Keila Linnavolikogu 20. istung

Keila Linnavolikogu 20. istung toimus teisipäeval, 25. aprillil 2023. a Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Keila linna 2023. aasta eelarve I lisaeelarve

Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2023. aasta eelarve I lisaeelarvet

Vastavalt määruse eelnõule suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 152 598 eurot, põhitegevuse kulud 89 698 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 528 960 eurot ja likviidsete varade muutus 591 860 eurot.

3. Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 24. novembri 2020 määrust „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ viies selle kooskõlla 1. juulist 2023 kehtima hakkava sotsiaalhoolekande seadusega. Prognooside kohaselt on 2023. aastal keskmine hooldekodu kohatasu suure hooldusvajadusega inimesele 1375 eurot kuus, millest osa (hoolduspersonali kulud) tasub edaspidi kohalik omavalitsus ning aprilliks prognoositav ca 700-eurone keskmine pension võimaldab inimesel endal katta ülejäänud osa. Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni. Keila linn saab 2023. aastal toetust summas 247 872 eurot. Praeguse seisuga viibib üldhooldusteenusel kokku 43 klienti, kellest 22 klienti on juba täna KOV osalusega.

4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Keila Linnavolikogu 29. mai 2007 määrus nr 17 „Harju Maakonnaraamatukogu põhimäärus“ tunnistati linnavolikogu poolt kehtetuks, kuna uus Harju Maakonnaraamatukogu põhimäärus on volikogu otsusega kinnitatud.

5. Revisjonikomisjoni 2023. aasta tööplaani tutvustamine

Revisjonikomisjoni kinnitas oma 2023. aasta tööplaani järgmiselt: Revisjonikomisjoni aruanne Keila linna 2022. aasta majandusaasta aruande kohta – tähtaeg 15. mai 2023; Keila linna arengukava tegevuskava täitmise kontroll  perioodil 1. jaanuar 2022 – 31. detsember 2022 tähtaeg 1. oktoober 2023 ning Harjumaa Muuseumi dokumentatsiooni kontroll – tähtaeg 1. detsember 2023.

Eelmine 16.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content