AVALIKUSTAMISED JA TEATED

2023

Keila Linnavolikogu 29.11.2022 korraldusega nr 1-3/21 vastu võetud Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu uus avalik väljapanek toimub 4.12.2023 – 4.01.2024. Planeeringuala (~3,6ha) asub Keila linna lõunaosa väikeelamute piirkonna äärealal, Jõe tänava ääres. Detailplaneering hõlmab Jõe tn 57b (29601:011:0045) ja Jõe tn 57c (29601:011:0025) kinnistuid ja juurdepääsutee koridori. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maa juhtotstarbe osas, asendades tootmismaa/ärimaa elamumaaga. Detailplaneering on kooskõlas vastuvõetud Keila uue üldplaneeringuga. Planeeringualale on kavandatud kahekorruselised ridaelamud. Planeeringuala idaservale, olemasolevate eramutega külgnevale alale, on plaaneritud kahe maapealse korruse ja ühe maaaluse keldrikorrusega eramud.

Planeeringu eelmisel avalikustamisel tõdeti vajadust planeeringu põhilahendust täpsustada tulenevalt liiklusolukorrast. Nüüd on koostatud Lõuna-Keilat käsitlev liiklusuuring ja uuringust lähtuvalt täpsustatud ligipääsu Linnamäe teelt. Planeeringualal on vähendatud parkimiskohtade arvu. Kavandatud elamuala sisetänavate lahenduses võetakse rohkem arvesse talihooldust. Liiklusaladel tehtud muudatuste tõttu on tehtud ka muid täpsustusi.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda alloleva lingi kaudu ning avaliku väljapaneku kestel tööpäeviti ka Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korruse infoletis. Avaliku väljapaneku jooksul on kõigil võimalik detailplaneeringu kohta arvamust avaldada kas paberkandjal (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu on kavas 16.jaanuaril 2024. a. kell 17.30 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).

Materjalidega saab tutvuda SIIN.

Keila Linnavalitsus algatas 14.09.2023 korraldusega nr 2-2/267 Keila linnas, Raba tn T4 ja Raba tn 90a kinnistute detailplaneeringu. Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja esialgse eskiisi avalik tutvustuskoosolek toimub 3.oktoobril kell 17.00 Keila linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11, II korrus).

Materjalid tutvumiseks: Raba tn T4 ja Raba tn 90a

Keila Linnavalitsus kehtestas 6.07.2023 korraldusega nr2-4/203 Paldiski mnt 33 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, millega kavandatakse Paldiski mnt 33 kinnistule ehitusõigus kolme tootmis- või ärihoone rajamiseks ning määratakse maakasutustingimused, arhitektuur-ehituslikud tingimused, kitsendused, haljastuse põhimõtted, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga. Maakasutuse juhtotstarbeks jääb äri- ja tootmismaa.

Detailplaneeringuga määratud hoonestusala piires on lubatud rajada maksimaalselt kolm äri- või tootmishoonet, mis on 1 kuni 3-korruselised ja maksimaalse kõrgusega 12 m. Krundile lubatud hoonete maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks on 10 870 m². Geoloogide tänava äärde on planeeritud eraldi jalgtee, mille asukohta tuleb täpsustada edasise projekteerimise käigus. Geoloogide tänava ristmikule on kavandatud ohutussaar jalakäijatele turvaliseks tee ületuseks.

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju. Planeeringus kavandatud tegevuste elluviimisel ei ole ette näha negatiivseid keskkonnamõjusid, mis ületaks tegevuskoha keskkonnataluvust.

DP kehtestamise otsus ja materjalid.

Keila Linnavalitsus võttis 1.06.2023 korraldusega nr 2-2/145 vastu Paldiski mnt 33 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala, suurusega ~2,8 ha, koosneb Paldiski mnt 33 kinnistust (29601:003:0190) ning  lähialana kaasatud Paldiski mnt 33a (29601:003:0009) ning transpordimaa kinnistutest. 

Planeeritav ala asub Keila linna loodeosas Harju KEK´i tootmis- ja äriala kõrval, piirnedes kirdeküljel Tallinn-Paldiski maantee ja kaguküljel Geoloogide tänavaga, loodepiiril asub Würth kaubandus- ja büroohoone koos parklaga. Planeeringualast ida pool, teisel pool Geoloogide tänavat, paiknevad kahekorruselised kortermajad. Lõunapool asub Paldiski mnt 31 kinnistu mitmete tootmishoonetega. Kõrvalkinnistul Paldiski mnt 33a asub alajaam. Planeeringualasse on lähialana haaratud osaliselt Geoloogide tänav ning Tallinn-Paldiski maantee koos seda ääristava haljasriba ning kergliiklusteega.  

Planeeringu eskiisi on varem avalikustatud 2 korda. Planeeringulahendust korrigeeriti, arvestades esitatud kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid.  

