Keila Linnavolikogu 14.istung

Keila Linnavolikogu 14. istung toimus teisipäeval, 25. oktoobril 2022.a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

1.           Linnapea aruanne

2.           Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve

3.           Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Linnavolikogu luges esimest korda Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarvet kogumahus -720 248 eurot. Maksutulu suurendatakse 299 100 euro võrra seoses füüsilise isiku tulumaksu parema laekumisega võrreldes põhieelarvega. Nimetatud summa suunatakse kassajääki. Kaupade ja teenuste müügitulu suurendatakse 14 690 eurot. Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondi tulusid 109 513 euro võrra. Sellest 105 442 eurot läheb riikliku toimetuleku reale ja 4071 eurot asendus- ja toetusteenuse reale. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna põhitegevuse tulude eelarvet 300 471 eurot. Sellest suurim summa ehk üle 150 000 eurot on Keila Koolile. Laenude võtmise eelarvet vähendatakse 2 060 000 euro võrra seoses suuremate investeerimisprojektide edasi lükkumisega järgmisesse eelarveaastasse. 2022. aasta alguse esialgne kasutatav kassajääk oli 2 145 824 eurot. Arvestades 2022. aasta eelarves kavandatud likviidsete varade muutust põhieelarves 208 248 eurot, esimeses lisaeelarves -615 130 eurot ja käesolevas lisaeelarves -572 219 jääb perioodi lõpuks kassajäägi suuruseks 1 166 723 eurot.

Keila Linnavolikogu muutis oma 26.02.2013 määrust „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“. Käesoleva määrusega tehti muudatus Keila Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ja põhipalga astmestiku maksimummäärades. Linnapea alluvusse lisandus kommunikatsioonijuhi töökoht ja sisekontrolöri ametikoht ning nõuniku ametikoht (järelevalvespetsialisti ametikoht nimetati ümber, muudeti ametijuhendit ja ametikoha alluvust). Arendus-, kultuuri- ja noorsootööteenistuse koosseisusu lisandus uue töökohana projektijuhi töökoht. Avanemas on järgmise perioodi eurotoetuste meetmed, Projektijuht jälgib ja on kursis avanevate meetmetega ning loob seoseid Keila linna tegevuskavaga. Projektijuhi ülesanne on taotlusvooru sobivuse korral kaasata vastava ala linna spetsialiste, kirjutada projektitaotlusi, juhtida projekte ning aruandlust. Majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse koosseisus nimetati spetsialisti töökoht ümber heakorraspetsialisti töökohaks ning planeeringuspetsialisti töökoht muudeti ametikohaks. Haridus- ja sotsiaalteenistuse koosseisus nimetati eestkostespetsialisti ametikoht eestkoste- ja sotsiaaltööspetsialisti ametikohaks ning lisati koordinaatori tähtajaline töökoht ja 2 tugiisiku tähtajalist töökohta. Raamatupidamisteenistuse koosseisus kaotati raamatupidaja töökoht, mille järgi puudub vajadus. Muudeti 2018.aastast kehtivaid põhipalga astmestiku määrasid. 1.palgaastme määr on nüüd 900 – 2500 eurot ja 2.palgaastme määr 1500 – 4000 eurot.

Eelmine Kutse Keila Linnavolikogu istungile

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content