46.nädal 2026 Keila

Esmaspäev, 13.november:

Esmaspäeval ja teisipäeval veel viimased mardi- ja kadripäeva programmid Harjumaa Muuseumis.

Keila Kooli pargimajas on kunstinädal ja Põhjamaade kirjanduse nädal, aasta teema on „Jõulud Põhjalas“. Hommikuhämaruse ettelugemispäev on 13.nov. Selle aasta ettelugemiseks mõeldud raamat on Astrid Lindgreni “Vahtramäe Emili uued vembud”.

Harju Maakonnaraamatukogu lastealal kuni 9-detsembrini rändnäitus Hans Christian Andersenist, mis annab rikkalikult illustreeritud ülevaate suurmehe elust ja loometeest.

Teisipäev, 14.november:

Linnavalitsuses toimus Keila päev 2025 tehnilise korralduse koosolek.

Abilinnapea Eike Käsi  osales 14.novembril ESTA juhatuse supervisioonil.

Noorsootöötajad Gethe Kooli, Geter Ehrenpreis ja Birgit Pärnaste osalesid EANK üldkoosolekul, kus anti Keila Noortekeskuse üle EANK teemant liikme autahvel. Oleme Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liige olnud 20 aastat.

Keila Sotsiaalkeskus: Madli-Mai Norma koordineerib ka sel aastal üle-eestilist heategevuslikku projekti “Jõulukaardid hooldekodudele”. Oleme ka igal aastal kaasa löönud. Lisaks Keila Sotsiaalkeskuse töötajatele  ja klientidele (vanemaealiste huviringide liikmed ja erihoolekande kliendid) on kaarte valmistanud Keila kodutütred, Keila Kooli Pargi algklasside õpilased, Keila Lasteaed Miki Kassikäpa rühm ning Tuula Tuutuluse lastering. Kokku meisterdasime 293 kaarti hooldekodude elanikele. Kuidas sel aastal valmisolek on? Kes lööb kampa? Andke Tiiule teada! Tiiu Jalakas 524 7284 või tiiu@keilasots.ee

HOOG andis teada, et täna võtsid Keilast, Sakust ja Sauelt renditõuksid selleks hooajaks ära. Raplasse, Kohilasse, Türile ja Paidesse jäid tõuksid hetkel veel alles.

Kolmapäev, 15.november:

Väikene Heategevuslik laat Vikerkaare lasteaia  Sipsiku majas. Igal rühmal on oma rühmas müügipunkt.

Keila Kooli Pargimajas andsid kontserdi “Muusikat noorelt noorele” õde-venda Männisted.

15. novembril osales väike grupp kooli vanemaid torekaid koos juhendajatega noorteühingu TORE korraldatud ennetava mõtteviisi konverentsil “Sõõm rõõmu”.  Sisuka päeva jooksul tutvustasid erinevad organisatsioonid kuidas nende tegevuse läbi õpilastes koolirõõmu suurendada. Esinejate hulgas olid Vaikuseminutid, KiVa, TORE, VEPA, peaasjad MTÜ, haridusministeerium. Lisaks lustlikud vahepalad, liikumised, toredad kohtumised. Konverentsilt saime kaasa kunstniku kohapeal joonistatud memo. Esialgu saab seda imetleda algkoolimajas, pärast aastavahetust põhjamajas.

Tabasalu Koolis toimus Harjumaa 2.-3. klasside õpilastele programmeerimispäev “Programmeerin ise”. Programmeerima olid oodatud õpilased, kes varem programmeerimisega kokku puutunud ei ole. Keila Kooli esindasid 2a. klassist Harald Labe ja Ottomar Lepikson, 3d. klassist Simona Marii Esna, 3a. klassist Harri Lepik. Õpilasi saatis õpetaja Jana Uibo. Õpiti programmeerima roboteid, osaleti võidusõidus ja lahendati arvutis erinevaid mängulisi programmeerimisega seotud ülesandeid. Kaasas olnud õpetajatele tutvustati Tabasalu Kooli uut algklasside maja ja töökorraldust.

Keila võitis Eesti-Läti PAF liiga kodumängus Tartu Ülikool Maks&Mooritsa meeskonda 80:73. Põnevusmängu superstaar oli Keila poolt Kevin Johnson 20p, 8l, 28ef. Hoogu lisasid  Luka Majstorovic 17p, 5l, 17ef;  Denis Krestinin 13p, 5l, 12ef;  Andrei Myronenko 10p, 8l, 15ef;  Kristen Kasemets 10p, 4l, 4rs.

