Keila Linnavolikogu 16.istung

Keila Linnavolikogu 16. istung toimus teisipäeval, 20. detsembril 2022.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1. Linnapea aruanne

2. Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ muutmine

Keila Linnavolikogu muutis oma 24. aprilli 2018 määrust nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“. Lasteaiatasud pole Keilas muutunud ligi viis aastat. Uue sõnastuse järgi on osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse, mõlema vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn,  12% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast; iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 9% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast; samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 3% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu määr lasteasutuses, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on 18% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Diferentseeritud osalustasu määrad, kui lapse ja ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, on: 1) iga teise samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 13% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast; samaaegselt lasteasutuses käivate kaksikute või iga kolmanda ja enama samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Osalustasu määr suverühma teenuse kasutamisel on: munitsipaallasteasutuses 18% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast; eralasteaias Rukkilill eralasteaias Rukkilill kehtiv osalustasu määr. Teistest kohalikest omavalitsustest Keila linna munitsipaallasteasutustes käivate laste puhul rakendatakse osalustasu määra 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Muudatuse eesmärk on tagada osalustasu kaasabil Keila linna munitsipaallasteaedades professionaalse personali olemasolu, tõstes personali töötasu ligilähedases suurusjärgus riigi poolt kooliõpetajatele võimaldatud palgatõusuga. Üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäär tõuseb 2023. aastal 1412 eurolt 1749 eurole ehk 23,9 protsenti. 2023. aastal on töötasu alammäär lasteaiaõpetajal vähemalt 90% (1574 eurot vs 1271 eurot 2022. aastal) ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal vähemalt 100% (1749 eurot vs 1412 eurot 2022. aastal) üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Sellise otsusega on tagatud riigipoolne osaline lasteaiaõpetajate palgatoetus 2023. aastal. Osalustasu ei ole tõstetud Keila linna munitsipaallasteaedades juba ca 5 aastat. Keila koolieelsetes lasteasutustes käivad lapsed on toidukulu tasumisest valdavalt täielikult vabastatud. Lasteaedade tegevuskulud on 3 aastaga suurenenud ligi 40%, lasteaia tegevuskulu lapse kohta kuus ca 36%. Samas lapsevanema osaluse protsent tegevuskulust lapse kohta on vähenenud.

Osalustasu summad eelnõus toodud määrasid arvestades on 2023. aastal järgmised: 1. 87 eurot kui lapse, vanema või üksikvanema, hooldaja või eestkostja elukoht on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn; 65,25 eurot iga teise samaaegselt lasteaias käiva lapse kohta; 21,75 eurot samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enam samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta; 130,5 eurot kui lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn; 94,25 eurot iga teise samaaegselt lasteaias käiva lapse kohta; 29 eurot samaaegselt lasteasutuses käivate mitmikute või iga kolmanda ja enam samaaegselt lasteasutuses käiva lapse kohta.  145 eurot teisest kohalikust omavalitsusest Keila linna munitsipaallasteasutuses käiva lapse kohta. Võrreldes lähivaldade 2022. aasta lasteaia osalustasude andmetega koos toidurahaga on Keila lasteaedade kehtestatavad osalustasud Keila elanike lastele endiselt ühed kõige soodsamad piirkonnas.

3. Keila linna ettepaneku esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse

Keila Linnavolikogu esitas Harjumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekud Harju maakonna arengustrateegia 2035+ tegevuskavasse.

Ettepaneku „Rattaring“ tegevuse tulemusena luuakse analoogselt Kõrvemaa Rattaringiga ühiskasutuses olev rohelise mõtteviisiga ja keskkonnasõbralik transporditaristu seitsmesse omavalitsusse (Keila, Saue, Lääne-Harju, Kuusalu, Jõelähtme, Kose ja Rae).

4. Volikogu otsuse kehtetuks tunnistamine

Linnavolikogu tunnistas kehtetuks Keila Linnavolikogu 30.11.2010. a otsuse nr 35 „Kohalike teede nimekirja määramine“, sest  Keila Linnavolikogu on ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja linna kui tee omaniku ülesanded delegeerinud Keila Linnavalitsusele ja Keila Linnavalitsus on kinnitanud uue, täiendatud kohalike teede nimekirja 1. detsembri 2022 korraldusega.

Eelmine 50.nädal 2022

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content