Keila Linnavalitsuse  103. istung 17.augustil 2023

Linnavalitsus otsustas korraldada Keila jõeäärse promenaadi avatud ideekonkursi  riigihangete registris e-menetlusena eesmärgiga sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuste (projekteerimise) hankeleping. Riigihanke eest vastutavaks isikuks määrati linnapea Enno Fels, kes hakkab juhtima ka riigihankega seotud toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni. Konkurss kuulutatakse välja koostöös Eesti Maastikuarhitektide Liiduga .

Linnavalitsus väljastav kasutusload Haapsalu maantee kinnistule, Luha tänava ja Keskväljak kinnistutele ning Piiri tänavale ehitatud sademeveekanalisatsiooni-, ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustikule.

Linnavalitsus kooskõlastas Keskkonnalahendused OÜ poolt esitatud taotluses puuraukude asukohad Jõe tn 70c // Turu tn 1 // Keila raudteejaam kinnistule maakütte puuraukude rajamiseks.

Linnavalitsus määras Keila linnas asuvale Kõrvalmetsa kinnisasja (kinnistu registriosa nr 21413350, katastritunnus 29601:001:0407, pindala 15 583 m², sihtotstarbeta maa) maakorraldustoimingu käigus moodustatavatele uutele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed alljärgnevalt: Kõrvalmetsa, asukoht Harju maakond, Keila linn, maatulundusmaa 100% ja Arutammiku tee L2, asukoht Harju maakond, Keila linn, transpordimaa 100% ning Pähklisalu kinnisasja (kinnistu registriosa nr 21347250, katastritunnus 29601:001:0359, pindala 5704 m², sihtotstarbeta maa), maakorraldustoimingu käigus moodustatavatele uutele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed Pähklisalu, asukoht Harju maakond, Keila linn, maatulundusmaa 100%; Arutammiku tee L3, asukoht Harju maakond, Keila linn, transpordimaa 100%.

Linnavalitsus muutis oma 24.11.2022. a korraldust nr 2-2/323 “Keila linn, Pargi tn 4a kinnisasjale sundvalduse seadmine Elektrilevi OÜ kasuks” muutes sundvalduse ala suurust ning lisas teksti liitumiskilbi. Samuti vahetati ära korralduse lisas olev asendiplaan.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa haigla, üldhooldekodu, päevakeskus, ühiselamu, majutuse hoone ümberehitamiseks aadressil Männipargi tn 1 Keila haigla V2-korpuse rekonstrueerimiseks. V2- korpus asub haiglakompleksi edelapoolses tiivas, mis on seni olnud kasutuses rendipinnana (ühiselamu).

Linnavalitsus vaatas kooskõlastusringile saatmiseks üle Haapsalu maantee 24 üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimistingimused. Krundile kavatsetakse ette näha üks eluhoone põhimahuga krundi Haapsalu maantee poolses osas. Hoonestusala on nähtud ette laiendada põhja suunas ja paigutada vähemalt 2 m kaugusele Haapsalu mnt 22a kinnistu piirist ja vähemalt 8 m kaugusele Oksa tn 3 ja Männiku tn 18 piirist. Hoonestusala on nähtud ette vähemalt 4 m Männiku tn 14 ja 16 krundi piiridest ja vähemalt 16 m kaugusele krundi lõunapiirist. Krundil võib kokku paikneda kuni kaks elamu abihoonet, sealjuures ei tohi ehitisealune pindala kokku ületada 30 protsenti krundi pindalast, käesoleval krundil 344,1 m2.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linnale kuuluva Paldiski mnt 2b asuva kinnistu avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused kinnitamisest, millega kuulutatakse enampakkumise võitjaks HL Investment OÜ 106 600 eurot.   

Linnavalitsus kinnitas nelja kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonda ja andis selleks volituse sotsiaaltöötajale.

Linnavalitsus saatis Keila Linnvolikogu menetlusse eelnõu koolilõuna toetuse kasutamise tingimustest ja korrast. Riigieelarvest Keila linnale eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes 1.-12. klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks. Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigieelarvelise koolilõuna arvestusliku maksumuse, siis koolilõuna tegeliku maksumuse ja riigieelarvest eraldatud toetuse vahe kaetakse linnaeelarvest.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna arengukava 2035 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2024-2027 heakskiitmisest ja avalikustamisest.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, millega määrataks audiitoriks Keila linna 2023-2024. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannete auditeerimiseks Audest Audiitorteenuste OÜ.

Eelmine 32.nädal 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content