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ega muuda oluliselt senist maakasutust Paldiski mnt 33 krundil. Ehitusõiguse realiseerumisel suureneb kruntidel ehitistealune pind. Hoonestusala piires on lubatud kruntidele rajada maksimaalselt kolm kuni 12m kõrgust äri- või tootmishoonet (1-3 korrust). Parklate ja teede aluse pinna osakaal senisega võrreldes märkimisväärselt ei suurene. Geoloogide tänaval suureneb liikluskoormus ning jalakäijate ohutuse tagamiseks on planeeritud sinna eraldi jalgtee, mille asukoht täpsustub edasisel projekteerimisel.   

Vastuvõetud detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.06-30.06.2023. Materjalidega saab tutvuda alloleva lingi kaudu ja tööpäeviti Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis  

Arvamusi DP kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee. Juhul, kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse kirjalikke arvamusi, millega planeeringus ei saa nõustuda, korraldatakse avalik arutelu 18.07. 2023 algusega kell 17.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis ( Keskväljak 11). 

Materjalidega saab tutvuda SIIN.

Keila Linnavolikogu kehtestas 28.02.2023 otsusega nr 1-3/7 Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu. Ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Tammiku tee 4 kinnistust (29601:002:0324; pindala 65166 m²) jagatakse välja elamumaa, üldkasutatava maa ning transpordimaa sihtotstarbega krundid ning määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused rida-, paaris- ja väikeelamute rajamiseks, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.  

Keila linna kehtiva üldplaneeringu järgi oli Tammiku tee 4 maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud väike-elamumaa, kuid Ehitajate tee 13 kinnistu ja seda ümbritseva ala detailplaneeringuga muudeti üldplaneeringulahendust ning alale planeeriti ühiskondlike ehitiste maa. Seega käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringus olevat maa juhtotstarvet, asendades ühiskondlike ehitiste maa taas elamumaaga.  Detailplaneering on kooskõlas uue vastuvõetud Keila linna üldplaneeringuga, kus Tammiku tee 4 maaüksus on planeeritud elamualaks.  

Maa-alale suurusega ca 6,5 ha kavandatakse maastikku sobituv terviklik elamurajoon, mis võimaldab looduslähedast elamist ja väärtustab olemasolevat metsaala. Haljasalamaa krundid moodustavad detailplaneeringualast ca 40%. Planeeringuga kavandatakse 3 üksikelamu- (väikeelamu), 4 paariselamu  ja 8 ridaelamukrunti (2 nelja boksiga ridaelamut, 4 nelja boksiga ridaelamut ja 2 viie boksiga ridaelamut). Hoonete maksimaalne lubatud kõrgus on 9 meetrit ja kaks korrust. Elamuühiku kohta kavandatakse 2 parkimiskohta.  

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju. Planeeringus kavandatud tegevuste elluviimisel ei ole ette näha negatiivseid keskkonnamõjusid, mis ületaks tegevuskoha keskkonnataluvust. 

DP kehtestamise otsus ja materjalid on leitavad: Tammiku tee 4 DP kehtestatud 

Keila Linnavolikogu kehtestas 31.01.2023 otsusega nr 1-3/3  Keila linn, Pargi 30 ning lähiala detailplaneeringu, millega muudetakse Pargi tn 30  kinnistu sihtotstarve sotsiaalmaast (ühiskondlike ehitiste maa) osaliselt elamumaaks, liiklusmaaks ja haljasala maaks, määratakse planeeritavale maa-alale ehitusõigus, piiritletakse krundi hoonestusala, määratakse ehitiste ehituslikud tingimused, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, juurdepääsuteede ja hoonete ning rajatiste toimimiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste võimalik asukoht, servituutide vajadus, muude seadustest ja õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatus.

Detailplaneeringuga kavandatu ei ole kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga, vaid maa juhtotstarve muutub elamute arendusalaks, vastates menetluses olevale juba vastuvõetud uuele Keila linna üldplaneeringule. Detailplaneerimisega tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks.

Planeeringuga kavandatakse 6 viiekorruselist maksimaalset 20 korteriga korterelamut (kokku maksimaalselt 120 korterit, ühe korterelamu maksimaalne lubatud ehitisealune pind on 450 m2 ja brutopind 1750 m2), kus hoone esimese korruse tasandil on ca pool vajalikest parkimiskohtadest ja abi-tehnilised ruumid. Elamute maksimaalne lubatud kõrgus on 18 meetrit. Igale kinnistule on planeeritud oma parkimisala, kokku on ette nähtud 152 parkimiskohta. Hoonete paigutus on kavandatud kahe 3-st hoonest koosneva grupina, mille vahele ulatub säilitatava kõrghaljastusega looduslik haljasala, sh rajatav laste mänguväljak.

