3.nädal 2024

Esmaspäev, 15.jaanuar:

Oli viimane päev esitada kandidaate Keila linna kultuuripreemiale, 2023.aasta Keila tegija ja Keila linna 2023.aasta sündmuse konkursile.

Täna loosis komisjon koosseisus linnapea Enno Fels, linnasekretär Maris Mäger, personalispetsialist Janne Käsi ja pressiesindaja Valdur Vacht 10 422 aastavahetuse seisuga Keila elaniku vahel välja 10 Keila Tervisekeskuse kuukaarti ja 2 nädalavahetuse reisi sõpruslinna Siguldasse. Võitjatega võtab linnavalitsust ühendust. Võitjate nimed avaldatakse pärast selleks neilt nõusoleku saamist.

Kogukonda kaasates valmis Keila Päeval Keila mosaiikmaal, mille väljapanek avati täna Keila Kultuurikeskuses. Maali loomist juhtis Meelika Randmaa (Melandia Art), koordineeris Keila Noortekeskus. Iga mosaiigi osa jõuab lõpuks ühte Keila linna asutusse. Lähemalt saab lugeda 12.jaanuari Keila Lehest.

Täna sai terviseradade teenindushoone paneelid peale. Kitsam pesuruumide osa jääb mäe sisse, millest hakkab suusa/rattarada üle minema. Kandilisele osale, kus esimesel korrusel on rajamasinate hoolduse garaaz, varustuse laenutus ja trepikoda, hakatakse lähipäevadel teist korrust peale ehitama. II korrusele tuleb kohvik/õppeklass, võistluskorralduse ruum ja rendisaun. Iganädalased ehituse koosolekud Harju Ehitusega on sujunud hästi ja ehitus on ajakavas! Valmimise tähtaeg on august.

90 aasta vanuselt suri kümnevõistleja Uno Palu (08.02.1933-15.01.2024), kes oli Harju KEKi spordielu hiilgeaegadel 18 aastat Harju KEKi spordimetoodik.

Selgus, et uuel lauluväljakul on paika pandud ilmavaatlusseade, mille näite saab jälgida reaalajas.

Jaanuaris Heidi Ivaski fotode näitus “Kodu lähedalt”  Keila Sotsiaalkeskuse 2.korrusel.

Miki lasteaias olid 15.-19. jaanuar külalised Gran Canarialt – Lucia ja Nerea , kaks õpetajat Erasmus+ programmiga. Tutvustame neile Eesti haridussüsteemi, näitame enda tegemisi ja õppekäigule teistesse haridusasutustesse. Loomulikult, kui nad siin enne ära ei külmu…

Teisipäev, 16.jaanuar:

Harju Maakonnaraamatukogus raamatunäitus  “Hasso Krull 60”. Eesti luuletaja, esseist ja tõlkija Hasso Krull peab oma sünnipäeva 31. jaanuaril.

Linnavalitsuse saalis (ja registreerunutele ka üle webi) oli Lääne-Harju piirkonna ettevõtjate kohtumine Teemad: Energiaefektiivsus tootmisettevõtetes: kuidas lihtsate sammudega muuta tootmisprotsessid võimalikult energiaefektiivseks (Jukka Patrikainen, ABB Balti riikide ärijuht);  Ringmajanduslahenduste ellu viimine mõistlikul viisil ning kogemuslood Iisraelist ja Taiwanist (Kaur Kuurme, Eesti Elektroonikaromu OÜ juhatuse liige ning Estonian Tire Recycling MTÜ tegevjuht) ning EASi ja Kredex Ühendasutuse toetustest (Erki Varbola, valdkonnajuht).

