25.nädal 2024 Keilas

Kooli lõpuaktuste ja Võidupüha nädal. Harjumaa Kaunim Kodu Keilas.

Esmaspäev,  17.juuni:

Linnapea vastuvõtule olid kutsutud Keila Kooli kuldmedaliga lõpetavad Silver Kasemets, Keila Kooli hõbemedaliga lõpetavad Kadri Käpa ja Karola Kruusement, Keila Kooli 4-5-ga lõpetavad Katriin Laipaik, Egert Kelder, Kareen Kink, Helena Laansoo, Karl Erik Ool, Marianne Ringberg, Helen Johanna Tamm, Katriin Õunmann, Anneli Nugis, Rando Estorn, Mae Liitmaa ja Lisett Hiiekänd. Teistest koolides gümnaasiumit lõpetavatest olid kutsutud Jaana Kers (Gustav Adolfi Gümnaasium, kuld), Grete Liis Reimand (Gustav Adolfi Gümnaasium, kuld), Karl-Oskar Liivand (Saue Riigigümnaasium), Hugo Saks (Tallinna 32. Keskkool), Hardi Brück (Tallinna Nõmme Gümnaasium, hõbe), Getriin Kaares (Tallinna Nõmme Gümnaasium, kuld), Lisete Laine (Tallinna Nõmme Gümnaasium, hõbe), Frederik Pärlin (Tallinna Reaalkool), Ruslana Nekrakha (Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium), Krystyna Rybak (Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasium), Laura Brita Kõiva (Vanalinna Hariduskolleegium, kuld), Karina Rotar (Tallinna Arte Gümnaasium).  Tunnustuse pälvisid ka  Keila Kooli klassijuhatajad-õpetajad  Inga Kangur ja Raili Haugas, Keila Kooli direktor Kristine Laanisto ja õppejuht Ahti Noor. Kutsutuid õnnitlesid linnapea Enno Fels, abilinnapea Maret Lepiksaar, haridus- ja kultuuriosakonna juht Kristel Kõrvist ning haridusnõunik Terje Rämmel. Muusikalise tervituse esitas Keila Muusikakooli õpilane Kaspar Kindel. PILDID

AS Vensen alustas Keila Vesi tellimusel nädala lõpuni kestvateks veetrassi ehitustöödeks , liiklusele sulgeti Luha – Ülesõidu – Keskväljaku ringristmiku Kirikuplatsi poolne osa. Sulgemine toob kaasa ulatuslikult liikluse ümberkorraldused. Sellega algasid Keskväljaku remonditööd.

Harjumaa Muuseumi linnalaager “Suveseiklus jõesaarel” sai täna vahva alguse – külastasime Keila Päästekomandot, kus tehti ülevaade masinatest, varustusest ja päästetöödest. Seejärel matkasime Keila lennuki juurde, kus oli samuti tore tutvustus ja põnev lennuki avastamine. Lõuna värskes õhus, mõnus seltskond ja hea ilm.

17.-21.06 Omaalgatuste linnalaager 7-12a noortele – mentor noorsootöötaja Moonika. 17.-28.06 on Keila Noortekeskuses ka erivajadustega noorte linnalaagri baas.

Teisipäev, 18.juuni:

Keila Linnavolikogu 33. istung toimus teisipäeval Tuula Seltsimajas.

Pärast linnapea aruannet andis ülevaade linnaruumi investeeringutest ja töös olevatest projektidest abilinnapea Inge Angerjas.