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne sotsiaalne ja majanduslik mõju. Planeeringus kavandatud tegevuste elluviimisel ei ole ette näha negatiivseid keskkonnamõjusid, mis ületaks tegevuskoha keskkonnataluvust.

DP kehtestamise otsus ja materjalid on leitavad SIIT.

Keila Linnavalitsus kehtestas 26.01.2023 korraldusega nr 2-2/34 Keila linn, Tuula tee 14 detailplaneeringu, millega muudetakse Keila Linnavolikogu 30.04.2002 otsusega nr 21 kehtestatud Tuula tee, Teaduse tänava ja Teaduse tn 2 vahelise maa detailplaneeringut ja kavandatakse Tuula tee 14 kinnistule üks väikeelamu krunt, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääs, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Kuna kehtiv detailplaneering, mis nägi ette kinnistu säilimise haljasalana, oli üle üle 20 aasta vana, siis on selle muutmine Tuula tee 14 kinnistu omaniku soovil põhjendatud. Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas vastuvõetud uue Keila linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus kinnistule ühe üksikelamu (ehitisealune pind 240 m2) ja ühe abihoone püstitamiseks. Elamu lubatud maksimaalne kõrgus on 7,5 m maapinnast ja abihoonel kuni 5 m maapinnast. Elamul võib olla kuni 2 maapealset korrust ja abihoonel võib olla üks maapealne korrus. Juurdepääs planeeritavale krundile on kavandatud Tuula teelt. Krundil olevat kõrghaljastust on planeeritud säilitada võimalikult palju.

Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulisi sotsiaal ja majanduslikke mõjusid. Planeeringu
elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.

DP kehtestamise otsus ja materjalid on leitavad SIIT.

2022

Keila Linnavalitsus võttis 29.11.2022 korraldusega nr 1-3/21 vastu Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP). 

Planeeritav maa-ala asub Keila linna lõunaosas väikeelamute piirkonna äärealal, Jõe tänava ääres. Detailplaneering hõlmab Jõe tn 57b (29601:011:0045, suurusega 34 367 m², tootmismaa) ja Jõe tn 57c (29601:011:0025, suurusega 364 m², tootmismaa) kinnistuid. Planeeringuala pindala on ca 6 ha. DP on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga.  
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks maa juhtotstarbe osas, asendades tootmismaa/ärimaa elamumaaga. Detailplaneering on kooskõlas Keila uue, praegu menetletava üldplaneeringuga.  
Planeeringu eesmärk on piirkond korrastada ja võtta maa kasutusse kaasaegse elukeskkonnana, tagades ühtlasi olemasoleva väikeelamupiirkonna jätkusuutlik toimimine.  
DP avalik väljapanek toimub 30.12.2022-14.02.2023. Materjalidega saab tutvuda SIIN ja tööpäeviti Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis.  

DP avalik arutelu on kavas 29.03.2023 algusega kell 16.30 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).  
Arvamusi DP kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee. 

Vastuvõetud üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 30. detsembrist 2022 kuni 14.veebruarini 2023. 
Selle aja jooksul on kõigil võimalik üldplaneeringu kohta arvamust avaldada.
Avaliku väljapaneku tulemuste 
avalik arutelu on plaanis korraldada 7. märtsil 2023.a. 

Keila Linnavalitsus võttis 18.08.2022 korraldusega nr 2-2/205 vastu Tuula tee 14 detailplaneeringu (edaspidi DP). DP hõlmab Tuula tee 14 kinnistut ning planeeringuala suurus on ca 0,1 ha. DP ala asub linna servas Tuula tee ja Teaduse tänava ääres väikeelamute piirkonnas, ida pool üle Tuula tee asub Keila mõisapark. DP avalik väljapanek toimus 19.09-02.10.2022. Planeeringulahendust korrigeeriti, arvestades esitatud kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid. Muudetud planeeringulahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik arutelu 6.12.2022 algusega kell 17.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis ( Keskväljak 11).
DP lahendus on leitav siit: Tuula tee 14

Paldiski mnt 33 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimus 21.02-07.03.2022. Avaliku väljapaneku
jooksul esitati kaks kirjalikku arvamust. Ettepanek, et Geoloogide tänaval tuleb välistada rasketehnika liiklus, kuna tänav on rasketehnika jaoks liiga kitsas ja puudub jalakäijatele turvaline kergliiklustee.
Teiseks Transpordiameti tähelepanek, et riigitee liiklussagedus on suurenenud 2020. aastaks keskmise ööpäevase liiklussagedusega 11562 autot/ööp ja DP põhilahenduse koostamise etapis tuleb hinnata lisanduvat pöördeliiklust seoses arendusalaga ja riigitee ristmiku läbilaskevõimet, sh vasakpöörderaja pikkust.
Avalik arutelu toimus 08.03.2022 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis, kus tutvustati DP eskiisi lahendust ning vastati kohapeal esitatud küsimustele. DP eskiisi liikluslahenduse teemat arutati põhjalikult ning otsustati kaasata planeeringu koostamisse liiklusspetsialist.
Muudetud planeeringulahenduse tutvustamiseks korraldatakse uus avalik arutelu 6.12.2022 algusega 16.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis (Keskväljak 11).
DP lahendus on leitav siit: Paldiski mnt. 33