Muusikakoolis andsid kontserdi Annelize Vlasenko (viiul), Grete Heinsaar (viiul), Kristjan Kannukene (vioola) ja Margus Uus (tšello). Kavas: Dmitri Šostakovitš. Keelpillikvartett nr 3 F-duur op. 73, Maurice Ravel. Keelpillikvartett F-duur (1903), Keelpillikvartett koosseisus Annelize Vlasenko, Grete Heinsaar, Kristjan Kannukene ja Margus Uus on koos mänginud aastast 2021. Nad on mänginud erinevate heliloojate teoseid nagu näiteks Mozart, Mendelssohn ja Borodin. Samuti on nad mänginud ka kvinteti koosseisus Brahmsi klarnetikvintetti.

Terviseradadel oli Keila Suusasarja IV etapp koos Harjumaa 2024.aasta meistrivõistlustega suusatamises.

Keila Sotsiaalkeskuses Lauluklubi.

Kolmapäev, 17.jaanuar:

Väärikate Ülikoolis oli loeng „Kunstist meie ümber“ – Tiina Veisalu, kunstiajaloo õpetaja

Keila Coolbet kaotas eurosarjas võõrsil lisaajal 95:91.

Neljapäev, 18.jaanuar:

Keila Linnavalitsuse 129.istung 18.jaanuaril 2024.

Linnavalitsus seadis tähtajatult sundvalduse veevarustus- ja kanalisatsioonitorustiku omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks veevarustus- ja kanalisatsioonitorustiku toimimise tagamise eesmärgil Aktsiaselts Keila Vesi kasuks Arutammiku tee kahe kinnistu osale.

Linnavalitsus kooskõlastas puuraukude asukohad Suve tn 9 kinnistul.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Raba 90a ja Ringtee 6a asuvate kinnistute Keila linnale omandamisest koguhinnaga 4500 eurot. Mõlemal kinnistul asub puurkaev ja on vajalikud puhta vee varude tagamiseks.

Linnavolikogu menetlusse läks eelnõu otsustuskorras Maanteeserva kinnistu võõrandamisest  LLM3 OÜ-le võõrandamisest hinnaga 750 000 eurot. Avalikul enampakkumisel kinnistu võõrandamine sama hinnaga nurjus osalejate puudumise tõttu.

Linnavalitsus tunnistas kehtetuks Keila Linnavalitsuse 09.11.2023 korralduse nr 2-2/320 alusel antud veetrassi ehitusluba Keila linnas Kanarbiku tänava kinnistul.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa hoone  laiendamiseks Haapsalu mnt 57b kinnistul. Rõõmu kaubamaja laiendamisega kavandatakse juurdeehitus U-kujulise hoone sisehoovi ja osaliselt välisfassaadi rekonstrueerimine Haapsalu mnt poolsel küljel ja selle kõrvale jäävatel otsadel. Kinnistule juurdepääsud, liikluskorraldus, teed ja katendid, haljastus, tehnovõrgud säilivad olemasolevad. Ehituse alla jäävad tehnovõrgud sisehoovis tõstetakse ümber. Hoone peafassaadil muutub pinnakate, olemasolev profiilplekk eemaldatakse ja asendatakse alumiiniumplekist valtsitud fassaadikattega. Lisanduvad kaks led-ekraani (ida ja lääne suunas).

Linnavalitsus saatis Keila Linavolikogu menetlusse II lugemisele Keila linna 2024. aasta eelarve vastuvõtmise eelnõu, mille osa on ka Keila linna 2024. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad. Keila Linnavalitsuse poolt esitatud Keila linna 2024. aasta eelarve eelnõus on põhitegevuse tulude mahuks kavandatud 24 768 095 eurot, põhitegevuse kuludeks 23 786 021 eurot, investeerimistegevuseks on planeeritud -2 052 582 eurot, vahendid finantseerimistegevuseks +1 272 000 eurot ja likviidsete varade muutus summas +201 492 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu, mille palub luba läbi viia viis riigihanget, mille tulemusel sõlmitakse lepingud tähtajaga üle ühe eelarveaasta ja võetakse seetõttu rahalisi kohustusi. Linnavalitsus teeb ettepaneku korraldada lihthankemenetlus „Keila jõeäärse promenaadi projekteerimistööd“, lepingu tähtajaga kuni 12 kuud; avatud hankemenetlus „Keila jäätmejaama operaator perioodil 2025-2027“, lepingu täitmise tähtajaga kuni 36 kuud; avatud hankemenetlus „Keila jääväljaku operaator perioodil 10.2024-03.2026“, lepingu tähtajaga kuni 36 kuud;  avatud hankemenetlus „Keila Põhja tänava projekti koostamine ja elluviimine“, lepingu tähtajaga kuni 12 kuud ning avatud hankemenetlus „Keila Tallinna mnt rekonstrueerimine“, lepingu tähtajaga kuni 9 kuud.