Keila Väärikate Ülikoolil oli Keila Kooli auditooriumis Uudishimu Päev. Loengu“ Kuum teadus“ andsid kooli füüsikaõpetaja Erki Haavasalu ja tema õpilased.

Neljapäev, 16.november:

Keila Linnavalitsuse 117.istung 16.novembril 2023.

Linnavalitsus tunnistas Keila Koolile arvutite rentimisel edukaks Aktsiaselts Datel pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus kogumaksumusega 47 073,60 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Pakkumises osales neli pakkujat, kellest kolm vastasid seatud tingimustele. Kavas on rentida 56 arvutit, vahetusse lähevad arvutiklassi kuus aastat vanad arvutid.

Linnavalitsus kooskõlastas Keila Muusikakooli töötajate koosseis alates 1. septembrist 2023. Lisaks direktori ametikohale on muusikakoolis 16,6 õpetaja, 1,73 kontsertmeistri,  0,7 klaverihäälestaja, 1 sekretär-administraatori ja 0.09 orkestri dirigendi ametikoht.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord“ muutmise eelnõu. Muutusega lisatakse toetuse saajate hulka Keila SOS Lastekülas asenduskoduteenusel olevad lapsed. Toetust saavad huvitegevuses osalevad kuni 19-aastane isiku, kelle enda ja tema vanema või eestkostja elukoht rahvastikuregistri andmetel on toetuse eraldamise aasta 1. jaanuari seisuga Keila linn, või linnavalitsus on  isiku kohta esitatud põhjendatud avalduse ning toetuste eraldamise komisjoni ettepaneku alusel otsustanud korraldusega baasi tasuta kasutamise.

Linnavalitsus kooskõlastas asjaosalistele tutvustamiseks eelnõu Kruusa tn 11a ja Kruusa tn 15 katastriüksuste aadressi muutmisest vastavalt Vaikne tn 42 ja Vaikne tn 44. Linnavalitsus kooskõlastas ka Põhja tn 4 katastriüksusele uueks koha-aadressiks Niidu tn 1 määramise eelnõu. Keskkonnaministri 16. juuni 2021. a määrusest “Aadressiandmete süsteem” tuleneb nõue, et koha-aadress määratakse liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs aadressiobjektile. 

Linnavalitsus kehtestas alates 1.jaanuarist 2024 uued segaolmejäätmete veo teenuse hinnad. Sorteerimata prügi äraveo hind suureneb alates 18 sendist (80 liitrise konteineri eest) kuni 11.19 eurot 5000 liitrise süvamahuti tühjendamise eest. Pikemalt sellest järgmises Keila Lehes. Uued teenushinnad tuginevad arvutustele katmaks 50% suuruse hinnatõusu abil jäätmekäitluskulu ja tööjõukulude kallinemist jäätmeveo teenuse osutamisel Keila linna jäätmeveopiirkonnas. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa korterelamu püstitamisel Keskväljak 4 kinnistul ning  soojatorustiku rajamisel Keskväljak 4 kinnistul. Linnavalitsus väljastas kasutusloa ridaelamu boksi püstitamisel Raba tn 8 kinnistule.

Linnavalitsus andis välja loa Mäe tn 2 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks. Korterelamu välisseintelt eemaldatakse olemasolev väline soojustuskiht ning paigaldatakse uus. Lisaks soojustatakse hoone vundament ja sokkel. Katus soojustatakse ja paigaldatakse SBS kate. Kõik hoone aknad vahetatakse, paigaldatakse uued välisuksed, keldriuksed ja tehnoruumide uksed. Eemaldatakse olemasolevad rõdupiirded ja paigaldatakse uued teraskarkassil piirded, mis kaetakse värvitud tsementkiudplaadiga. Uuendatakse olemasolev küttesüsteem, vahetatakse vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. Hoone katusele on projekteeritud päikesepaneelid.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogusse II lugemisele Keila linna 2023. aasta eelarve II lisaeelarve. Vastavalt määruse eelnõu lisale suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 503 724 eurot ja põhitegevuse kulud 303 401 eurot, investeerimistegevuse muutus kogusummas on  +415 238 eurot ja likviidsete varade muutus +615 561 eurot. Maksutulusid suurendatakse 300 000 eurot, võttes arvesse füüsilise isiku tulumaksu üheksa kuu tegelikku laekumist, ning suunatakse kassajääki.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse Keila linna 2024. aasta koondeelarve eelnõu, mille osa on Keila linna 2024. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad. Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2024. aasta eelarve projektis on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 24 799 717 eurot, põhitegevuse kuludeks 23 625 459 eurot, investeerimis-tegevuseks on planeeritud -1 114 469 eurot, vahendid finantseerimistegevuseks -658 000 eurot ja likviidsete varade muutus summas -598 211 eurot. Tulude kasvu on planeeritud võrreldes 2023.aastaga 6%.

