Keila Linnavolikogu 24.istung

Keila Linnavolikogu 24.istung toimus 26.septembril 2023 linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Kriisideks valmistumine ja inimeste valmisolek – ettekandja Elo Paluoja (Põhja päästekeskuse ennetusbüroo elanikkonnakaitse teema koordinaator)

3. Ülevaade Keila Kooli olukorrast – ettekandja Ahti Noor (Keila Kooli direktori kohusetäitja)

195 – pedagoogilist personali, kõik õpetajad olemas

1688 õpilast,

  • kellest 154 HEV (25 klassis) õpilast, neist 70 HEV õpilast tavaklassis.
  • 95 õpilast vene keelses põhihariduses, ca 65 ukraina õpilast kokku (umbes pooled neist õpivad eesti keeles)
  • 84 õpilast mittestatsionaarses õppes
  • 165 õpilast gümnaasiumis – gümnaasiumi osa on suuruselt 55.Eestis

4. Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 vastuvõtmine

Linnavolikogu kinnitas Keila linna eelarvestrateegia aastateks 2024 – 2027 Keila linna arengukava 2035 osana ja Keila linna arengukava 2035 tegevuskava aastateks 2024 – 2027.

5. Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestamata kinnistu koos selle oluliste osade ja päraldistega, mis moodustatakse kinnistust aadressiga Keila linn, Sooserva (müüdava kinnistu aadressiks on määratud Maanteeserva, pindala ca 21 433 m2, sihtotstarve 50% tootmismaa ja 50% ärimaa) ja määrata enampakkumise alghinnaks 750 000 eurot.

6. Hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumisel turukompleksi ehitamiseks ja turu pidamise eesmärgil

Linnavolikogu pani linnavalitsusele ülesande korraldada eelläbirääkimistega pakkumine Uus tn 19 ja Uus tn 19a kinnisasjadest ning Ohtu tee T1 kinnisasja osast moodustatava kinnisasja (pindala ca 1836 m2, sihtotstarve ärimaa, edaspidi nimetatud kinnisasi) koormamiseks hoonestusõigusega. Kinnisasi on Uus tn 19 katastriüksuse osas hoonestatud, hoone tuleb lammutada. Kinnisasjale rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks. Hoonestusõigus seatakse 50 aastaks. Hoonestusõiguse aastatasu algsuurus on 2 203 eurot (käibemaksuta), mis moodustab 1,5% kinnisasja maa 2022. aastal määratud maksustamishinnast (146 880 eurost). Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale olemasoleva kaubaaida asemele uus turuhoonete kompleks (edaspidi turg) ja seda teenindavad rajatised (sõiduteed, kõnniteed, parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud- ja rajatised jms) regulaarselt turu pidamiseks hoonestaja äriplaanis kavandatud viisil.  Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud turupidamist toetavate tegevuste korraldamiseks. Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel. hoonestusõiguse seadmise tasu algsuuruseks 110 150 eurot (käibemaksuta), mis võrdub 50 kordse hoonestusõiguse aastatasu suurusega ja enampakkumise tagatisrahaks 200 eurot.

Eelmine 38.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content