Linnavolikogu menetlusse läks Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend“ muutmise eelnõu. Uue redaktsiooni järgi oleks Linnavalitsuse struktuuriüksused linnakantselei; majandus-, ehitus- ja keskkonnateenistus; haridus-, kultuuri ja sotsiaalteenistus ning finants- ja infotehnoloogia teenistus.

Linnavalitsus kinnitas huvitegevuse baasitoetuse lepingu ja aruande vormi muudatused.

Linnavalitsus eraldas Keila linna sportmängude esindusvõistkonna toetust mittetulundusühingule MTÜ Keila Basket viiskümmend tuhat eurot.

Linnavalitsus andis nõusoleku volitades Keila linnapead Enno Felsi Lääne-Harju vallaga koostöölepingu sõlmimiseks munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse vastastikusest kompenseerimisest. Keila linnavalitsus ja Lääne-Harju vallavalitsus toetavad vastastikku 1. jaanuarist 2024 31. detsembrini 2024 oma rahvastikuregistri järgsetest elanikest põhikooli astmes õpilaste õppimist, tasudes teineteisele õppekoha tegevuskulu 125 eurot kuus. Keila linna munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2024. aastaks on 154 eurot ja 75 senti kuus. Keila Koolis käib 173 Lääne- Harju valla rahvastikuregistrijärgsest elanikust õpilast, sh põhikooli klassides 125 õpilast. Lääne-Harju munitsipaalkoolides käib 24 Keila linna rahvastikuregistrijärgsest elanikust õpilast, sh põhikooli klassides 12 õpilast. Vabariigi Valitsus kehtestab igaks eelarveaastaks õppekoha tegevuskulu piirmäära ühe kuu kohta, mis 2024. aastal on 102 eurot kuus.

Linnavalitsus otsustas rahastada alates Lee OÜ, Lustila OÜ ja  OÜ Laagri Lastehoid teenusel viibiva Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Linnavalitsus kinnitas kodaniku terviseseisundist tulenevat püsivat võimetust ilmuda isiklikult isikutunnistuse kättesaamiseks dokumendi väljastaja asukohta Politsei- ja Piirivalveameti Keila konstaablijaoskonda ja andis dokumendi väljavõtmiseks volituse Keila Sotsiaalkeskuse juhtumikorraldajale.

Keila linna 2024. aasta kultuuripreemia määramise menetluses võttis linnavalitsus teadmiseks info kultuuripreemia kandidaadiks esitatud isikute kohta ja otsustati esitada kõik kaheksa esildist Keila linnavolikogu kultuurikomisjonile valiku tegemiseks. Keila linna 2024. aasta kultuuripreemia antakse koos Keila linna aukirjaga Keila linnapea Enno Felsi poolt laureaadile üle Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsert-aktusel, mis toimub 23. veebruaril 2024 Keila Kultuurikeskuses.

Harju Maakonnaraamatukogus Minu Kogu sarjast kauplusest Sõbralt Sõbrale pärit Viktor Treimuthi kogu „Jalavarjud naljaga pooleks“.