Plaanitavad toetuste määrad Keila elanikele on:

1) sünnitoetus – 500 eurot lapse kohta;

2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 150 eurot lapse kohta;

3) juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta;

4) eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus;

5) erivajadusega lapse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö, (isikliku sõiduauto kasutamise korral 0,2 eurot  kilomeetri kohta); 

6) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale – 70 eurot lapse kohta kuus;

7) hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale – 70 eurot hooldatava kohta kuus;

8) matusetoetus – 240 eurot lahkunu kohta;

9) lastega pere toetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas;

10) koolieelse lasteasutuse osalustasu toetus – kuni 98,4 eurot lapse kohta kuus;

11) vajaduspõhiselt laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot lapse kohta aastas;

12) muudel põhjendatud juhtudel eraldatav sotsiaaltoetus – kuni 400 eurot aastas; 

13) koolieelse eralasteasutuse ja koolieelse eralapsehoiuteenuse toetuse piirmäär – kuni 500 eurot ühe lapse kohta kuus.

Linnavalitsus otsustas korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse hankelepingu sõlmimiseks „Toidukaupade ostmine Keila linna lasteaedadele 2024.aastal e-menetlusena ja moodustas hankemenetluste läbiviimiseks komisjoni, mida juhib abilinnapea Eike Käsi.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates 15.11.2023 üldhooldusteenusel viibiva Keila linna kodaniku  teenuskoha maksumust üldhooldusteenuse pakkuja Elora Keila Haigla AS  kehtestatud hoolduskulude maksumuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui Keila Linnavalitsuse poolt kehtestatud hoolduskulude tasumise piimäär.

Linnavalitsus kinnitas Keila Kooli direktori ametikohale Kristine Laanisto, Keila Kooli direktori leidmiseks läbi viidud avaliku konkursi võitja. Konkursi korras valitud direktori ametisse kinnitamine toimub linnavalitsuse korraldusega ning ametisse kinnitatud isikuga sõlmib töölepingu linnapea. Uus direktor on lubanud ametisse asuda 1.jaanuarist 2024.

Linnavalitsus otsustas piiratud ressurssidele viidates kaotada 1. jaanuarist 2024  Keila linnavalitsuse koosseisust haridus- ja sotsiaalteenistuse abilinnapea ametikoht. Linnavalitsuse töö korraldatakse ümber, pannes haridus- ja sotsiaalvaldkonna abilinnapea ametikoha ülesanded täiendavalt teistele olemasolevatele  linnavalitsuse teenistujatele. Ümberkorraldamise tulemusel kaob vajadus eraldi abilinnapea ametikoha järgi, mis on ettenähtud spetsiaalselt linnavalitsuse haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenistujate juhtimiseks, ja mille eesmärgiks on  linnavalitsuse pädevusse kuuluva hariduse-, sotsiaal- ja rahvatervise valdkonna arengueesmärkide elluviimine, ametikoha valdkonna Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevusvaldkondade koordineerimine ja nende valitsemisalasse kuuluvate küsimuste korraldamine. Haridus- ja sotsiaalteenistuse abilinnapea on praegu alates 1992.aastast Keila linnavalitsuses töötanud Eike Käsi.

Keila Sotsiaalkeskuses kogunes Koolitõrgetega laste vanemate tugigrupp.

Harjuma Muuseumis toimus arutelu porikuu korraldajatelt, kus tehti kokkuvõtte toimunud Porikuu festivali programmile ja arutati, millist festivali soovime tulevikus.

