Keila Linnavalitsuse 117.istung

Keila Linnavalitsuse 117.istung toimus 16.novembril 2023.

Linnavalitsus tunnistas Keila Koolile arvutite rentimisel edukaks Aktsiaselts Datel pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus kogumaksumusega 47 073,60 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Pakkumises osales neli pakkujat, kellest kolm vastasid seatud tingimustele. Kavas on rentida 56 arvutit, vahetusse lähevad arvutiklassi kuus aastat vanad arvutid.

Linnavalitsus kooskõlastas Keila Muusikakooli töötajate koosseis alates 1. septembrist 2023. Lisaks direktori ametikohale on muusikakoolis 16,6 õpetaja, 1,73 kontsertmeistri,  0,7 klaverihäälestaja, 1 sekretär-administraatori ja 0.09 orkestri dirigendi ametikoht.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord“ muutmise eelnõu. Muutusega lisatakse toetuse saajate hulka Keila SOS Lastekülas asenduskoduteenusel olevad lapsed. Toetust saavad huvitegevuses osalevad kuni 19-aastane isik, kelle enda ja tema vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse eraldamise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või linnavalitsus on  isiku kohta esitatud põhjendatud avalduse ning toetuste eraldamise komisjoni ettepaneku alusel otsustanud korraldusega baasi tasuta kasutamise.

Linnavalitsus kooskõlastas asjaosalistele tutvustamiseks eelnõu Kruusa tn 11a ja Kruusa tn 15 katastriüksuste aadressi muutmisest vastavalt Vaikne tn 42 ja Vaikne tn 44. Linnavalitsus kooskõlastas ka Põhja tn 4 katastriüksusele uueks koha-aadressiks Niidu tn 1 määramise eelnõu. Keskkonnaministri 16. juuni 2021. a määrusest “Aadressiandmete süsteem” tuleneb nõue, et koha-aadress määratakse liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs aadressiobjektile. 

Linnavalitsus kehtestas alates 1.jaanuarist 2024 uued segaolmejäätmete veo teenuse hinnad. Sorteerimata prügi äraveo hind suureneb alates 18 sendist (80 liitrise konteineri eest) kuni 11.19 eurot 5000 liitrise süvamahuti tühjendamise eest. Pikemalt sellest järgmises Keila Lehes. Uued teenushinnad tuginevad arvutustele katmaks 50% suuruse hinnatõusu abil jäätmekäitluskulu ja tööjõukulude kallinemist jäätmeveo teenuse osutamisel Keila linna jäätmeveopiirkonnas. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa korterelamu püstitamisel Keskväljak 4 kinnistul ning  soojatorustiku rajamisel Keskväljak 4 kinnistul. Linnavalitsus väljastas kasutusloa ridaelamu boksi püstitamisel Raba tn 8 kinnistule.

Linnavalitsus andis välja loa Mäe tn 2 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks. Korterelamu välisseintelt eemaldatakse olemasolev väline soojustuskiht ning paigaldatakse uus. Lisaks soojustatakse hoone vundament ja sokkel. Katus soojustatakse ja paigaldatakse SBS kate. Kõik hoone aknad vahetatakse, paigaldatakse uued välisuksed, keldriuksed ja tehnoruumide uksed. Eemaldatakse olemasolevad rõdupiirded ja paigaldatakse uued teraskarkassil piirded, mis kaetakse värvitud tsementkiudplaadiga. Uuendatakse olemasolev küttesüsteem, vahetatakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Hoone katusele on projekteeritud päikesepaneelid.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogusse II lugemisele Keila linna 2023. aasta eelarve II lisaeelarve. Vastavalt määruse eelnõu lisale suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 503 724 eurot ja põhitegevuse kulud 303 401 eurot, investeerimistegevuse muutus kogusummas on  +415 238 eurot ja likviidsete varade muutus +615 561 eurot. Maksutulusid suurendatakse 300 000 eurot, võttes arvesse füüsilise isiku tulumaksu üheksa kuu tegelikku laekumist, ning suunatakse kassajääki.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2024. aasta koondeelarve eelnõu, mille osa on Keila linna 2024. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad. Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2024. aasta eelarve projektis on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 24 799 717 eurot, põhitegevuse kuludeks 23 625 459 eurot, investeerimis-tegevuseks on planeeritud -1 114 469 eurot, vahendid finantseerimistegevuseks -658 000 eurot ja likviidsete varade muutus summas -598 211 eurot. Tulude kasvu on planeeritud võrreldes 2023.aastaga 6%.

Plaanitavad toetuste määrad Keila elanikele on:

1) sünnitoetus – 500 eurot lapse kohta;

2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 150 eurot lapse kohta;

3) juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta;

4) eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus;

5) erivajadusega lapse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, (isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,2 eurot  kilomeetri kohta); 

6) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale – 70 eurot lapse kohta kuus;

7) hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale – 70 eurot hooldatava kohta kuus;

8) matusetoetus – 240 eurot lahkunu kohta;

9) lastega pere toetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas;

10) koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus – kuni 98,4 eurot lapse kohta kuus;

11) vajaduspõhiselt laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas;

12) muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus – kuni 400 eurot aastas; 

13) koolieelse eralasteasutuse ja koolieelse eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäär – kuni 500 eurot ühe lapse kohta kuus.

Linnavalitsus otsustas korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks „Toidukaupade ostmine Keila linna lasteaedadele 2024.aastal2 e-menetlusena ja moodustas hankemenetluste läbiviimiseks komisjoni, mida juhib abilinnapea Eike Käsi.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 15.11.2023 üldhooldusteenusel viibiva Keila linna kodaniku  teenuskoha maksumust üldhooldusteenuse pakkuja Elora Keila Haigla AS  kehtestatud hoolduskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui Keila Linnavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude tasumise piimäär.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli direktori ametikohale Kristine Laanisto, Keila Kooli direktori leidmiseks läbi viidud avaliku konkursi võitja. Konkursi korras valitud direktori ametisse kinnitamine toimub linnavalitsuse korraldusega ning ametisse kinnitatud isikuga sõlmib töölepingu linnapea. Uus direktor on lubanud ametisse asuda 1.jaanuarist 2024.

Linnavalitsus otsustas piiratud ressurssidele viidates kaotada 1. jaanuarist 2024  Keila linnavalitsuse koosseisust haridus- ja sotsiaalteenistuse abilinnapea ametikoht. Linnavalitsuse töö korraldatakse ümber, pannes haridus- ja sotsiaalvaldkonna abilinnapea ametikoha ülesanded täiendavalt teistele olemasolevatele  linnavalitsuse teenistujatele. Ümberkorraldamise tulemusel kaob vajadus eraldi abilinnapea ametikoha järgi, mis on ettenähtud spetsiaalselt linnavalitsuse haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenistujate juhtimiseks, ja mille eesmärgiks on  linnavalitsuse pädevusse kuuluva hariduse-, sotsiaal- ja rahvatervise valdkonna arengueesmärkide elluviimine, ametikoha valdkonna Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevusvaldkondade koordineerimine ja nende valitsemisalasse kuuluvate küsimuste korraldamine.

Eelmine 45.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content