Keila Linnavalitsus võttis 15.09.2022 korraldusega vastu otsuse nr 2-2/235  „Keila linn, Haapsalu mnt 64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine”, millega lõpetatakse Keila Linnavalitsuse 07.10.2021 korraldusega nr 291 algatatud detailplaneeringu koostamine Keila linna kinnistul  Haapsalu mnt 64 ja lähialal.

DP eskiislahenduse avalikku väljapanekut ega avalikku arutelu ei ole toimunud, planeeringut ei ole menetlemiseks esitatud.
DP koostamise eesmärk algatamise otsuse kohaselt oli muuta Keila Linnavolikogu 24.11.2014. a otsusega nr 38 kehtestatud Haapsalu mnt 64 kinnistu detailplaneeringut ja kavandada kinnistule 4 ridaelamu ning 2 ärimaa sihtotstarbega krunti ja tänava-ala (Rõõmu tänava pikendus), määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. DP  eesmärk oli vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.

02.09.2022 esitas detailplaneeringust huvitatud isik – kinnistute omanik Keila Linnavalitsusele taotluse Keila Linnavalitsuse 07.10.2021 korraldusega nr 291 algatatud Keila linn, Haapsalu mnt  64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.
Arvestades asjaolu, et DP menetlus on seiskunud ja ei ole jõudnud algatamisest kaugemale ning kinnistute omanik ei ole enam huvitatud detailplaneeringu koostamisest, on põhjendatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

DP lõpetamise korraldus on leitav SIIT.

Keila Linnavolikogu võttis 30.08.2022 korraldusega nr 1-3/20 vastu Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu (edaspidi DP). DP hõlmab Tammiku tee 4 kinnistut (29601:002:0324) ja ala pindala on ca 6,5 ha. Ala paikneb Haapsalu maanteelt hargneva Tammiku tee ääres. DP ala piirneb ida poolt Barsbütteli elamupiirkonnaga, põhja poolt Keila terviseradade puhkealaga, lõuna ja lääne poolt Tammiku teega.

Kavandatakse 3 üksikelamu- (väikeelamu), 4 paariselamu ja 10 ridaelamukrunti, kokku 45 elamuühikut. Planeeritud on ka haljasalamaa krundid, mis moodustavad  DP alast ca 40%. Samuti on kavandatud liiklusmaa krunte auto- ja kõnniteede rajamiseks Elamuühiku kohta kavandatakse 2 parkimiskohta ning elamuala juurdepääs kavandatakse Tammiku teelt.

DPga kavandatu ei ole kooskõlas üldplaneeringuga, vaid taotleb maa juhtotstarbe muutmist, asendades ühiskondlike ehitiste maa elamumaaga. Koostamisel olevas Keila linna üldplaneeringus on Tammiku tee 4 maaüksus planeeritud elamualaks.

DP avalik väljapanek toimub 03.10-16.11.2022. Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis ja veebilehel. 
DP lahendus on leitav SIIT.
DP avalik arutelu toimub 23.11.2022 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).
Arvamusi DP kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Keila Linnavolikogu võttis 30.08.2022 korraldusega nr 1-3/19 Keila linn, Pargi 30 ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP).
DP ala asub Keila linna loodeosas. Ala piirneb põhjast Ehitajate teega, läänest Kruusa tn-ga ja lõunast Pargi tn üksikelamutega ning Pargi 4a kinnistuga, kus asub lauluväljak. DP hõlmab Pargi tn 30 kinnistut (29601:003:0012) ja ala pindala on ca 9 ha.
DPga kavandatakse 6 viiekorruselist maksimaalset 20 korteriga korterelamut (kokku maksimaalselt 120 korterit), kus hoone esimese korruse tasandil on ca pool vajalikest parkimiskohtadest. Kahe hoonegrupi vahele ulatub looduslik haljasala, kuhu on planeeritud laste mänguala. Juurdepääsud planeeringualale on kavandatud olemasolevate sissesõiduteede baasil Kruusa tänavalt ja Ehitajate teelt. Planeering näeb ette rajada sisetänava äärde kergliiklustee laiusega ca 2,5 m.

DPga kavandatu ei ole kooskõlas üldplaneeringuga, vaid taotleb maa juhtotstarbe muutmist, asendades ühiskondlike ehitiste maa elamumaaga. Menetluses uue Keila linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve elamute arendusala.
DP avalik väljapanek toimub 03.10-16.11.2022.  Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis ja veebilehel. 
DP lahendus on leitav  SIIT. 

