Keila Linnavolikogu 18. istung

Keila Linnavolikogu 18. istung toimub teisipäeval, 28. veebruaril 2023. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Harju maakonna arengustrateegia 2040+ heakskiitmine

Keila Linnavolikogu kiitis heaks Harju maakonna arengustrateegia 2040+.

3. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude kandmise kord Keila linnas

Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise või väljaehitamisega seotud kulude kandmise korra Keila linnas. Planeerimisseaduse kohaselt on planeeringu koostamise korraldaja kohustatud oma kulul välja ehitama detailplaneeringukohased avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvad rajatised, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatised, kui planeeringu koostamise korraldaja ja detailplaneeringust huvitatud isik ei ole kokku leppinud teisiti. Selleks võib planeeringu koostamise korraldaja detailplaneeringust huvitatud isikuga sõlmida halduslepingu, millega huvitatud isik võtab kohustuse detailplaneeringukohaste ja planeeringulahenduse elluviimiseks otseselt vajalike ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste väljaehitamiseks või väljaehitamisega seotud kulude täielikuks või osaliseks kandmiseks. Korra kehtestamise eesmärgiks on tagada, et kulude kandmiseks sõlmitavad kokkulepped oleksid arendusega otseselt seotud ning õiglaselt ja mõistlikult seotud arenduse mahu ja tüübiga.

4. Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määruse nr 11 ”Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks” muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 21.06.2022 määrust ”Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks” sõnastades eluasemekulude piirmäärade viimiseks vastavusse tegelike kuludega  paragrahvi 3 punkt 1 järgmiselt: „1) kuni 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 23 eurot/m2 kohta kuus ning üle 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 15 eurot/m2 kohta kuus;“.

5. Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu kehtestamine

Linnavolikogu kehtestas Tammiku tee 4 detailplaneeringu, millega muudetakse kinnistu sihtotstarve osaliselt elamumaaks, liiklusmaaks ja haljasala maaks, määratakse planeeritavale maa-alale ehitusõigus, määratakse haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, määratakse juurdepääsuteede ja hoonete ning rajatiste toimimiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste võimalik asukoht ning servituutide vajadus. Detailplaneeringuga muudetakse kehtiva Keila linna üldplaneeringu kohast maa juhtotstarvet, asendades ühiskondlike ehitiste maa elamumaaga. Detailplaneering on kooskõlas uue vastuvõetud Keila linna üldplaneeringuga, kus Tammiku tee 4 maaüksus on planeeritud elamualaks. Alale on planeeritud 3 eramu, neli paariselamu ja 8 ridaelamu krunti.

6. Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Linnavolikogu otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel hoonestamata, 28.02.2023 Keila Linnavolikogu poolt kehtestatud Tammiku tee 4 kinnistu detailplaneeringu kohaselt elamumaa sihtotstarbega moodustatavad üheksa kinnistut koos nende oluliste osade ja päraldistega. Enampakkumise alghinnaks määrati  560 000 eurot. Ülejäänud kuus kinnistut saab asendusmaana OÜ Tahocom Trade, et linn saaks endale neile kuuluva Jõepargi veerel asuva Tuulatee kinnistu, kuhu looduskaitseliste piirangute tõttu linn ei soovi elamuarendust.

7. Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Linnavolikogu tunnistas kehtetuks Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu aastast 2015 kuna omanikel on soov näha Uus- Paldiski tee 4 kinnistu teistsugust lahendust kui planeering sätestab. Uus-Paldiski tee 4 kinnistul asub kunagise mööblikaupluse hoone. Edaspidi saab nimetatud krundile ehitusõiguse määrata näiteks avatud projekteerimistingimuste menetlusega.

8. Rahanduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu rahanduskomisjon koosseisus esimees Jaan Murdla, aseesimees Tõnu Kaur ning liikmed  Andrus Loog, Tarmo Tamkivi, Kristofer Rennel, Andres-Indrek Paukson, Oksana Jõe, Karen Teinemaa, Merike Käver, Tanel Suslov ja Marje Evers.

9. Planeerimiskomisjoni koosseisu kinnitamine

Keila Linnavolikogu kinnitas planeerimiskomisjon koosseisu esimees  Tarmo Tamkivi, aseesimees Paul Taklaja ning liikmed Urmas Piilber, Madis Kõrvits, Meelis Aab, Margus Nigol, Viljar Paalaroos, Veikko Leemet, Anžei Ušakov, Mari Reier, Ivar Krustok ja Ramul Saarniit.

Eelmine 8.nädal 2023 – EV 105

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content