43.nädal 2022

Esmaspäev, 24.oktoober:

Keskpargi suvehooaeg on lõppenud. Purskkaev suleti, pesti puhtaks ja pandi talverežiimile.

Harju Maakonnaraamatukogus Ideetund taaskasutusest lastele teemal ÜKSIKUD SOKID.

Keila komando päästja renne Merilo on sõitnud Singapuri, et osaleda missis Estoniana Mrs Worldwide 2022 võistluse. Võitja selgub nädala lõpuks.

Keila Kooli 14 õpilast sõitsid koos õpetajatega Keila sõpruslinna Barsbüttelisse.

Teisipäev, 25.oktoober:

Keila Linnavolikogu 14. istungil loeti esimest korda Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarvet kogumahus -720 248 eurot. Maksutulu suurendatakse 299 100 euro võrra seoses füüsilise isiku tulumaksu parema laekumisega võrreldes põhieelarvega. Nimetatud summa suunatakse kassajääki. Kaupade ja teenuste müügitulu suurendatakse 14 690 eurot. Vastavalt mittesihtotstarbeliste toetuste tegelikule eraldamisele suurendatakse toetusfondi tulusid 109 513 euro võrra. Sellest 105 442 eurot läheb riikliku toimetuleku reale ja 4071 eurot asendus- ja toetusteenuse reale. Sihtotstarbelistest toetustest suurendatakse Keila linna põhitegevuse tulude eelarvet 300 471 eurot. Sellest suurim summa ehk üle 150 000 eurot on Keila Koolile. Laenude võtmise eelarvet vähendatakse 2 060 000 euro võrra seoses suuremate investeerimisprojektide edasi lükkumisega järgmisesse eelarveaastasse. 2022. aasta alguse esialgne kasutatav kassajääk oli 2 145 824 eurot. Arvestades 2022. aasta eelarves kavandatud likviidsete varade muutust põhieelarves 208 248 eurot, esimeses lisaeelarves -615 130 eurot ja käesolevas lisaeelarves -572 219 jääb perioodi lõpuks kassajäägi suuruseks 1 166 723 eurot.

Keila Linnavolikogu muutis oma 26.02.2013 määrust „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“. Käesoleva määrusega tehti muudatus Keila Linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ja põhipalga astmestiku maksimummäärades. Linnapea alluvusse lisandus kommunikatsioonijuhi töökoht ja sisekontrolöri ametikoht ning nõuniku ametikoht (järelevalvespetsialisti ametikoht nimetati ümber, muudeti ametijuhendit ja ametikoha alluvust). Arendus-, kultuuri- ja noorsootööteenistuse koosseisusu lisandus uue töökohana projektijuhi töökoht. Avanemas on järgmise perioodi eurotoetuste meetmed, Projektijuht jälgib ja on kursis avanevate meetmetega ning loob seoseid Keila linna tegevuskavaga. Projektijuhi ülesanne on taotlusvooru sobivuse korral kaasata vastava ala linna spetsialiste, kirjutada projektitaotlusi, juhtida projekte ning aruandlust. Majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistuse koosseisus nimetati spetsialisti töökoht ümber heakorraspetsialisti töökohaks ning planeeringuspetsialisti töökoht muudeti ametikohaks. Haridus- ja sotsiaalteenistuse koosseisus nimetati eestkostespetsialisti ametikoht eestkoste- ja sotsiaaltööspetsialisti ametikohaks ning lisati koordinaatori tähtajaline töökoht ja 2 tugiisiku tähtajalist töökohta. Raamatupidamisteenistuse koosseisus kaotati raamatupidaja töökoht, mille järgi puudub vajadus.

Muudeti 2018.aastast kehtivaid põhipalga astmestiku määrasid. 1.palgaastme määr on nüüd 900 – 2500 eurot ja 2.palgaastme määr 1500 – 4000 eurot.

Inspireerituna eelmise nädala ettelugemise päeval loetud lasteraamatust “KUNKSMOOR JA KAPTEN TRUMM” jätkusid projektõppena erinevad tegevused mitmetes Vikerkaare lasteaia rühmades. Näiteks Merineitsi ja Naksitrallide-Rõõmupallide rühma lapsed nägid täna muusikakambris vastavat ja väga meeleolukat etendust, mis lõppes eheda taimetee maitsmisega. Etenduses olid assistent Kersti Kunksmoori ja assistent Malle kapten Trummi rollides. Naksitrallide-Rõõmupallide rühma õppetegevused (mille ideed/salmid pärinevad omakorda Muumi rühma assistendi Signe ja Lotte rühma õpetaja Tiina bakalaurusetööst “Tähemeelik”) said stardi hoolikalt planeeritud K-tähe õppimisest/kinnistamisest. Hommikuringis õppisid lapsed rütmisalmi “K on kokk”.