DP avalik arutelu toimub 22.11.2022 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).
Arvamusi DP kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Keila Linnavalitsus võttis 18.08.2022 korraldusega nr 2-2/205 vastu Tuula tee 14 detailplaneeringu (edaspidi DP).
DP hõlmab Tuula tee 14 kinnistut ning planeeringuala suurus on ca 0,1 ha. DP ala asub linna servas Tuula tee ja Teaduse tänava ääres väikeelamute piirkonnas, ida pool üle Tuula tee asub Keila mõisapark.
DP eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu 30.04.2002 otsusega nr 21 kehtestatud Tuula tee, Teaduse tänava ja Teaduse tn 2 vahelise maa detailplaneeringut ja kavandada Tuula tee 14 kinnistule üks väikeelamu krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritavale elamumaa kinnistule määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu (ehitisealune pind 240 m2) ja ühe abihoone püstitamiseks. DP on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga.
DP avalik väljapanek toimub 19.09-02.10.2022. Juhul, kui detailplaneeringu kohta esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub detailplaneeringu avalik arutelu.
Materjalidega saab tutvuda Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis va veebilehel.  
DP lahendus on leitav SIIT.

Keila Linnavalitsus kehtestas 10.03.2022 korraldusega nr 2-2/52 Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu (DP). Keila linnavalitsus uuendas 27.04.2022 korraldusega nr 2-2/93 DP menetluse ja edastas 28.04.2022 DP materjalid Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler riigihalduse ministri volitusel andis 01.07.2022 kirjaga nr 15-3/3755-3 DP-le PlanS § 138 lõike 3 kohase heakskiidu.
Keila Linnavalitsuse 04.08.2022 korraldusega  nr 2-2/192 „Keila linn, Harju KEKi  äripiirkonna detailplaneeringu kehtestamine” muutmine, jäeti kehtima Keila Linnavalitsuse 10.03.2022 korraldus nr 2-2/52 „Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu kehtestamine” ning täiendati  nimetatud korralduse sissejuhatust järgmise lõiguga:
„Keila linnavalitsus uuendas 27.04.2022 korraldusega nr 2-2/93 planeeringu menetluse ja edastas 28.04.2022 planeeringumaterjalid Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks.
Rahandusministeerium andis 01.07.2022 kirjaga nr 15-3/3755-3 Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringule PlanS § 138 lõike 3 kohase heakskiidu.”
DP kehtestamise otsus, muutmise otsus ning DP materjalid on leitavad kehtestatud planeeringute alt.

Paldiski mnt 33 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimus 21.02-07.03.2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kaks kirjalikku arvamust. Ettepanek, et Geoloogide tänaval tuleb välistada rasketehnika liiklus, kuna tänav on rasketehnika jaoks liiga kitsas ja puudub jalakäijatele turvaline kergliiklustee. Teiseks Transpordiameti tähelepanek, et riigitee liiklussagedus on suurenenud 2020. aastaks keskmise ööpäevase liiklussagedusega 11562 autot/ööp ja DP põhilahenduse koostamise etapis tuleb hinnata lisanduvat pöördeliiklust seoses arendusalaga ja riigitee ristmiku läbilaskevõimet sh vasakpöörderaja pikkust.

Avalik arutelu toimus 08.03.2022 kell 17.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis, kus tutvustati DP eskiisi lahendust ning vastati kohapeal esitatud küsimustele. DP eskiisi liikluslahenduse teemat arutati põhjalikult ning otsustati kaasata planeeringu koostamisse liiklusspetsialist. Enne DP vastuvõtmist korraldatakse uus avalikustamine liikluslaheduse tutvustamiseks.

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 14.01-28.01.2022 esitati üks kirjalik arvamus. Esitatud ettepanekut arvestati osaliselt ning koostati uus insolatsiooni analüüs. Avalik arutelu toimus 01.02.2022 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis. Keila LV tutvustas DP lahendust ning vastas küsimustele. Avalikul arutelul ei esitatud täiendavaid ettepanekuid DP lahendusele. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel DP põhilahendusi ei muudetud.

Planeeringuala suurus on ca 0,1 ha ja see paikneb väikeelamute piirkonnas (valdavalt üksikelamud), ida pool üle Tuula tee asub Keila mõisapark. DP koostamise eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu 30.04.2002. otsusega nr 21 kehtestatud Tuula tee, Teaduse tänava ja Teaduse tn 2 vahelise maa detailplaneeringut ja kavandada Tuula tee 14 kinnistule üks väikeelamu krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. DP  eesmärk on vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.

