Helista: 679 0700
E, K, N 8-16.30 T 8-18.30 R 8-14

AVALIKUSTAMISED JA TEATED

Keila Linnavalitsus võttis 18.08.2022 korraldusega nr 2-2/205 vastu Tuula tee 14 detailplaneeringu (edaspidi DP). DP hõlmab Tuula tee 14 kinnistut ning planeeringuala suurus on ca 0,1 ha. DP ala asub linna servas Tuula tee ja Teaduse tänava ääres väikeelamute piirkonnas, ida pool üle Tuula tee asub Keila mõisapark. DP avalik väljapanek toimus 19.09-02.10.2022. Planeeringulahendust korrigeeriti, arvestades esitatud kirjalikke arvamusi ja ettepanekuid. Muudetud planeeringulahenduse tutvustamiseks korraldatakse avalik arutelu 6.12.2022 algusega kell 17.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis ( Keskväljak 11).
DP lahendus on leitav siit: Tuula tee 14

Paldiski mnt 33 detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiisi avalik väljapanek toimus 21.02-07.03.2022. Avaliku väljapaneku
jooksul esitati kaks kirjalikku arvamust. Ettepanek, et Geoloogide tänaval tuleb välistada rasketehnika liiklus, kuna tänav on rasketehnika jaoks liiga kitsas ja puudub jalakäijatele turvaline kergliiklustee.
Teiseks Transpordiameti tähelepanek, et riigitee liiklussagedus on suurenenud 2020. aastaks keskmise ööpäevase liiklussagedusega 11562 autot/ööp ja DP põhilahenduse koostamise etapis tuleb hinnata lisanduvat pöördeliiklust seoses arendusalaga ja riigitee ristmiku läbilaskevõimet, sh vasakpöörderaja pikkust.
Avalik arutelu toimus 08.03.2022 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis, kus tutvustati DP eskiisi lahendust ning vastati kohapeal esitatud küsimustele. DP eskiisi liikluslahenduse teemat arutati põhjalikult ning otsustati kaasata planeeringu koostamisse liiklusspetsialist.
Muudetud planeeringulahenduse tutvustamiseks korraldatakse uus avalik arutelu 6.12.2022 algusega 16.30 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis (Keskväljak 11).
DP lahendus on leitav siit: Paldiski mnt. 33

Keila Linnavalitsus võttis 15.09.2022 korraldusega vastu otsuse nr 2-2/235  „Keila linn, Haapsalu mnt 64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamine”, millega lõpetatakse Keila Linnavalitsuse 07.10.2021 korraldusega nr 291 algatatud detailplaneeringu koostamine Keila linna kinnistul  Haapsalu mnt 64 ja lähialal.

DP eskiislahenduse avalikku väljapanekut ega avalikku arutelu ei ole toimunud, planeeringut ei ole menetlemiseks esitatud.
DP koostamise eesmärk algatamise otsuse kohaselt oli muuta Keila Linnavolikogu 24.11.2014. a otsusega nr 38 kehtestatud Haapsalu mnt 64 kinnistu detailplaneeringut ja kavandada kinnistule 4 ridaelamu ning 2 ärimaa sihtotstarbega krunti ja tänava-ala (Rõõmu tänava pikendus), määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. DP  eesmärk oli vastavuses Keila linna üldplaneeringuga.

02.09.2022 esitas detailplaneeringust huvitatud isik – kinnistute omanik Keila Linnavalitsusele taotluse Keila Linnavalitsuse 07.10.2021 korraldusega nr 291 algatatud Keila linn, Haapsalu mnt  64 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.
Arvestades asjaolu, et DP menetlus on seiskunud ja ei ole jõudnud algatamisest kaugemale ning kinnistute omanik ei ole enam huvitatud detailplaneeringu koostamisest, on põhjendatud detailplaneeringu koostamise lõpetamine.

DP lõpetamise korraldus on leitav SIIT.

Keila Linnavolikogu võttis 30.08.2022 korraldusega nr 1-3/20 vastu Keila linn, Tammiku tee 4 detailplaneeringu (edaspidi DP). DP hõlmab Tammiku tee 4 kinnistut (29601:002:0324) ja ala pindala on ca 6,5 ha. Ala paikneb Haapsalu maanteelt hargneva Tammiku tee ääres. DP ala piirneb ida poolt Barsbütteli elamupiirkonnaga, põhja poolt Keila terviseradade puhkealaga, lõuna ja lääne poolt Tammiku teega.

Kavandatakse 3 üksikelamu- (väikeelamu), 4 paariselamu ja 10 ridaelamukrunti, kokku 45 elamuühikut. Planeeritud on ka haljasalamaa krundid, mis moodustavad  DP alast ca 40%. Samuti on kavandatud liiklusmaa krunte auto- ja kõnniteede rajamiseks Elamuühiku kohta kavandatakse 2 parkimiskohta ning elamuala juurdepääs kavandatakse Tammiku teelt.

