Keila Linnavolikogu 26.istung

Keila Linnavolikogu 26. istung toimus teisipäeval, 28. novembril 2023. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Ülevaade huviregistrist (ettekandja e-teenuste arendusspetsialist Katrin Leppik)

https://keila.huviregister.ee/

Huviregistri andmetel osaleb Keilas huvitegevuses 1419 last, kellest 1105 on Keila lapsed, ülejäänud teistest omavalitsustest. Rekord – üks Keila laps osaleb 7 ringis ja 2 viies.

3. Keila linna 2023. aasta eelarve II lisaeelarve (II lugemine)

Keila Linnavolikogu võttis II lugemisel vastu Keila linna 2023. aasta eelarve II lisaeelarve, millega suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 503 724 eurot ja põhitegevuse kulud 303 401 eurot, investeerimistegevuse muutus kogusummas on  +415 238 eurot ja likviidsete varade muutus +615 561 eurot.

Maksutulusid suurendatakse 300 000 eurot, võttes arvesse füüsilise isiku tulumaksu üheksa kuu tegelikku laekumist, ning suunatakse kassajääki. Kaupade ja teenuste müügitulud suurenevad kogusummas 78 147 eurot. Muude kaupade ja teenuste müük suureneb 80 147 eurot, seal hulgas laekub Keila Linnavalitsusele 45 000 eurot Sotsiaalkindlustusametilt halduslepingu nr 5.2-9/2619-1 alusel ajutise kaitse saaja üürikulude ühekordseteks hüvitisteks ning 21 400 eurot Sotsiaalkindlustusameti koostöölepingu nr 2-9/54334-1 projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames.

4. Keila linna 2024. aasta eelarve (I lugemine)

Keila Linnavolikogu viis läbi Keila linna 2004.aasta eelarve esimese lugemise. Esitatud Keila linna 2024. aasta eelarve projektis on planeeritud tulusid 24,8 miljonit eurot, mida on 6% rohkem kui 2023. aastal. Eelnõu osa on Keila linna 2024. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad.

Kohaliku omavalitsuse suurimaks tululiigiks on maksutulud, mis moodustavad 65% põhitegevuse tuludest. Maksutuludest moodustab üksikisiku tulumaks 16 042 000 eurot, maamaks 166 000 eurot, reklaamimaks 10 000 eurot. Alates 2023. aasta juulist kehtestati teede ja tänavate sulgemise maks, millest järgmisel aastal laekub prognoositult 5 000 eurot. Tulumaksu laekumist mõjutab maksumaksjate arv 1. jaanuari seisuga, nende brutosissetulek ja riigi poolt igal aastal omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise määr. 2024. aastast laekub maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele 11,89% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (2023. aastal oli selleks määraks 11,96%) ja 2,5% residendist füüsilise isiku riiklikust pensionist (uus määr alates 2024. aastast). 2024. aasta üksikisiku tulumaksu laekumine on 2023. aasta planeeritud laekumisest 12% suurem, arvestades järgmisel aastal jõustuvaid tulumaksu määrade muudatusi, 2023. aasta põhieelarves prognoositud laekumist ja Rahandusministeeriumi majandusprognoosis välja toodud kohalike  omavalitsuste tulumaksu kasvu aastatel 2024-2027. Maamaksu laekumise prognoosimisel lähtutakse Maa-Ameti poolt 2022. aastal korraldatud maade hindamise tulemustest, kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud maksumäära suurustest ja 10%lisest maamaksu kasvu piirangust.

Tasandusfondist laekub 2024. aastal Keila linnale 40 849 eurot, mis on seotud tulubaasi muudatusega (2,5% tulumaksu laekumine linnaelanike riiklikust pensionist). Seoses uutele maksumääradele üleminekuga makstakse pensionitelt laekuv jaanuarikuu tulumaksu osa läbi tasandusfondi. Toetusfondi vahendeid prognoositakse 2024. aastaks 0,6% vähem kui laekus 2023. aastal.

5. Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 25. oktoobri 2011 määrust nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord“. Vastavalt uuele redaktsioonile on toetuse saaja huvitegevuses osalev kuni 19-aastane (k.a) isik, kelle enda enda ja tema vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse eraldamise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või isik on Keila linnas SOS Lasteküla Eesti Ühingu asenduskoduteenusel. Taotleja esitab linnavalitsusele  taotluse elektroonilises keskkonnas baasitoetuse saamiseks toetatavale perioodile eelneva aasta 1. oktoobriks. Baasitoetust võib erandkorras taotleda toetatava perioodi jooksul. Meisterlikkuse toetuse taotlus elektroonilise keskkonnas tuleb esitada toetatava perioodi 5. jaanuariks.

Eelmine 47.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content