Keila Linnavalitsuse 123.istung

Keila Linnavalitsuse 123.istung toimus 14.detsembril 2023.

Linnavalitsus kooskõlastas Keila linna kultuuripreemia saajate leidmiseks menetluse alustamise. Samaga otsustas linnavalitsus viia 14. detsembrist 2023 kuni 15. jaanuarini 2024 läbi konkurss „Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus“ ning kinnitas konkursi „Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus“ juhend  Konkursi „Keila Aasta Tegija ja Keila Aasta Sündmus“ läbiviimiseks moodustati konkursikomisjon koosseisus: Esimees – Enno Fels, liikmed – Maret Lepiksaar, Valdur Vacht, Jaanus Väljamäe, Ago Kokser, Kriselda Kisel, Maris Mäger, Evelin Povel.

Keila aasta tegija on 2023. aasta jooksul silma paistnud kogukonda ühendav ja kogukonnas olulist rolli omav isik või organisatsioon, kes/mis on panustanud oma mõtete või tegevusega Keila linna arengusse, ning olnud aktiivne ja koostööaldis.

Link aasta tegija esitamiseks: https://forms.office.com/e/MvEeQ6xy45 

Keila aasta sündmus on silmapaistev sündmus, mis on ellu viidud 2023. aastal Keila linnas.

Link aasta sündmuse esitamiseks: https://forms.office.com/e/pb08PU0ZwF  

Aasta tegija ja sündmuse konkursi läbiviimiseks kutsutakse kokku komisjon, mis hindab esitatud ettepanekuid, viib läbi hääletuse ja esitab mõlemas kategoorias kuni kolm enim hääli saanud ettepanekut motiveeritult linnavalitsusele kinnitamiseks. Linnavalitsus tunnustab konkursi võitjaid tänukirja ja auhinnaga.

Keila kultuuripreemia antakse välja eesmärgiga väärtustada linna kultuurielu selle edendajate tunnustamise kaudu. Preemia määratakse isikule või isikute rühmale viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste või sügavama tähendusega kestvamate teenete eest, millega on elavdatud Keila kultuurielu või austatud linna nime. Kultuurielu mõistetakse laiemas tähenduses, hõlmates loomingut, haridust, kasvatust, teadust, rahvakultuuri, sporti ja teisi valdkondi. Kultuuripreemia määrab linnavolikogu kultuurikomisjoni otsuse alusel linnavolikogu. Preemia suurus on 3000 eurot ja sellega kaasneb Keila linna aukiri.

Link Keila kultuuripreemia esitamiseks: https://forms.office.com/e/t6E5u9nTdW

Kõik konkursid viiakse läbi 14. detsembrist 2023 – 15. jaanuarini 2024.

Keila linna tunnustusavalduste andmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/402042019020?leiaKehtiv

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2023. aastal kogukonna projektitoetust Mittetulundusühingu Keila piirkonna väärikate ülikool projektile „Jõulukontsert Keila linna eakatele“ 300 eurot ning  MTÜ Triathlon Estonia projekti „Keila suusasari 2023-2024“ korraldamiseks Keila terviseradadel 2200 eurot.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa reservgeneraatori paigaldamiseks Põhja tn 27 kinnistul Utilitas Eesti katlamaja tarbeks, millega vahetatakse välja samas kohas asunud senine generaator.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusloa Usin-TR OÜ reklaami paigaldamiseks Luha tn 13a kinnistul asuva garaaži otsaseinale. Reklaam on nähtav Luha tänavalt ja Paldiski maanteelt nii, et see ei sega sõidukijuhtide nähtavust.  Ühepoolne 2 x 5 m suurune reklaam on kinnitatud objektile ning reklaami kohal on välivalgustid.  Reklaami eksponeeritakse 01.01.2024  kuni  31.12.2024.

Linnavalitsus seadis tähtajatult sundvalduse Aktsiaselts Keila Vesi kasuks järgmistele Kullerkupu ja Mudaaugu tänava ning Tammiku tee osadele ning määras sundvalduse osad ja tingimused. Sundvaldus seati veevarustus- ja kanalisatsioonitorustiku omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks.

Et muuta omanike soovil Haapsalu mnt 15 ja Haapsalu mnt 15a vahelist piiri, määras linnavalitsus nende kinnistute piiride muutmisel moodustatavatele reaalosadele koha-aadressid ja sihtotstarbed.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa noortekeskuse ja laohoone ümberehitamiseks Mäe tn 7 kinnistul. Päästeameti ettekirjutuse täitmiseks on Keila Noortekeskuse kasutuses oleva hoone teise korruse välisseina vajalik rajada väljapääs. Selleks suurendatakse olemasolevat aknaava alla poole, et paigaldada olemasoleva akna asemele uks. Olemasolev metalltrepp asendatakse uuega, mille tõus on laugem ja käigutee laius suurem.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Vaikne tänav 12b kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

Linnavalitsus andis otsustuskorras KV Kaubandus OÜ kasutusse Keilas asuva Jaama platsi 50 ruutmeetrilise osa kuni 31.12.2026, üürihinnaga 200  eurot kuus. Üürnik kohustub omal kulul tegema kõik vajalikud ajutise ehitisega seotud tööd ning kooskõlastama kõik tehtavad muudatused või parendused eelnevalt kirjalikult Keila Linnavalitsusega ning pakkuma avalikust huvist lähtuvalt WC kasutamise võimalust. Tegemist on juba aastaid Jaama platsil asunud kioski üürilepingu uuendamisega.

Linnavalitsus otsustas rahastada seitsme Keila linna lapse viibimist koolieelsel eralapsehoiuteenusel .

Eelmine Märka Keila linna tegijaid ja sündmusi

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content