Keila Linnavalitsuse 85.istung 13.aprillil 2023

Linnavalitsus väljastas kasutusloa kaubamaja ümberehitamisel Haapsalu mnt 57b kinnistul, millega rajati hoone katusele 400 kW päikeseelektrijaam (pildil).

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Harju Maakonnaraamatukogu põhimääruse kehtetuks tunnistamise eelnõu. Uus määrus kehtib juba 2019.aastast ja siis jäi vana kehtetuks tunnistamata.

Linnavalitsus luges avatud menetluse riigihanke „Keila linna parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine 07.2023-07.2026“ lõppenuks lükates tagasi kõik viis esitatud pakkumust, sest nad ületasid maksumuselt eeldatava maksumuse 250 000 eurot. Tõenäoliselt kuulutatakse peagi välja uus hange.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Uus-Paldiski tee 4 kinnistule ärihoone püstitamiseks. Projekteerimistingimused koostati ühe ärihoone lammutamiseks ja uue projekteerimiseks teiste omasuguste vahele. Tingimustega nähakse ette mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda sobitumine.

Korraldada riigihanke lihthankemenetluse „Sõiduauto kasutusrent“ e-menetlusena. Tegemist on 8 aastat vana ja üle 200 000 kilomeetrit sõitnud  linnapea kasutuses oleva sõiduki vahetamisega.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 10. aprillist 2023 Lee OÜ teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus lisas keskuse juhataja ettepanekul Keila Sotsiaalkeskuse struktuuri 4 valvetöötaja ametikohta ja  likvideeris 4 sotsiaalhooldaja ametikohta, alles jäi 7 sotsiaalhooldaja ametikohta. Muudatuse tingis asjaolu, et majutusüksuse töötajate igapäevatöö iseloom on muutunud. Kui varem pidid nad täitma nii kodutute öömajas kui varjupaigateenusel olijate puhul hooldustöötaja töökohustusi, näiteks aidates kliente hügieenitoimingutel või korraldasid toitlustamist, siis tänases sotsiaalmajas piirduvad töötajate ülesanded valvetöötaja tööülesannete täitmisega: registreerida sotsiaalmaja külastajad, tagada majas üldine heakord, jälgida läbi valvekaamerate asutuse turvalisust. Klientide aitamine on jäänud sotsiaalhooldajate või tegevusjuhendajate tööülesanneteks. Majutusüksuses jääksid tööle 4 valvetöötajat, kellest üks on vastutav valvetöötaja. Sotsiaalhooldustöötaja ametikohal rakendatakse ka kutsehariduse nõudeid, mis ei ole aga vajalikud majutusüksuse töötajate puhul.  Kokku on Keila Sotsiaalkeskuse struktuuris 53,5 ametikohta 12 ametinimetusega.

Linnavalitus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas“ muutmise eelnõu. Korra muutmise eesmärk on viia kehtiva määrus kooskõlla 1. juulist 2023 kehtima hakkava sotsiaalhoolekande seadusega.

Linnavalitsus saati Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2023. aasta eelarve I lisaeelarve eelnõu. Vastavalt määruse eelnõu lisale suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 152 598 eurot, põhitegevuse kulud 89 698 eurot, investeerimistegevuse maht suureneb kogusummas 528 960 eurot ja likviidsete varade muutus 591 860 eurot. Saadud mittesihtotstarbelisi toetusi suurendatakse 90 705 eurot vastavalt Vabariigi Valitsuse 06.03.2023 korralduse nr 81 „Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2023.aastal“ jaotusele. Saadud sihtfinantseerimise toetusi suurendatakse 59 142 eurot. Vastavalt Keila Linnavolikogu 28.02.2023 otsusega nr 1-3/8 müüakse avalikul enampakkumisel Keila linnale kuuluv Tammiku tee 4 kinnistu. Kinnistu müügiga suurendatakse põhivara müügitulusid 560 000 eurot (enampakkumise alghind).   Keila Linnavalitsuse korraldusega kinnitati kaasava eelarve hääletustulemused, milles parimaks tunnistati mänguväljaku/seikluspargi rajamine Tuula tee ja Keila jõe vasakharu vahelisele alale. Kaasava eelarve vahendid 20 000 eurot suunatakse tegevusala – Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus majandamiskuludest ümber tegevusalale Puhkepargid ja-baasid investeerimiskuludesse.   Investeerimistegevuse kulusid suurendatakse 11 040 eurot seoses Vikerkaare lasteaia hoonete Pae 2 ja Põhja 12a ventilatsioonisüsteemide projekteerimistega vastavalt 4 440 eurot ja 6 600 eurot. 2023. aasta alguse esialgne kasutatav kassajääk oli 1 911 143 eurot. Arvestades 2023. aasta eelarves kavandatud likviidsete varade muutust põhieelarves -694 741 eurot ja I lisaeelarves 591 860 eurot, jääb perioodi lõpuks kassajäägi suuruseks 1 808 262 eurot.

Linnavalitsus kinnitas Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasujuhendi ja tunnistas kehtetuks 2019 korralduse „Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötasustamise aluste kehtestamine“. Korraldusega kinnitatakse muu hulgas ka Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasu komponendid ja töötasustamise üldpõhimõtted, töötasu, lisatasu, asendustasu ja preemia määramise ja maksmise tingimused, puhkuse regulatsioon ning haigushüvitise maksmine.

Eelmine 14.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content