DP koostamine on vajalik kehtiva detailplaneeringu muutmiseks, kuna detailplaneeringu tellijaks olev maaomanik soovib ehitada väikeelamu, mida kehtiv detailplaneering ette ei näe, ning sellega seoses hoonestusala ja ehitustingimuste määramiseks.

DP koos vajalike uuringutega peab tagama piirkonnas kvaliteetse, tasakaalustatud hoonestuse ja haljastusega linnaruumi (mis on koostatud, tuginedes keskkonnatingimustele) ja eriliigilistele liikumisviisidele ohutu liikluskorralduse ning otstarbeka tehnovarustuse lahenduse.

Planeeritav ala asub Keila linna loodeosas Harju KEK´i tootmisala kõrval, vahetult 8 Tallinn–Paldiski maantee ja Geoloogide tänava ääres. Planeeringualasse on kaasatud Paldiski mnt 33 kinnistu (29601:003:0190, sihtotstarve transpordimaa) ja ala suurus on ~2,8 ha.

Planeeritav kinnistu on hoonestatud, seal asuvad keskuse hoone, remondihall ja soolaladu. Hoonete vaheline ala on valdavalt asfalteeritud teede ja platside tarbeks. Kinnistu keskel ja piirialadel asub ka haljasalasid ja puudegruppe.  Planeeringualast idapoole, teisele poole Geoloogide tänavat paiknevad kahekorruselised kortermajad.

Detailplaneeringu eesmärk on anda Paldiski mnt 33 kinnistule ehitusõigus kolme tootmis- ja ärihoone rajamiseks ning määrata maakasutustingimused, arhitektuur-ehituslikud tingimused, kitsendused, haljastuse põhimõtted, parkimis- ja liikluskorralduse põhimõtted. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Planeeringuga ei moodustata uusi krunte. Paldiski mnt 33 krundile on antud ehitusõigus tootmishoonete ja ärihoonete ehitamiseks (hoonete suurim lubatud arv krundil on 3, ehitusalune pind 10 870m2, korruselisus 1-3, kõrgus 12 m).

DP eskiisi avalik väljapanek toimub 21.02-07.03.2022.  DP eskiisi avalik arutelu toimub 08.03.2022 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).
Materjalidega saab tutvuda Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis ning Keila linna veebilehel. DP lahendus on leitav SIIT 

2021

Keila Linnavalitsus võttis 22.12.2021 korraldusega nr 371 vastu Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu (DP).

Planeeritav maa-ala asub Keila linnas KEK-i äri- ja tootmispiirkonnas. Detailplaneering hõlmab Paldiski mnt 19, 21, 23, Ehitajate tee 6 ning Ehitajate tee lõik 1 katastriüksused. Planeeringuala pindala on ca 9 ha. DP on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamine on vajalik kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks. Planeeringu eesmärk on ehitada senine Harju KEK-i suletud tootmisala ümber linnaelanikele ja külastajatele avatud ning piirkonda sobivate äride, büroode ja väiketootmishoonete alaks, kuhu on kavandatud ka vabaajakeskus (elamuskeskus).

DP avalik väljapanek toimub 14.01-28.01.2022. DP avalik arutelu toimub 01.02.2022 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11). Materjalidega saab tutvuda Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis ning Keila linna veebilehel.

DP lahendus on leitav SIIT.

Kinnistu asub Tallinn-Paldiski  maantee, Keila jõe ja Maxima vahelisel alal ning on praegu hoonestamata (valdavalt rohumaa). Planeeringuala suurus on ~1,5 ha. Kinnistule kavandatakse rajada multifunktsionaalne ärihoone koos vaateplatvormiga ja jõeäärne promenaad. DPga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks, kuna planeeringuga kavandatakse jõekalda ehituskeeluvööndi vähendamist. Vesiveski I kinnistu ja lähiala  detailplaneeringu esimene avalik väljapanek toimus 29.03-30.04.2018. Avalik arutelu toimus 30.04.2018. Keila Linnavolikogu võttis DP vastu 29.05.2018 otsusega nr 17. Ehituskeeluvööndi vähendamiseks on Keskkonnaamet oma nõusoleku andnud 18.10.2018. Aastatel 2018-2021 koostati mitu erinevalt planeeringu lahendust aga otsustati siiski jätkata 29.05.2018 vastu võetud planeeringu lahendusega. Keila Linnavalitus korraldab  korduva avaliku väljapaneku, sest viimaset avalikustamisest on möödas kolm aastat ning tegemist on linnaruumi oluliselt muutva planeeringuga.

Planeeringuga kavandatava hoone rajamine omab Keila linna arengule sotsiaalmajanduslikus võtmes positiivset mõju, kuna multifunktsionaalse keskuse rajamisega lisandub linna täiendavaid teenuseid. Keskuse ümbrus jääb avalikku kasutusse ja jõele juurdepääsu ei piirata. Jõele ligipääs muudetakse pigem lihtsamaks ja kogu ala külastajatele atraktiivsemaks.

