Keila Linnavolikogu 11. istung

Keila Linnavolikogu 11. istung toimus teisipäeval, 21. juunil 2022.a kell 18.00 Tuula Seltsimajas, Vana-Tuula tee 2.

Päevakorras:

Linnapea aruanne

Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise kord

Keila linna 2021. aasta majandusaasta aruanne

Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve

Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas” muutmine

Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks

Linnavalitsuse liikmetele hüvitise maksmine

Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine” muutmine

Korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine

Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine

Keila Linnavolikogu kinnitas Keila linna konsolideerimisgrupi 2021. aasta majandusaasta aruande.

Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve kogumahus 1 315 203 eurot. Keila Linnavalitsus tegi ettepaneku võtta vastu Keila linna 2022. aasta I lisaeelarve, mille kohaselt suurenevad linna eelarve põhitegevuse tulud 588 485 eurot, põhitegevuse kulud 1 084 699 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 118 916 eurot. Likviidsete varade muutus on -615 130 eurot.

Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondist tehtavaid kulusid 142 320 euro võrra. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna põhitegevuse tulude eelarvet 426 810 eurot ja investeerimistegevuse tulude eelarvet 111 588 eurot, kokku 538 398 eurot. Sellest 35 000 on Tallinna maantee ümberehituse projekteerimiseks, 30 000 Vasara tänava kergliiklusteele, aiakompostrite projektile KIKilt laekunud  122 318 eurot, Keila mõisa juurde rannaala arendamiseks riigi eelarvest planeeritud 25 000 eurot. Rahandusministeeriumi käskkirjadega Keilale energiahinna tõusu leevendamiseks eraldatud toetuse 105 200 euro arvelt suurendatakse tegevusala Sotsiaalteenused perekondadele ja lastele toetuste tulusid.

Linnavolikogu kehtestas Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korra, millega sätestatakse Keila linnas võistkondlikul alal tegutsevate ning vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavas üleriigilises võistlussarjas esi- või meistriliigas Keila linna nime all võistlevate sportmängude võistkondade toetamise tingimused ja kord. Toetus eraldatakse esindusvõistkondadele linnaeelarvest.

Keila Linnavolikogu muutis oma  24. novembri 2020 määrust nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas” . Selle paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: „(2) Perekonna sissetulekust sõltuva toetuse taotlemiseks tekib õigus, kui pärast üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulekust eluasemekulude kandmist jääb ühe inimese sissetulek alla 375 euro.” Seni kehtivas määruses oli sissetulekust sõltuva toetuse saamise õigus seotud riikliku toimetulekupiiriga selle arvulist väärtust välja toomata. . Võrdluseks ümberkaudsete valdade sissetulekust sõltuvate toetuste piirid: Lääne-Harju vald 300; Saku vald 300; Kose vald 300; Jõelähtme 300; Saue vald 450 eurot.

Linnavolikogu kehtestas eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.
Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude piirmäärad on järgmised:

1) kuni 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 18 eurot/m2 kohta kuus ning üle 24 m2 üldpinnaga eluruumi üür kuni 13 eurot/m2 kohta kuus;
2) eluaseme soetamiseks võetud laenu tagasimakse, mis sisaldab ka laenu intressi ja kohustusliku eluasemekindlustuse makset 13 eurot/m2;
3) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 4 eurot/m2 kohta kuus;
4) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot/m2 kohta kuus;
5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 28 eurot iga pereliikme kohta kuus;
6) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 17 eurot iga pereliikme kohta kuus;
7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 7 eurot/m2 kohta kuus. Juhul, kui kuludokument sisaldab ka järgneva perioodi küttekulu, hüvitatakse see järgnevatel kuudel piirmäära ulatuses kuludokumendil näidatud summa hüvitamiseni või uue kuludokumendi esitamiseni;

8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 50 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 28 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

9) majapidamisgaasi maksumus kuni 6 eurot pereliikme kohta kuus;

10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot/m2 kohta kuus;
11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,30 eurot/m2 kuus;
12) olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot pereliikme kohta kuus.

Linnavolikogu otsustas maksta alates 1. juulist 2022 igale Keila Linnavalitsuse liikmele, v.a linnapeale, hüvitist 440 eurot kuus.

Keila Linnavolikogu muutis oma 31.03.2009 määrust  „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine” muutes maksvate tasude suurusi.  Keila Linnavolikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest makstakse linnavolikogu liikmetele ja linnavolikogu alatiste komisjonide liikmetele, kes ei ole volikogu liikmed, tasu järgmiselt: linnavolikogu esimees: 1320 eurot kalendrikuus, linnavolikogu aseesimees: 660 eurot kalendrikuus,  linnavolikogu alatise komisjoni esimees: 220 eurot kalendrikuus; linnavolikogu alatise komisjoni aseesimees: 110 eurot kalendrikuus;  linnavolikogu liige: 440 eurot kalendrikuus (linnavolikogu istungist osavõtu korral);  linnavolikogu alatise komisjoni liige, kes ei ole linnavolikogu liige: 44 eurot kalendrikuus (komisjoni koosolekust osavõtu korral)”.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu korrakaitsekomisjon alljärgnevas koosseisus: Esimees: Karl Olaf Loog, aseesimees: Oksana Jõe, liikmed: : Märt Jamnes,  Meelis Aab,  Evely Sagor,  Ronald Wilhelm Rozin,  Andrus Loog,  Priit Orusalu,  Jaak Sirp,  Raido Niinberg ja Karl Kajak.

Linnavolikogu kinnitas ka Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjon koosseisu: esimees: Viljar Paalaroos, aseesimees: Karen Teinemaa, liikmed: Helen Reis,  Madis Kõrvits,  Anneli Pärlin,  Urmas Piilberg,  Priit Orusalu,  Tarmo Griffel ja  Karl Olaf Loog.

Eelmine 9. Keila Linnavolikogu istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content