Keila Linnavolikogu võttis vastu Keila linna 2024. aasta I lisaeelarve. põhitegevuse tulud suurenesid linna eelarves 328 755 eurot ja põhitegevuse kulud 415 411 eurot, investeerimistegevuse muutus kogusummas on +172 200 eurot ja likviidsete varade muutus +85 544 eurot. Kaupade ja teenuste müügitulusid suurendati 77 320 eurot. Suurema osa sellest moodustavad Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatav töötamise toetamise teenuse tulu ja koostöölepingu ISTE „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“ vahendid. Saadud toetuste tulusid suurendatakse 251 435 eurot. Eelarvesse lisatakse erinevad  sihtotstarbelised toetused sh korrigeeritakse vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt vastu võetud 04.03.2024 korraldusega nr 59 toetus- ja tasandusfondi eraldisi. Antavaid toetusi suurendatakse 205 239 eurot. Suuremad muudatused on seotud Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend” tegevusalade ja kulukontode täpsustamisega sotsiaalse kaitse valdkonnas – seoses muudatustega liigitusid sotsiaalsed toetusena sisse ostetavad teenused osaliselt majandamiskulude grupist antavate toetuste gruppi. Ülejäänud toetusi suurendatakse kas saadud toetuste arvelt või korrigeeritakse vastavalt toetusfondi kinnitatud jaotusele. Muud tegevuskulud suurenevad 210 172 eurot sh tööjõukulud suurenevad 84 752 eurot ja majandamiskulud 125 420 eurot. Tööjõukulusid suurendatakse saadud sihtotstarbeliste toetuste ja toetusfondi vahenditest. Majandamiskuludesse lisatakse uue lauluväljaku ülalpidamiskulud, RTK kaasava hariduse projektikulud koos omafinantseeringuga ja remondikulud Harjumaa Muuseumi Linnuse tn hoone fassaadi taastamiseks ning Pargi 2 muinsuskaitse aluse hoone pööninguakende vahetuseks. Investeerimistegevusse lisatakse Keila Linnavolikogu 30.01.2024 otsusega nr 3 võõrandatud Maanteeserva kinnistu müügitulu 750 000 eurot, millest on maha arvatud maakleritasu 18 300 eurot. Põhivara soetusena lisatakse eelarvesse teede ja tänavate investeeringute kulud kogusummas 555 000 eurot ja Keila Linnavolikogu 30.01.2024 otsuse nr 2 alusel ostetud puurkaevu kinnistud summas 4 500 eurot. 2024. aasta alguse esialgne kasutatav raha ja pangakontode jääk oli 1 694 156 eurot. Arvestades 2024. aasta eelarves kavandatud likviidsete varade muutust põhieelarves +201 492 eurot ja I lisaeelarves +85 544 eurot, jääb perioodi lõpuks raha ja pangakontode jäägi suuruseks 1 981 192 eurot.

Linnavolikogu kehtestas Keila Noortevolikogu põhimääruse. Keila Noortevolikogu on Keila Linnavolikogu juures tegutsev Keila linna noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Keila linna noorte huve. Noortevolikogu tööd koordineerib Keila Linnavalitsuse valdkonna abilinnapea. Noortevolikogu eesmärgid on noorte esindamine ja nende huvide kaitsmine Keila linnas; noorte, linnavalitsuse ja linnavolikogu vahelise koostöö arendamine;  haridus-, kultuuri-, vaba aja korraldamise ja teiste eluvaldkondade küsimustele lahenduste  otsimine, noorte ideede avalikustamine ja teostamine; noorte kaasamine otsustusprotsessidesse; koostöö arendamine teiste valdade ja linnade noortevolikogudega ning noorte esindamine maakondlikel, riiklikel või rahvusvahelise tasandi noorteüritustel. Keila Kooli õpilasesindus delegeerib noortevolikokku gümnaasiumiastmest kolm liiget ning põhikooli osast neli liiget. Kuni kaheksale liikme kohale kandideerimiseks korraldab abilinnapea avaliku konkursi ning määrab konkursi tingimused.  Kui konkursi raames ei täitu kõik kaheksa liikme kohad, jäetakse vabaks jäävad kohad täitmata. Abilinnapea võib noortevolikogu liikmete puudumisel kuulutada õppeaasta jooksul välja uue konkursi. Noortevolikogu liikmete volituste aeg on kaks aastat. Keila linna noortevolikogu tegutses aastaid noorte aktiivina. 24. septembril 2019 võeti Keila Linnavolikogu poolt vastu Keila Noortevolikogu põhimäärus, mille alusel kinnitati esimene noortevolikogu koosseis. Täna ei tegutse  noortevolikogu  kahjuks aktiivselt.  Samas on Keila Linnavolikogu ja Keila Linnavalitsuse jaoks oluline omada head koostööpartnerit, kes esindaks Keila noorte huve ning kelle vahendamisel saab küsida noorte arvamust.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisus esimees Viljar Paalaroos, aseesimees Karen Teinemaa ning liikmed Urmas Piilberg, Madis Kõrvits, Mati Krusel, Helen Reis, Evely Sagor, Karl Olaf Loog, Tarmo Griffel ja Anneli Pärlin.