DPga kavandatu ei ole kooskõlas üldplaneeringuga, vaid taotleb maa juhtotstarbe muutmist, asendades ühiskondlike ehitiste maa elamumaaga. Koostamisel olevas Keila linna üldplaneeringus on Tammiku tee 4 maaüksus planeeritud elamualaks.

DP avalik väljapanek toimub 03.10-16.11.2022. Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis ja veebilehel. 
DP lahendus on leitav SIIT.
DP avalik arutelu toimub 23.11.2022 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).
Arvamusi DP kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Keila Linnavolikogu võttis 30.08.2022 korraldusega nr 1-3/19 Keila linn, Pargi 30 ning lähiala detailplaneeringu (edaspidi DP).
DP ala asub Keila linna loodeosas. Ala piirneb põhjast Ehitajate teega, läänest Kruusa tn-ga ja lõunast Pargi tn üksikelamutega ning Pargi 4a kinnistuga, kus asub lauluväljak. DP hõlmab Pargi tn 30 kinnistut (29601:003:0012) ja ala pindala on ca 9 ha.
DPga kavandatakse 6 viiekorruselist maksimaalset 20 korteriga korterelamut (kokku maksimaalselt 120 korterit), kus hoone esimese korruse tasandil on ca pool vajalikest parkimiskohtadest. Kahe hoonegrupi vahele ulatub looduslik haljasala, kuhu on planeeritud laste mänguala. Juurdepääsud planeeringualale on kavandatud olemasolevate sissesõiduteede baasil Kruusa tänavalt ja Ehitajate teelt. Planeering näeb ette rajada sisetänava äärde kergliiklustee laiusega ca 2,5 m.

DPga kavandatu ei ole kooskõlas üldplaneeringuga, vaid taotleb maa juhtotstarbe muutmist, asendades ühiskondlike ehitiste maa elamumaaga. Menetluses uue Keila linna üldplaneeringu kohaselt on planeeritava ala juhtotstarve elamute arendusala.
DP avalik väljapanek toimub 03.10-16.11.2022.  Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis ja veebilehel. 
DP lahendus on leitav  SIIT. 

DP avalik arutelu toimub 22.11.2022 algusega kell 17.00 Keila Linnavalitsuse saalis (Keskväljak 11).
Arvamusi DP kohta ootame kirjalikult (Keila Linnavalitsus, Keskväljak 11, 76608 Keila) või elektrooniliselt klv@keila.ee.

Keila Linnavalitsus võttis 18.08.2022 korraldusega nr 2-2/205 vastu Tuula tee 14 detailplaneeringu (edaspidi DP).
DP hõlmab Tuula tee 14 kinnistut ning planeeringuala suurus on ca 0,1 ha. DP ala asub linna servas Tuula tee ja Teaduse tänava ääres väikeelamute piirkonnas, ida pool üle Tuula tee asub Keila mõisapark.
DP eesmärk on muuta Keila Linnavolikogu 30.04.2002 otsusega nr 21 kehtestatud Tuula tee, Teaduse tänava ja Teaduse tn 2 vahelise maa detailplaneeringut ja kavandada Tuula tee 14 kinnistule üks väikeelamu krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeritavale elamumaa kinnistule määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu (ehitisealune pind 240 m2) ja ühe abihoone püstitamiseks. DP on kooskõlas Keila linna üldplaneeringuga.
DP avalik väljapanek toimub 19.09-02.10.2022. Juhul, kui detailplaneeringu kohta esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub detailplaneeringu avalik arutelu.
Materjalidega saab tutvuda Keila Linnavalitsuse (Keskväljak 11) I korrusel  infoletis va veebilehel.  
DP lahendus on leitav SIIT.

Keila Linnavalitsus kehtestas 10.03.2022 korraldusega nr 2-2/52 Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu (DP). Keila linnavalitsus uuendas 27.04.2022 korraldusega nr 2-2/93 DP menetluse ja edastas 28.04.2022 DP materjalid Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks. Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler riigihalduse ministri volitusel andis 01.07.2022 kirjaga nr 15-3/3755-3 DP-le PlanS § 138 lõike 3 kohase heakskiidu.
Keila Linnavalitsuse 04.08.2022 korraldusega  nr 2-2/192 „Keila linn, Harju KEKi  äripiirkonna detailplaneeringu kehtestamine” muutmine, jäeti kehtima Keila Linnavalitsuse 10.03.2022 korraldus nr 2-2/52 „Keila linn, Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringu kehtestamine” ning täiendati  nimetatud korralduse sissejuhatust järgmise lõiguga:
„Keila linnavalitsus uuendas 27.04.2022 korraldusega nr 2-2/93 planeeringu menetluse ja edastas 28.04.2022 planeeringumaterjalid Rahandusministeeriumile heakskiidu saamiseks.
Rahandusministeerium andis 01.07.2022 kirjaga nr 15-3/3755-3 Harju KEKi äripiirkonna detailplaneeringule PlanS § 138 lõike 3 kohase heakskiidu.”
DP kehtestamise otsus, muutmise otsus ning DP materjalid on leitavad kehtestatud planeeringute alt.

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content