Paldiskis toimus Lääne – Harjumaa omavalitsuste ühine lauaõppus omavalitsuste 5-liikmelistele kriisimeeskondadele : Omavalitsuse juhtidele, kommunikatsioonijuhtidele, sotsiaaltöötajatele – lastekaitsjad, haridusametnikele, Keilast osaleb ka kriisinõunik. Stsenaarium kõneles koolilähedases pargis toimunud kaklusest, mille tagajärjel suri 15-aastane noormees. Õppuse eesmärk oli päris näidete toel pöörata tähelepanu ka sellistele nüanssidele, mis enne kriisiolukorda ehk pähegi ei tule, kuid milleks saab ometi valmis olla. Mängisime läbi ühe traagilise sündmuse ning meeskonnad pidid saadud infokildude järgi panema kokku oma tegutsemisplaani. Täna keskendusime peaasjalikult psühhosotsiaalsele abile  ning kriisikommunikatsioonile. Selge see, et iga omavalitsus toimib just oma piirkonna eripärasid arvestades, kuid kui selgeks teha ja läbi mõelda kõik tegevusahelad ja -lülid, siis on juba palju kergem päris kriisi lahendada. Kuna meie keskendusime täna traagiliste tagajärgedega juhtumile, siis olid kohal ka uurijad Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talitusest, kes andsid oma vaate sellest, mis maalt on tegemist politseisündmusega ning kust võiks kohalik omavalitsus üle võtta, samuti seda, millist infot politseijuhtumi korral üldse välja anda tohib. Koolituse viisid läbi Lääne-Harju vallavalitsuse laste heaolu spetsialist ja pikaaegsete kriisi-ja leinanõustamise kogemustega Ingrid Sogenbits, kommunikatsioonijuht Kadri Kauksi ja haridus-, kultuuri- ja noorsootööosakonna nõunik Merle Kodu.

Reede, 17.november:

Keila Lehes: esikaanel kinomaja uuest elust. Uudistes jalg- ja jalgrattateede toetusest, e-hääletamisest, uuest koolijuhist, Inglipuust, jõulukaartidest hooldekodudele, takistuskrossist, avatud uste päevast päästekomandos, valuvaigistitest ja isadest. Muuseumivaramu jätkab alevibvahe kalmistuga. Tegija on Külvi Noor.

Vikerkaare lastaia Looduse sõbrad töögrupp kutsus mõlema maja aiarühmade lapsi saali osalema loodusõppeprogrammis: MEEPÄEV. Mesinik Arvi tutvustas lastele põnevat meemaailma ja mesilaste hingeelu. Sündmust aitas korraldada Keila Aiandus- ja Mesindusselts.  PILDID

Ka Keila Kooli Pargimajas oli Meehommik. Hobimesinik-resident Varje Mägi rääkis enda mesinduskogemustest ja näitas mesindusega seotud atribuutikat. Mee mekkimine ja multika “Meemeistrite linn” vaatamine.

Keila Kultuurikeskuses ansambli Naised Köögis – Meestepäeva kontsert.

Harju Maakonnaraamatukogus oli Uudishimupäev. Vabariigi President kutsus kõiki 17. novembril tähistamata uudishimu päeva. Meie raamatukogu lasteteenindus ootab sellel päeval kõiki raamatukogu avastama. Töölehe abil on võimalik kella 10.00-18.00 uudistada raamatukogus ja lahendada ülesandeid. Tule koos sõbraga, perega, töökaaslastega, klassikaaslastega või hoopis üksi. Töölehti on igale vanusele.

Täna tähistati Ensto 31. tegevusaastat Eestis. Tähtpäeva tähistati tehases kringli söömisega. Nende aastate jooksul on Ensto arengusse panuse andnud ligi 3000 Eesti enstokat.

Keila Basketi korvpallinaiskond võttis Eesti Naiste Korvpalli Meistriliigas oma esimese võidu mängides võõrsil Taltech BS/ Siili PK/TSK naiskonnaga 54:61.  Töö järgmiste võitude nimel käib ning uus võimalus juba järgmisel nädalal. Tänase mängu parimad: Kristel Talv 30p ja 9lp! Mari-Liis Jõgeva 13p ja 21lp!

Laupäev, 18.november:

Harjumaa Muuseumis toimus Ado Köögardali päevaraamatute viienda köite raamatuesitlus. Uus trükis kannab nime “Ado Köögardal 1948. aasta päevaraamat”, mida tutvustas Anu Saluäär-Kall. Kel täna polnud võimalik tulla, saab esitlusele minna Saue raamatukogusse 30.novembril kell 17.00. Keila linna toel raamatud välja andnud Harjumaa Muuseum valmistab ette juba järgmist – Köögardali 1924.aasta päevaraamatut. Sündmust ilmestas Tõnu Karu, kes kinkis muuseumile oma maja pööningult leitud Richard Kaupsi 1925.aasta signeeringuga maali Keila vaatega. PILDID

Pühapäev, 19.november:

Keila Coolbeti kodumäng PAF Eesti-Läti korvpalliliigas BK Ventspilsiga.

Eelmine Keila Linnavalitsuse 117.istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content