Linnavolikogu kinnitas Keila Linnavolikogu kultuurikomisjoni koosseisus esimees Erki Fels, aseesimees Ahti Noor ning liikmed Janne Sirel, Aare Lepiksaar, Ivar Krustok, Karl Olaf Loog, Kertu Lepiksaar, Pärje Ülavere, Roland Tõnisson, Katrin Sassi ja Evely Sagor.

Harjumaa Muusemi teine linnalaagri päev möödus puutööd tehes.  Lapsed meisterdasid putuka pilli ja tuulevurri. Putuka pillist tulid väga huvitavad hääled – mõnel nagu sääsepinin, mõnel nagu porikärbes ja mõnel nagu vaablane.

Harju Maakonnaraamatukogus raamatunäitus  “Need hurmavad orhideed”.

Allika 7 ehitatava elamu piirdeaedadel avati Keila laste joonistusnäituse „Minu unistuste kodu“. Kokku on näitusel 104 tööd.  Laste rõõmuks oli avamisel kohal Käpapatrull Chase. Korraldas Scandium Kinnisvara.

14.-18.juunil Keila Õpilasmaleva välisvahetusega töömalev Roosta Puhkekülas.

Kolmapäev, 19.juuni:

Linnavalitsuses oli laulu- ja tantsupeo “Meie vägi” tagasisidering.

Kolmas päev Harjumaa Muuseumi linnalaagris oli üks vinge seiklus trotsides vihma. Kõigepealt üle viie kilomeetri pikkune matk Tuulasse ning siis lõuna ja kanuutama. Olime kõik läbimärjad, kuid õnnelikud ja paljudel suur hirm kanuutamise ees seljatatud. Aitäh suurepärase seltskonna eest!

Neljapäev, 20.juuni:

Keila Linnavalitsuse 154.istung 20.juunil 2024.

Linnavalitsus volitas Keila Linnavalitsust ametiasutusena täitma Keila linna eestkostel oleva isiku eestkostja ülesandeid kohtu poolt määratud ulatuses. Linnavalitsus maksis täiendavaid sotsiaaltoetusi summas 6892 eurot 45 senti.

Linnavalitsus seadis kolm sundvaldust AS Utilitas Eesti kasuks soojustorustike ehitamiseks, omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks kaugküttevõrgu toimimise tagamise eesmärgil. Sundvaldus seati  Pae tn 1 kinnistu 111 m² suurusele osale, Pae tn 3  ligikaudu 65 m² suurusele osale ning Paldiski mnt 4 kinnisasjal ligikaudu 345 m² suuruses ulatuses.

Linnavalitsus koormas tähtajatu isikliku kasutusõigusega Keila Creativestate OÜ kasuks Kullerkupu tänava kolme kinnistu osale, et omada seal maatükiga püsivalt ühendatud sideehitisi ning teostada kõiki töid, mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks ning sidevõrgu kasutamiseks, ümberehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, asendamiseks, hooldamiseks ja muul viisil käitamiseks tehnorajatise talitluse tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus väljastas reklaami paigaldusluba osaühingule Pindi Kinnisvara aadressile Paldiski mnt 14 ja 16 valmivate uute korterite reklaami paigaldamiseks. Reklaamid võivad paikneda Vasara tn T1 kinnistul ja Tallinna mnt kinnistul. Vasara tn T1 kinnistule paigaldatav reklaam on mõõtmetega 4x3m ja on nähtav Paldiski maanteel liikujatele. Tallinna mnt kinnistule paigaldatav kahepoolne reklaam mõõtmetega 5x3m on nähtav Paldiski maanteelt, Luha tänavalt ja Tallinna maanteelt. Reklaamid on paigaldatud nii, et need ei sega sõidukijuhtide nähtavust ja reklaame eksponeeritakse 01.07.2024 – 31.12.2024.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kahe korteriga elamu püstitamiseks Suve tn 2 kinnistul.