DP avalik väljapanek toimub 29.11-28.12.2021 tööpäevadel Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis  ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Keila linna veebilehel. DP avalik arutelu toimub 30.12.2021 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).

DP lahendus on leitav: SIIT

Keila Linnavalitsus teavitab Jõe 57b ja 57c detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi menetluse seisust. 17.09.2021 teavitasime, et kaalusime DP koostamise lõpetamist, sest on tugev avalikkuse vastasseis kortermajade rajamise vastu ning lähiajal pole reaalne liikluskoormuse hajutamine täiendava raudteeülesõidu rajamise näol ja ühenduse loomine Haapsalu maanteega.

20.10.2021 edastas planeeringu koostaja (Arhitektuuribüroo Korrus OÜ) muudetud DP eskiisi joonise ja  seletuskirja. Eskiisi kohaselt kavandatakse vaid 2 korruselised väikeelamud ja ridaelamud. Keila Linnavalitsus teavitab, et DPu koostamist jätkatakse.

DP eskiis leitav: SIIT

Tegemist on eskiislahendusega. Eskiislahenduse puhul ei ole tegemist lõpliku ega täieliku planeeringulahendusega. Põhjalik planeeringulahendus töötatakse välja järgmises etapis põhilahenduse koostamisel. Planeeringu põhilahenduse koostamise ja vastuvõtmise järel korraldatakse vähemalt veel üks avalik väljapanek, mille käigus on samuti kõigil soovijatel võimalik seisukohti esitada.

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Keila linn, Pargi tn 3  kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 13.09.-27.09.2021 esitati üks kirjalik ettepanek (Pargi tn 1 kinnistule kavandada 5 parkimiskoha asemel 6). Esitatud ettepanekut arvestati ning DP lahendust täpsustati. Avalik arutelu toimus 05.10.2021 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis. Keila LV tutvustas DP lahendust ning vastas küsimustele. Avalikul arutelul tehti viis täiendavat ettepanekut DP lahenduse täpsustamiseks. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse DP-s vajalikud muudatused, kuid DP põhilahendusi ei muudeta.

Planeeringuala suurus on ca 2 ha ja see asub linna servas Haapsalu mnt ääres. DP koostamise eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu 24.11.2014. a otsusega nr 38 kehtestatud Haapsalu mnt 64 kinnistu detailplaneeringut ja kavandada kinnistule 4 ridaelamu ning 2 ärimaa sihtotstarbega krunti ja tänava-ala (Rõõmu tänava pikendus), määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. DP  eesmärk on vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.

DP on vajalik kinnistu detailsemaks linnaruumiliseks läbitöötamiseks arvestades asukohaga linna sissesõidu ääres (sh visiitkaardi rolli ja maantee müraga), äripiirkonna vastas ning elamuala naabruses.

DP koos vajalike uuringutega peab tagama piirkonnas kvaliteetse, tasakaalustatud hoonestuse ja haljastusega linnaruumi (mis on koostatud, tuginedes keskkonnatingimustele) ja eriliigilistele liikumisviisidele ohutu liikluskorralduse ning otstarbeka tehnovarustuse lahenduse. Uuringud peavad käsitlema eskiislahenduse staadiumis erinevaid planeeringulahendusi ja analüüsima ning arvestama nende võimalusi ja mõju ulatust keskkonnale.

PlanS § 137 lg 2 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 03.09.-17.09.2021 ei esitatud kirjalikke arvamusi. Avalik arutelu toimus 28.09.2021 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis. Keila LV tutvustas muutunud DP eskiislahendust ning vastas küsimustele. Avalikul arutelul täiendavad vastuväited planeeringu lahendusele, ei esitatud. 

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Tammiku tee 4 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 21.08.-20.09.2021 esitati üks kirjalik arvamus. Avalik arutelu toimus 21.09.2021 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis.

Keila LV tutvustas muutunud DP eskiislahendust ning vastas küsimustele. Esialgset eskiislahendust muudeti tulenevalt loodusuuringu ning arvamuse esitanud isiku ettepanekutest. Avalikul arutelul täiendavad vastuväited planeeringu lahendusele, ei esitatud. 