Äripäev avaldas uudise, et viimased uksed suurtele laevadele lähevad Keila uksetehasest Saajos välja novembri alguses. Seejärel koondab firma kõik 34 töötajat. Saajose tegevdirektor Priit Raua sõnul on omanik otsustanud Eestis tegevuse lõpetada ning on käivitanud pankrotiprotsessi.

Kehalisekasvatuse tundide mitmekesistamiseks toimus  25.oktoobril  Keila Kooli kehalisekasvatuse õpetajatele sisekoolitus sulgpallis, mille viis läbi Jaanus Väljamäe.

Harju Maakonnaraamatukogus raamatunäitus  “Jüri Kuuskemaa 80” – täna, 25. oktoobril tähistab 80. sünnipäeva kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa.

Kolmapäev, 26.oktoober:

Paldiskis toimus noortekriisi võrgustiku (Saku, Lääne-Harju, Keila, Harku) kohtumine. Kriisiolukordades reageerimisest ning KOV rollist kõneles Lääne-Harju politseijaoskonna patrulltalituse välijuht Keit Seppo, kes andis ülevaate politsei tegevusest kurvemate elusündmuste puhul. Oma kogemusi jagas meie tänane lastekaitsetöötaja, kuid varasema  ohvriabiteenuse kogumusega Psühhosotsiaalne kriisiabi SKA -st ning psühhosotsiaalse kriisikomisjoni moodustamisest Lääne-Harju vallas lastekaitsespetsialist Ingrid Sogenbits.

Harju Elektri kolmanda kvartali tulemused andsid hetkeks põhjust rõõmustada, sest kontsern saavutas põhitegevusega rekordilise müügitulu ja parandas kasumlikkust. Tänases ebastabiilses keskkonnas on keeruline tulevikku ja kasumlikkuse jätkumist ennustada, kuid positiivne on see, et Harju Elektril on klientidelt rekordiliselt tellimusi. Käib igapäevane töö hindade tõstmiseks, tarneprobleemide lahendamiseks ja uuteks raamhangeteks valmistumiseks. 2022. aasta kolmanda kvartali ning üheksa kuu konsolideeritud müügitulu oli Harju Elektrile ajalooliselt suurim. Aruandekvartalis teeniti müügitulu 46,1 (2021 III kv: 42,2) ning üheksa kuuga 125,3 (2021 9k: 109,2) miljonit eurot. Aruandekvartali brutokasum oli 5 803 (2021 III kv: 5 026) tuhat eurot ja brutokasumi marginaaliks kujunes 12,6% (2021 III kv: 11,9%). Ärikasum (EBIT) oli 1 691 (2021 III kv: 1 183) tuhat eurot. Kolmanda kvartali ärirentaabluseks kujunes 3,7% (2021 III kv: 2,8%). Aruandekvartali puhaskasum oli 1 406 (2021 III kv: 931) tuhat eurot, millest emaettevõtte omanike osa moodustas 1 493 (2021 III kv: 915) tuhat eurot. Puhaskasum aktsia kohta oli kolmandas kvartalis 0,08 (2021 III kv: 0,05) eurot. Eelnevatel kvartalitel tehtud hinnaläbirääkimised ning kulusse kantud kahjumlikud lepingud on tundvalt parandanud kvartali kasumlikkust. Kontsern keskendub jätkuvalt kasumlikkuse parandamisele. Kolmanda kvartali ärikasumit mõjutas ühekordse kuluna Energo Veritas OÜ firmaväärtuse allahindlus 0,4 miljoni euro väärtuses. Üheksa kuu brutokasum oli 9 751 (2021 9k: 13 177) tuhat eurot ja brutokasumi marginaal 7,8% (2021 9k: 12,1%). Üheksa kuuga teeniti ärikahjumit (EBIT) -2 482 (2021 9k: ärikasum 2 350) tuhat eurot ning puhaskahjumit -3 085 (2021 9k: puhaskasum 1 716) tuhat eurot. Puhaskahjum aktsia kohta oli -0,17 (2021 9k: puhaskasum aktsia kohta 0,1) eurot. 2022. aasta on olnud kontserni jaoks keeruline. Sisendhindade tõusu ning tarneahelate probleemide tõttu tuli kontsernil esimesel poolaastal kriitiliselt ümber hinnata käimasolevad tööd ning sõlmitud kokkulepped eesootavateks perioodideks. Mitmed lõppenud projektid osutusid kulude kasvu tõttu esialgsest planeeritust keerukamaks ja kahjumlikuks, mida omakorda võimendasid tarneraskustest tingitud ebaefektiivsus. Loe lähemalt III kvartali aruandest: https://harjuelekter.com/…/HE-vahearuanne-III-kv-2022.pdf