Keila Kooli Pargimaja saalis oli hommikul sagimist ja erinevate muusikainstrumentide helisid. Kosta oli kitarr, viiul, klaver. Meie oma maja noored olid võtnud pilliõpetajatel nööbist kinni ja avaldanud soovi tulla kaasõpilastele oma oskusi näitama, esinema. Õpilased andsid järjest kolm kontserti. Muusikapalad olid erinevate heliloojate ja raskusastmetega ja haaras publiku endaga kaasa. Selgus, et nii mõnelgi musitseerijal on juba oma toetajaskond tekkinud ka publiku hulgas. Suur, suur tänu pillimängu õpetajatele Meeta ja Eva Teppole ja Margus Minnile. Laval astusid üles: Marjett Avila, Mirell Veski, Magnus Raal, Markus Muld, Loreen Villo, Mia Kaimer, Säde Johkem, Freia Elaine Schmidt, Maribel Sotnik, Eliise Lisanna Pärnpuu, Steven Loop, Noora Teekel, Evelin Kristelle Soopa ja Ita-Riin Habakukk.

Linnavalitsuses oli koos 9.juunil toimuva Harjumaa laulu- ja tantsupeo komisjoni laiendatud koosolek.

Kultuurikeskuses oli doonoripäev.

Reede, 19.jaanuar:

Keila Leht kirjutab esimesest sarikapeost Nurme tänaval. Uudistest uuest sündmuste kalendrist, kultuuririkkuse aastast, linnuvaatlusest, streigist, Jõe tänava arendusest, kogukonna toetamisest, JJ-Streetist, ööklubist Lucifer, muudatustest sotsiaalvaldkonnas, “Imelised aastad” koolitusest. Muuseumivaramu jätkub Peeter Sepa meenutustega Keila haiglast. Tegija on Peep Raun.

Keila Koolis on 67.lennu Rockipidu „Route 67“. Oodata oli vingeid tantse, ägedat lavakujundust ning tuttavaid nägusid lavalaudadel. Loomulikult toimub üritusel ka auhinnarohke loos, mida toetavad Rokipeo selleaastased sponsorid!

Uues, kinomajja rajatud ööklubis Lucifer on esimene nn proovipidu.

Eesti Kultuurikapitali Harjumaa ekspert grupi tunnustus sündmus Draamateatris, tunnustuse pälvis Keila Kultuurikeskuse kunstiline juht Peep Raun.

Laupäev, 20.jaanuar:

Harju Maakonnaraamatukogu ootab lapsi koos vanematega raamatukogu Jutuhommikule. Seekord loeb Aare Lepiksaar Mika Keräneni ja Contra raamatut “Herta, löö siseküljega!”. Pärast ettelugemist saavad huvilised meisterdada. Jutuhommikuid toetab Eesti Kultuurkapital.

Keila Motohallis Tööstuse 13, Keila, toimub mototriali võistlus, kus algusega kell 10.30 võistlevad lapsed ja suuremad tegijad stardivad kell 14.00. Kohal ka välisvõistlejad nii Lätist, kui ka Soomest.

Keila Suusasarja 5. etapp  – Sprindid 2 x 100 m eelsõitudest edasipääsudega superfinaalini Stardid kell 11:30 järjekorras: lapsed, noored, suured.

Tervisekeskuses jätkuvad Keila Jalgpalli Cup võistlused laupäeval 20.01 ja pühapäeval 21.01.2024. Laupäeval mängisid naisterahvaliigas osalejad.

Märjamaa Valla Spordikeskuses kohtus Keila Coolbet PAF korvpalliliigas Avis Utilitas Rapla meeskonnaga ja võitis 86:94.

Norman Eesmäe võitis Tartus Eesti Meistrivõistlustel judo A klassi hõbemedali. Poolfinaali vastane ja finaali vastane olid vanuselt 2 a vanemad ehk 17. aastased. Norman saab suvel 15. Seega 14 aastasena maadelda vanemate poistega ja võita poolfinaalis on ülikõva. See Normanile teine hõbemedal Eestikatelt. Üks pronks ka eelmisest aastast kontol.

Pühapäev, 21.jaanuar:

Keila CUP saalijalgpalli turniiril mängisid 2017 B ja 2013 B poiste võistkonnad.

Eelmine 2.nädal 2024

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content