Lisamaterjalid

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Jõe tn 57b ja 57c kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 01.07.-01.08.2021 esitati kaks kirjalikku vastuväidet ja muutmisettepanekut. Avalik arutelu toimus 03.08.2021 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis ning avalikul arutelul osales 42 inimest. Avalikul arutelul esitati piirkonna elanike poolt täiendavad vastuväited planeeringu lahendusele, sest antud piirkonda ei soovita korterelamuid, kuna lahendamata on liikluskorraldus. Avaliku arutelu jooksul lepitu kokku, et LV arutab tehtud ettepanekuid ning planeerija viib planeeringusse sisse täiendused. Arendaja (Jõekodu Arendus OÜ) ja LV kohtusid täiendavalt 16.08.2021 ning arutasid avalikustamisel esitatud vastuväiteid ja muutmisettepanekuid, sh paluti kavandada kinnistutele ainult rida- ja ühepereelamud, mis tooksid kaasa väiksema liikluskoormuse kasvu võrreldes korterelamutega. 06.09.2021 edastas arendaja LV-le lõpliku kompromisslahenduse, kus elamuühikute arvu on 12 võrra vähendatud, kuid kavandatakse endiselt korterelamuid. LV kaalub DP koostamise lõpetamist, sest ilmnenud on tugev avalikkuse vastasseis ning lähiajal pole reaalne liikluskoormuse hajutamine täiendava raudteeülesõidu rajamise näol ja ühenduse loomine Haapsalu mnt-ga. 

PlanS § 84 lg 1 alusel teatab Keila Linnavalitus (edaspidi LV), et Pargi nt 30 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi korduva avaliku väljapaneku käigus, mis toimus 01.07.-01.08.2021 ei esitatud  ühetegi kirjalikku arvamust ega muutmisettepanekut. Avalik arutelu toimus 10.08.2021 kell 17.00 Keila linnavalitsuse II korruse saalis ning avalikul arutelul osales 10 inimest.

Keila LV tutvustas muutunud DP eskiislahendust ning vastas küsimustele. Avalikul arutelul täiendavad vastuväited planeeringu lahendusele, ei esitatud.

Keila Linnavalitsus võttis 19.08.2021 korraldusega nr 237 vastu Keila linn, Pargi tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu (DP).

Planeeritav maa-ala asub Keila kesklinnas Pargi ja Kooli tänavate nurgas, koolihoone vastas.  Planeeringuala on ca 0,4 ha. DP-ga hõlmatakse Pargi tn 3 kinnistu ja osaliselt piirnevate tänavate lõigud: Pargi tn 3, osaliselt Pargi tänav T2, Kooli tänav T1 ja Pargi tänav 1.

Planeeringuga kavandatakse kaks kuni 2-korruselist 6- ja 4- korteriga ridaelamut (suurim korterite arv kokku 10) ning olemasolevat kinnistut ei jagata. Parkimine on kavandatud kinnistu piires ning reserveeritud on maa avaliku kergliiklustee jaoks. DP eesmärk on määrata kinnistule maakasutus- ja ehitustingimused piirkonda sobiva rida- või korterelamu ehitamiseks. DP on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga.

DP avalik väljapanek toimub 13.09-27.09.21 tööpäevadel Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis  ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Keila linna veebilehel. DP avalik arutelu toimub 05.10.2021 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).

DP lahendus ja menetlusdokumendid: Pargi 3 DP

Keila Linnavalitsus võttis 12.08.2021 korraldusega nr 233 vastu Keila linn, Veski tn 4 ja Veski tn 6 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu (DP).

Planeeritav maa-ala asub Lõuna-Keila pikaajaliselt väljakujunenud tootmispiirkonnas, millel on head teeühendused ja väljaehitatud kommunikatsioonid. Veski tn 4 kinnistu on hoonestamata, Veski tn 6 kinnistul asub tootmishoone. Planeeringuala pindala on ca 0,47 ha. DP-ga hõlmatakse Veski tn 4 (29601:001:0217, tootmismaa 100%) ja Veski tn 6 (29601:011:0075, tootmismaa 100%).

DP eesmärgiks on liita Veski tn 4 ja Veski tn 6 kinnistud ning määrata ehitusõigus, et rajada uus tootmis-/laohoone ning  määrata liikluskorralduse, tehnovarustuse, tuleohutuse, keskkonnakaitse, tervisekaitse, kuritegevusriskide ennetamise, heakorra ja haljastuse põhimõtted. Planeeritud on kaks hoonestusala: üks on Veski tn 6 krundil (hoone suurim ehitisealune pind 1930 m², täisehitus 72%, korruseid 2, hoone suurim kõrgus 11,1 m) ja teine Veski tn 4 (hoone suurim ehitisealune pind 1640 m, täisehitus 80%, korruseid 1, hoone suurim kõrgus 9,3 m) krundil. DP on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga. Uue hoone ehitus on vajalik Tehase tn 6 ja 8 kinnistutel asuva tootmisettevõtte (kakao, kohvi, tee ja maitseainete pakendamine, vaheladustamine) laiendamiseks.

DP avalik väljapanek toimub 03.09-17.09.21 tööpäevadel Keila linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis  ja planeeringu materjalid on kättesaadavad Keila linna veebilehel. DP avalik arutelu toimub 28.09.2021 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11) .

DP lahendus ja menetlusdokumendid: Veski 4 ja 6 DP

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content