Digitugi töögrupi eestvedamisel toimus täna Vikerkaare lasteaias sisekoolitus “Interaktiivse tahvli kasutamine”. Koolituse viis läbi Päikesepärlid rühma õpetaja Laura, kes jagas ja näitas häid nõuandeid, kuidas õpetajad saavad lastele planeeritud õppetegevusi mitmekesistada. Täna osalesid koolitusel huvilised Vikerkaare majast ja järgmisel nädalal toimub sama koolitus Sipsiku majale. Spontaanse ideena joonistasid osalejad vaheldumisi ühise pildikese koos kohapeal välja mõeldud järjejutuga.

Harju Maakonnaraamatukogus oli ideetund taaskasutusest teemal papp ja mängud.

Keila Kooli kaasava hariduse õppetool külastas hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud Tondi Kooli.Tondi Kooli direktor Sirli Väinsar tutvustas kooli põhimõtteid , visiooni ja väärtuseid. Õppealajuhataja Marge Süld tegi väga põhjalikku ringkäigu, mille käigus sai kaasava hariduse õppetool tutvuda erinevate huvitavate õppevahenditega, võttetega, süsteemidega ja võimalustega, mis on loodud HEV õpilastele hariduse omandamiseks. Koolis on huvitavaid lahendusi õpilaste rahunemiseks, näiteks rahunemis toad 1-2 õpilastele, õppeboksid 1:1 õppel olevatele õpilastele, avatud raamatukogu koos lugemispesaga, õppepood, kus õpilased saavad harjutada poeskäiku, ronimissein , liikumisrada ja muud huvitavad võimalused õpilaste liikumiseks. Tondi Kooli  vastuvõtt oli väga soe, kohvitassi taga saime arutada HEV õpilastega seotuid küsimusi, jagada mõtteid ja saada inspiratsiooni. Keila Kooli kaasava hariduse õppetool tänb Tondi Kooli vastuvõttu eest!

Neljapäev, 27.oktoober:

Keila Linnavalitsuse 56.istung 27.oktoobril 2022.

Linnavalitsus vaatas I lugemisel üle Harjumaa Muuseumi arengukava 2023 – 2027, et suunata see avalikustamisele.

Linnavalitsus otsustas maksta Keila linna eelarvest 2022. aastal kogukonna projektitoetust Mittetulundusühingule Keila Lauatenniseklubi PINKSIPROFF 690 eurot Keila lauamängude mitmevõistluse korraldamiseks Keila Koolis 19. novembril 2022.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul kaugküttetorustiku projekti koostamiseks Pargi tn 4a ja Ehitajate tee 3 kinnistutel.

Linnavalitsus muutis seni Geoloogide tänaval asunud mitme kinnistu koha-aadresse.

Geoloogide tn 1 uus koha-aadress on Pääsukese tn 1, Geoloogide tn 5 Pääsukese tn 2, Geoloogide tn 6 Pääsukese tn 3, Geoloogide tn 2 Tihase tn 1, Geoloogide tn 7 Tihase tn 3, Geoloogide tn 3 Ööbiku tn 1, Geoloogide tn 8 Ööbiku tn 3 ning Geoloogide tn 4 Leevikese tn 1. Keskkonnaministri 16. juuni 2021. a määruse nr 32 “Aadressiandmete süsteem” tuleneb nõue, et koha-aadress määratakse liikluspinna järgi, millelt on juurdepääs aadressiobjektile. Geoloogide tn 1 kuni Geoloogide tn 8 katastriüksuste koha-aadressid on aga seni olnud määratud neile lähima tänava, Geoloogide tänava, mitte aga juurdepääsuteedelt, millelt toimub reaalne juurdepääs katastriüksustele. Geoloogide tn 1, 5 ja 6 juurdepääs toimub Pääsukese tänavalt, Geoloogide tn 2 ja 7 juurdepääs Tihase tänavalt ning Geoloogide tn 3 ja 8 juurdepääs Ööbiku tänavalt. Geoloogide tn 4 juurde pääseb Leevikese tänavalt. Korraldus on vajalik läbi viimaks aadressi muutmist ADS (aadressiandmete) süsteemis ja seadusega kooskõlla viimiseks.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks Luha tänava ja Niidu tänava osale maakaabelliini reservtoru omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks elektrivõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Täiendavaid sotsiaaltoetusi maksti summas 700 eurot.

