Keila Linnavalitsuse 96.istung 6.juulil 2023

Linnavalitsus kehtestas alates 1. septembrist 2023 Keila Muusikakoolis õppetasud ja muude tasuliste teenuste hinnad. Eelkoolis on 2 õppetunni (sh 1 õppetund õpperühmas ja 1 individuaalne õppetund) korral tasu nädalas 55 eurot kuus, eelkoolis 1 õppetunni õpperühmas korral nädalas 35 eurot kuus, eelkoolis erandina (erialaõpetaja ja direktori otsusega) 1 individuaalse õppetunni korral nädalas 20 eurot kuus. Põhikoolis nooremas ja vanemas astmes on õppetasu 65 eurot kuus, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt vastuvõtmise hetkel ja edaspidi iga järgmise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn; 75 eurot kuus, kui lapse ja ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri järgselt vastuvõtmise hetkel ja edaspidi iga järgmise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn; 85 eurot kuus, kui lapse ja vanemate elukoht ei ole rahvastikuregistri järgselt vastuvõtmise hetkel ja edaspidi iga järgmise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, lisa-aastal 2 individuaalse õppetunni korral nädalas 40 eurot kuus, lisa-aastal 1 individuaalse õppetunni korral nädalas 30 eurot kuus, vabaõppes 1 individuaalne õppetund 25 eurot kord, vabaõppes 1 õppetund õpperühmas 50 eurot kord õpperühma kohta. Keila Muusikakoolile kuuluva pilli laenutamine  maksab 5 eurot kuus, suure saali üür 30 eurot tund ja 210 eurot päev, väikse saali üür 20 eurot tund ja 138 eurot päev, klassiruumi üür 15 eurot tund ja 102 eurot päev. Keila Muusikakooli õppenõukogul ja direktoril on õigus põhjendatud taotluse alusel kooskõlastatult valdkonna abilinnapeaga  vähendada nimetatud õppetasusid või vabastada õppetasu tasumisest ja anda ruume tasuta kasutada või alandada üüritasu.

Linnavalitsus kehtestas Paldiski mnt 33 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, millega on planeeritud maksimaalselt kolm tootmis- ja ärihoonet ning määratud maakasutustingimused, arhitektuur-ehituslikud tingimused, kitsendused, haljastuse põhimõtted, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted ning seatud keskkonnatingimused planeeringuga kavandatu elluviimiseks.  Planeeringu tellija ja huvitatud isik on AS Harju Elekter. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ kasuks Keskväljaku kinnisasjaosale maakabelliini omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa majandushoone lammutamiseks ja abihoone püstitamiseks aadressil Ohtu tee 8 ja laohoone püstitamiseks Tööstuse 10c kinnistul. Kasutusluba väljastati PVC halli püstitamisel Keki tn 5 kinnistul ja tootmishoone ümberehitamisel Jõe tn 67 kinnistul.

Linnavalitsus jättis pärast edukaks tunnistatud pakkuja suhtes kõrvaldamise aluste kontrollimist riigihanke Paldiski mnt taastusremont ja valgusfoori paigaldus menetlusest kõrvaldamata ja kvalifitseerida tõendite alusel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja KMG OÜ.

Linnavalitsus maksis täiendavaid sotsiaaltoetusi summas 174 eurot ning otsustas sügava puudega lapse hoiukodu teenusele suunamise ja teenuse eest tasumise.

Eelmine 26.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content