Ehitusluba väljastati ka kaugküttetorustiku ehitamiseks Kruusa tn, Kruusa tn T2, Pargi tn T2, Kruusa tn 19 ja 21 kinnistutel.

Abilinnapea Inge Angerjas andis linnavalitsuse informatsiooni  korraldatud jäätmeveost Keila linnas. Pärast informatsiooni kuulamist peeti vajalikuks asuda läbirääkimistesse Ragn-Sellls AS-iga sõlmitud hankelepingu lõpetamise osas, sh teha Ragn-Sells AS-ile ettepanek hüvitada linnale käimas oleva kohtuvaidlusega linnalt väljamõistetavad (kohtu)kulud ning jätkata vedu lepingu lõpetamisel kuni uue hanke tulemusel leitud vedaja poolt lepingu täitmisega alustamiseni, eelduslikult kuni 1. veebruarini 2025. a. Keila Linnavalitsuse ja RAGN-SELLS AS vahel on 25.05.2022 sõlmitud riigihanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Keila linnas“, tulemusel „Korraldatud jäätmeveo töövõtuleping“. Alates 1. jaanuarist 2024 muutusid töövõtja ettepanekul Keila linnas segaolmejäätmete veoteenuse hinnad. Esmase taotluse hinnatõusuks esitas ettevõte möödunud aasta septembris, mille lükkas linnavalitsus tagasi. Ragn-Sells AS esitas uue taotluse ning käis selgitusi andmas linnavalitsuse istungil 9. novembril 2023. Linnavalitsus nõustus hinnatõusuga. 12. juunil 2024 esitas Ragn-Sells AS linnavalitsusele pöördumise, milles soovib asuda läbirääkimistesse korraldatud jäätmeveo lepingu lõpetamise osas (12.06.2024.a. pöördumine lisatud). Põhjenduseks on toodud käimasolev jäätmereform ja hinnatõusu osas käiv kohtuvaidlus. Osapoolte kohtumisel 27.mail k.a kinnitasid ettevõtte esindajad, et ei suuda täna kehtivate hindadega veoteenust jätkata. Keskkonnaministeeriumi jäätmevaldkonna nõunik Katrin Koppel kinnitab fakti, et täna on turul kujunemas ühe ettevõtte osas monopoolne seisund ning teised pakkujad ei suuda samasugust teenust nii madalate hindadega pakkuda. Jäätmereformiga liigutakse edasi sügisel ning tänaseks ei ole teada, millal muudatused jõustuvad. Tegemist on valdkonna kümnendi suurima reformiga, mida tehakse tihedas koostöös valdkondlike ekspertidega ettevõtetes, avalikus sektoris ja teadussektoris ning teiste seotud osapooltega, mistõttu soovitab nõunik asuda läbirääkimistesse ja korraldada uus hankemenetlus lühema aja peale, näiteks 3 aastaks.

Keila Koolis olid täna põhikooli lõpuaktused.

Harjumaa Muuseumi viimasel linnalaagri päeval käidi jõesaarel prügi korjamas, õpiti ravimtaimi, mängiti, tantsiti, käidi muuseumi salajastes ruumides, arvati ära vanu esemeid ja maiustati jäätisega.

