Keila Linnavalitsuse 93.istung 15.juunil 2023

Linnavalitsus määras Keila linnas asuvale Pargi tn 30 kinnisasja (kinnistu registriosa nr 4173150-4173750, katastritunnus 29601:003:0012, pindala 48031 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), maakorraldustoimingu käigus uutele moodustatavatele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed. Uued kohaaadressid on Männipargi tn 1 (ühiskondlike ehitiste  maa 100%, DP pos 1), Männipargi tn 2a ( tootmismaa 100%, DP pos 2), Männipargi tänav (transpordimaa 100%, DP pos 3), Männipargi jalgtee (transpordimaa 100%, DP pos 4), Kruusa tn 20a (transpordimaa 100%, DP pos 5), Kruusa tn 20 (elamumaa 100%, DP pos 6), Männipargi tn 10 (elamumaa 100%, DP pos 7), Männipargi tn 8 ( elamumaa 100%, DP pos 8), Männipargi tn 6 (elamumaa 100%, DP pos 9), Männipargi tn 4 (elamumaa 100%, DP pos 10), Männipargi tn 2 (elamumaa 100%, DP pos 11), Männipargi (Keila linn, üldkasutatav maa 100%, DP pos 12), Männipargi tn 8a (tootmismaa 100%, DP pos 13).

Linnavalitsus kinnitas osaühing Keila Tervisekeskus 01.01.2022 – 31.12.2022. a majandusaasta aruande.

Osaühing Keila Tervisekeskus käive 2022 aastal oli 1,04 miljon eurot, põhivarasse investeeriti 157,6 tuhat eurot. Osaühingus Keila Tervisekeskus töötas aasta lõpu seisuga 9 töölepinguga töötajat (sh enamuses letiteenindajad ja tehnikud, ning otsese administreerimisega tegelevad 2 inimest) ja töövõtulepinguga 11 töötajat. Aruandeaastal olid tööjõukulud kokku koos tööjõukuludele lisanduvate maksude ja maksetega 333,9 tuhat eurot. 2022.aruandeaasta kahjum oli 390 695 eurot.

Linnavalitsus kinnitas Aktsiaselts Keila Vesi 1.01.2022 – 31.12.2022. a majandusaasta aruande ja otsustas AS Keila Vesi 2022. majandusaasta kahjumi summas 207 115 eurot katta eelmiste perioodide jaotamata kasumist.  AS Keila Vesi müügitulu oli 2022 aastal 3 512,5 tuhat eurot, millest veeosakonna tulud olid 1 300,3 tuhat eurot, moodustades 37 % müügitulust ja haldusosakonna müügitulud olid 2 212,2 tuhat eurot, moodustades 63 % müügitulust. Võrreldes 2021. aastaga suurenes müügitulu kokku 7,8 % (2021. aastal oli vastav näitaja 38,8 %).

Linnavalitsus väljastas ehitusloa maasoojuspuuraukude rajamiseks Keila linnas Posti tn 8 kinnistul. Ehitusluba väljastati ka üksikelamu püstitamiseks Spordi tn 25 kinnistul.

Kasutusload väljastas linnavalitsus üksikelamule Ülase tn 6 kinnistul ning korterelamutele aadressil Haapsalu mnt 25/1 ja Haapsalu mnt 25/2.

Linnavalitsus andis loa Haapsalu mnt 19 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks. Omanikul on kavas rekonstrueerida fassaadi laudist ning soojustades ja vahetades osaliselt väliseid avatäiteid.

Linnavalitsus kehtestas Keila Lasteaed Miki tasuliste teenuste hinnad.   Saali üüri hind on 15 eur/h, ringiruumi või savitoa üür 20 eur/h, õueala üür 15 eur/h ning digivahendite rent 10 eur/h.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 1. juulist 2023 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele ning andis volituse eestkostja ülesannete täitmiseks Keila linnavalitsusele ametiasutusena.

Rahastada alates 01.07.2023 Elora Keila Haigla AS (reg kood 16698729) hooldekodus viibiva kodaniku üldhooldusteenuse teenuskoha maksumust Sihtasutus Elora Keila Haigla AS poolt kehtestatud hoolduskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui Keila Linnavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude piimäär.      Linnavalitsus tegi otsuse katta alates 01.07.2023 Elora Keila Haigla AS ööpäevaringsel üldhooldusteenusel viibiva Keila kodaniku üldhooldusteenuse teenuskoha maksumuse Sihtasutus Elora Keila Haigla AS poolt kehtestatud hoolduskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui Keila Linnavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude piimäär. Kaetakse ka üldhooldusteenuse teenuskoha maksumuses sisalduv majutus- ja toitlustuskulu ning muude kulude ja kodaniku sissetuleku vahe, kuid mitte rohkem kui eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suuruse ja kodaniku sissetuleku vahe.  Lisaks otsustati maksta tema muudel põhjendatud juhtudel eraldatavat sotsiaaltoetust summas, mis katab eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suuruse ja majutus- ja toitlustuskulude ning muude kulude tegeliku vahe ning hoolduskulude piirmäära ja tegeliku kulu vahe.  Teenust rahastatakse ja toetust makstakse kuni teenusevajaduse äralangemiseni, kuid mitte kauem kui isiku elukohana on rahvastikuregistris märgitud Keila linn.

Eelmine 23.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content