegevuse kulud 415 411 eurot, investeerimistegevuse muutus kogusummas on +172 200 eurot ja likviidsete varade muutus +85 544 eurot. Kaupade ja teenuste müügitulusid suurendati 77 320 eurot. Suurema osa sellest moodustavad Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatav töötamise toetamise teenuse tulu ja koostöölepingu ISTE „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ vahendid. Saadud toetuste tulusid suurendatakse 251 435 eurot. Eelarvesse lisatakse erinevad  sihtotstarbelised toetused sh korrigeeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud 04.03.2024 korraldusega nr 59 toetus- ja tasandusfondi eraldisi. Antavaid toetusi suurendatakse 205 239 eurot. Suuremad muudatused on seotud Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend” tegevusalade ja kulukontode täpsustamisega sotsiaalse kaitse valdkonnas – seoses muudatustega liigitusid sotsiaalsed toetusena sisse ostetavad teenused osaliselt majandamiskulude grupist antavate toetuste gruppi. Ülejäänud toetusi suurendatakse kas saadud toetuste arvelt või korrigeeritakse vastavalt toetusfondi kinnitatud jaotusele. Muud tegevuskulud suurenevad 210 172 eurot sh tööjõukulud suurenevad 84 752 eurot ja majandamiskulud 125 420 eurot. Tööjõukulusid suurendatakse saadud sihtotstarbeliste toetuste ja toetusfondi vahenditest. Majandamiskuludesse lisatakse uue lauluväljaku ülalpidamiskulud, RTK kaasava hariduse projektikulud koos omafinantseeringuga ja remondikulud Harjumaa Muuseumi Linnuse tn hoone fassaadi taastamiseks ning Pargi 2 muinsuskaitse aluse hoone pööninguakende vahetuseks. Investeerimistegevusse lisatakse Keila Linnavolikogu 30.01.2024 otsusega nr 3 võõrandatud Maanteeserva kinnistu müügitulu 750 000 eurot, millest on maha arvatud maakleritasu 18 300 eurot. Põhivara soetusena lisatakse eelarvesse teede ja tänavate investeeringute kulud kogusummas 555 000 eurot ja Keila Linnavolikogu 30.01.2024 otsuse nr 2 alusel ostetud puurkaevu kinnistud summas 4 500 eurot. 2024. aasta alguse esialgne kasutatav raha ja pangakontode jääk oli 1 694 156 eurot. Arvestades 2024. aasta eelarves kavandatud likviidsete varade muutust põhieelarves +201 492 eurot ja I lisaeelarves +85 544 eurot, jääb perioodi lõpuks raha ja pangakontode jäägi suuruseks 1 981 192 eurot.

Linnavolikogu kehtestas Keila Noortevolikogu põhimääruse. Keila Noortevolikogu on Keila Linnavolikogu juures tegutsev Keila linna noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Keila linna noorte huve. Noortevolikogu tööd koordineerib Keila Linnavalitsuse valdkonna abilinnapea. Noortevolikogu eesmärgid on noorte esindamine ja nende huvide kaitsmine Keila linnas; noorte, linnavalitsuse ja linnavolikogu vahelise koostöö arendamine;  haridus-, kultuuri-, vaba aja korraldamise ja teiste eluvaldkondade küsimustele lahenduste  otsimine, noorte ideede avalikustamine ja teostamine; noorte kaasamine otsustusprotsessidesse; koostöö arendamine teiste valdade ja linnade noortevolikogudega ning noorte esindamine maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel. Keila Kooli õpilasesindus delegeerib noortevolikokku gümnaasiumiastmest kolm liiget ning põhikooli osast neli liiget. Kuni kaheksale liikme kohale kandideerimiseks korraldab abilinnapea avaliku konkursi ning määrab konkursi tingimused.  Kui konkursi raames ei täitu kõik kaheksa liikme kohad, jäetakse vabaks jäävad kohad täitmata. Abilinnapea võib noortevolikogu liikmete puudumisel kuulutada õppeaasta jooksul välja uue konkursi. Noortevolikogu liikmete volituste aeg on kaks aastat. Keila linna noortevolikogu tegutses aastaid noorte aktiivina. 24. septembril 2019 võeti Keila Linnavolikogu poolt vastu Keila Noortevolikogu põhimäärus, mille alusel kinnitati esimene noortevolikogu koosseis. Täna ei tegutse  noortevolikogu  kahjuks aktiivselt.  Samas on Keila Linnavolikogu ja Keila Linnavalitsuse jaoks oluline omada head koostööpartnerit, kes esindaks Keila noorte huve ning kelle vahendamisel saab küsida noorte arvamust.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisus esimees Viljar Paalaroos, aseesimees Karen Teinemaa ning liikmed Urmas Piilberg, Madis Kõrvits, Mati Krusel, Helen Reis, Evely Sagor, Karl Olaf Loog, Tarmo Griffel ja Anneli Pärlin.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees Ahti Noor ning liikmed Janne Sirel, Aare Lepiksaar, Ivar Krustok, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Pärje Ülavere, Roland Tõnisson, Katrin Sassi ja Evely Sagor.

Eelmine 24.nädal 2024 Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content