Õpetaja Anna Volkova viis täna Miki lasteaia Ukraina lapsed Päevalillede rühmast õppekäigule Rõõmu Küpsetuskotta.

Koostöös Eesti Noortekirjanduse Ühinguga toimus Harju Maakonnaraamatukogus  Keila Noorte Lugemisklubil veebikohtumine noortekirjanik Koidu V. G. Ferreiraga.

Keila KK-l oli Rahvaliigas Keila Kooli saalis kodumäng Park Minigolfiga. Võiduarve avatud! Rahvaliiga hooaega kahe kaotusega alustanud Keila KK teenis hooaja esimese võidu, kui koduseinte toel alistati 78:67 Park Minigolf. Kui poolajaks oli Keila ees 34:30, siis tugeva kolmanda veerandaja järel juhiti 58:44 ning edu enam käest ei antud. Keila parimatena särasid Marcus Lenk 21 ja Mart Maide 19 punktiga. Kert Lepikson, Tarvo Vent ja Juss-Joosep Jaagu lisasid kõik 8 silma. Järgmine mäng juba pühapäeval, 30. oktoobril kl 19.45 Sõbra spordihoones Nõmmel, vastaseks alagrupi liider, seni kaotuseta BC Torm.

Reede, 28.oktoober:

Keila Lehes reportaaž  jalutuskäigust jõeäärsel promenaadil. Uudistes muudatustest rongiliikluses ja Swedbanki kaskokindlustuses. Timo Suslov teeb ülevaate riigieelarvest. Juttu on veel kinnisvaraturust III kvartalis, montessori pedagoogikast, Porikuust, raamatust “Endel ja Kati”. Viivik lehitses 1995.aasta Keila telefoniraamatut. Palametsa pajatus on rändavatest tudengitest ja sellidest. Tegija on Alla Parhomenko.

Harjumaa Muuseumi näitus “Veidrad asjad” on üleval kuni pühapäevani. Täna,28.10 on muuseumis tasuta külastuspäev. Uus näitus avatakse neljapäeval, 3.novembril.

Oli Keila linna 2023.aasta kaasava eelarve ideede laekumise tähtaeg. Laekus 24 erinevat ideed. Komisjon hakkab ideid üle vaatama 8.novembril. Kaasava eelarve suurus on 20000 eurot.

Harju Maakonnaraamatukogus Ideetund taaskasutusest lastele TOPSID JA PIIMAPAKID.

Laupäev, 29.oktoober:

Harju Maakonnaraamatukogus oli täna kohtumine luuletaja, kirjaniku ja nahakunstniku Maarja Unduskiga. Enim oli juttu tema raamatust „Ellen Niit. Heleda mõtte laast“. Ja Maarja emast, Ellen Niidust, vähem ka ülejäänud perekonnast. Kohtumist viis läbi Agu Veetamm, korraldas Harju Maakonnaraamatukogu.

Harju Maakonnaraamatukogus Jutuhommik. Näitleja Veljo Reinik loeb jutte Kristi Piiperi raamatust “Armunud keldrikoll, vegan verikäkk ja teised”. Lisaks meisterdame Halloweeni kaunistusi.

Ukrainast pärit Olena tahab Sotsiaalkeskuses boršiga tänada neid inimesi, kes on aidanud tal kahte avalikku ühepäevakohvikut korraldada. 

Selgus, et aasta matkategelase nominent on keilalane Eduard Pukkonen oma blogiga http://spordilinn.blogspot.com/  , kus on sageli ka Keilast juttu. Matkaliidu valikud saad kergendada oma poolehoidu avaldades https://matkaliit.ee/aasta-tegijate-nominendid-2022/?fbclid=IwAR1g_H4SfFbYfHlYGPxW9uXr8WTBHdcsMsjpLHk2EgRCZZio9jIlLD-NYjk

Pühapäev, 30.oktoober:
Keila komando päästja Renne Merilo võitis Singapuris Mrs Worldwide 2022 võistlusel I printsessi tiitli.

Kell 17.30 Keila KK esindusmeeskonna kodumäng  BK Ogre-ga. Keila kaotas 81:87.

Toimus 2023 Noortesarja – Uju ja jookse I etapp. See on võistlus noortele vanusega kuni 18 aastat. Eesmärgiks on pakkuda hooajavälist võistlemisvõimalust triatloni kahel üksikul kestvusalal: ujumises ja jooksmises. Koondtulemuse moodustab mõlema ala aegade summa. Väljaspool sarja arvestust saavad võistelda ka vanemad.

Keila Kultuurikeskuses oli Tsirkus.

Eelmine Keila Linnavolikogu 14.istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content