Õhtul tähistati Harjumaa Muuseumi õuel suvist pööripäeva. Ajakavas Trallipallid beebid ja mudilased, Peenid sõrmed, Segakoor Keila, Valmari juhitud mängud, Reeda rühm koos Keila Rahvamuusikutega,  Ansambel Vares, varajane jaanituli. õhtujuht Valmar Dreger. Sündmus oli tasuta ning seda korraldasid Keila Linnavalitsus, Keila Noortekeskus ning Harjumaa Muuseum. PILDID

Reede, 21.juuni:

Keila Lehes: tänust parimatele lõpetajatele. Uudistes Harju-Madise ja Paldiski koguduse uuest õpetajast, rahvastikutoimingutest, maakaitsepäevast ja Võidutule saabumisest ning PartnerAkro hooajast. Abilinnpea Inge Angerjas kirjutab linnaruumist. Vaata ka Keila Orhideepäevade reklaami. Muuseumivaramu jätkab kunstilisest isetegevusest – Ohtus, Kloogal ja Valkses. Pikemalt ettevõtlusest – mõttevahetus sellest, kuidas Keila ettevõtted on osa kogukonnast. Tegija on Andre Poopuu. Keila Lehe vahel on Harju KEKi erileht “Keila keskne kvartal”.

67.lennus lõpetas Keila Kooli 52 noort inimest, neist kolm kuld- ja kolm hõbemedaliga. Lennu juhatajad olid Inga Kangur ja Raili Haugas. Täna oli lennu lõpuaktus.Peale linnapea Enno Felsi tervituts, kõnelesid lennu juhid Raili ja Inga, lapsevanem Rain Jano ja lõpetajate nimel Laur Maide. Muusikalisi vahepalu pakkusid Ella Marie Mäger, Mirabel Plamus, Madis Loorents, Hanna Liis Aunver ja Alvar Vahtra. Õhtul oli aktus ka mittestatsionaarsele osakonnale. PILDID

Harjumaa kaunimaks eramuks tunnistati Helen Loori ja Margus Roosti kodu Keila linnas, teatas Harjumaa Omavalitsuste Liit. Sel aastal juba 27. korda toimunud konkurss „Harjumaa kaunis kodu 2024“ on taaskord läbi saanud ning maakonna kaunimad kodud on välja selgitatud. aunimaks eramuks tunnistati Helen Loori ja Margus Roosti kodu Keila linnas Paldiski mnt 41. Hästi liigendatud ja lausa 4000 ruutmeetril laiuvas aias leidub nii pilkupüüdvaid lilleklumpe, väike köögiviljaaed, kaunilt kujundatud kasvuhoone kui ka mõnusaid puhkenurki. Võimsate tamme- ja saarepuude rüpes asuva aia haljastus on väga mitmekesine ja värvikirev. Eriti pilkupüüdev on võrratusse kollasesse rüüsse ehitud ning äsja õitsele puhkenud kuldvihm. Parima maakodu tiitli noppis Evi ja Mati Võrklaeva avar kodu Aila külas, Saue vallas. Ühiskondlike objektide kategoorias andis hindamiskomisjon üksmeelselt esikoha Saue vallamajale.

Harju Maakonnaraamatukogus oli suvealguse origami ja paberlennukite lennutamise võistlus.

Tavapärane liikluskord on Keskväljakul taastati lõunal paiku.  Järgmisel kolmapäeval alustatakse sama trassi ehitusega Ülesõidu tänava alt ja tulevad uued ümbersuunamised. Keskväljakut on mõistlik siin tehtavate tööde tõttu vältida suve lõpuni.

Linnavalitsuse hoone telefoni- ja internetiühendus oli katkenud kogu tööpäeva kestel. Seetõttu oli enamik linnavalitsuse töötajad kodukontoris. Ka Politseimajas polnud internetti, mistõttu  ei saanud väljastada dokumente.

Pühapäev, 23.juuni:
Võidupüha.

Võidutuli jõudis Kaitseliidu Keila maakaitsekompanii liikme Mart Arraku abil Keilasse, Vabadussõja mälestusmärgina kerkinud algkooli hoone juurde Paldiskis toimuvalt Maakaitsepäevalt  23.juunil kell 17.00. Võidutulest said leegi oma jaanitulele võtta kõik soovijad.  Tuld jagas abilinnapea Maret Lepiksaar. PILDID ja Aadu Krooni VIDEO

Eelmine Keila Linnavolikogu 33. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content