KEHTETUKS TUNNISTATUD DETAILPLANEERINGUD

Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP) kehtetuks tunnistamine

Keila Linnavolikogu tunnistas 28.02.2023 otsusega nr 1-3/9 kehtetuks Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP) (kehtestatud 29.09.2015 nr 48). Uus-Paldiski tee 3, 4 ja 5 omanike esindajad Armand Kaber ja Priit Kaimer esitasid 11.01.2023 taotluse planeeringu kehtetuks tunnistamiseks, kuna omanikel on soov näha Uus- Paldiski tee 4 kinnistu teistsugust lahendust kui DP sätestab.

Kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle 7 aasta ja planeeringu koostamisest ligemale 10 aastat ja planeeringu joonisel kajastatud hoonestusala on ebapraktilise kujuga ega võimalda hoone funktsiooni täitmiseks vajaliku transpordi juurdepääsu ega mõistlikku energiatõhusust, siis Uus-Paldiski tee omaniku taotluste ja konsultatsioonide põhjal võib aru saada, et kinnistu omanik soovib DP kehtetuks tunnistamist, et lahendada ülaltoodud puudujäägid ja mõistliku ajakuluga saada ehitusõigus (projekteerimistingimustega) uue ärihoone püstitamiseks.
DP võis tunnistada kehtetuks, kuna Uus-Paldiski tee kinnistute omanikud olid planeeringu terviklahendused juba ellu viinud (Uus-Paldiski tee 3 ja 5) või ei soovi planeeringut kehtival kujul oma kinnistu osas ellu viia (Uus- Paldiski tee 4). Samuti ei riiva detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine kellegi õigusi ega avaldata olulist mõju lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale. Võimalik ehitusõiguse andmine projekteerimistingimustega viiakse läbi avatud menetluses.


Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine 

Keila Linnavolikogu 21.04.2020 otsusega nr 11 tunnistati osaliselt kehtetuks Keila linn Uus-Paldiski mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (Uus-Paldiski tee 5 kinnistu osas). Detailplaneering kehtestati 29.09.2015 otsusega nr 48. Uus-Paldiski tee 5 kinnistu omanik esitas 18.03.2020 taotluse planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Uus-Paldiski tee 5 kinnistu osas, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on peagi möödumas 5 aastat ning planeeringu joonisel kajastatud hoonestusala on väiksem kui ehitusõigusega määratud ehitisealune pind (2100 m²). Hoonestusala on ka ebapraktilise kujuga ega võimalda hoone funktsiooni täitmiseks vajaliku transpordi juurdepääsu. Taotleja sooviks muuta üksnes ehitusala kuju, et hoone ette tekiks piisava suurusega plats, kus saaks teenindav transport (ka veoautod) juurdepääsuks manööverdada.

Planeerimisseaduse § 140 lõige 2 sätestab, et detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui: detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Detailplaneeringu võib tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Samuti ei riiva detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine kellegi õigusi ega avaldata olulist mõju lähiümbruse majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ega looduskeskkonnale.


Keila Linnavolikogu otsuse eelnõu „Keila linn, Haapsalu mnt 60 detailplaneeringu tunnistamine osaliselt (Pargi tn 37 kinnistu osas) kehtetuks” 

Seotud dokumendid: 
Asukohtade alternatiivne võrdlus 
Haapsalu mnt 60 P põhijoonis 
Loode-Keila I etapp ja haljasalad 
Volikogu eelnõu Haapsalu mnt 60 DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks 

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content