Muuseumi Kevadlaadal

20.nädal 2023 Keilas

Esmaspäev, 15.mai:

Keila Kool andis teada et õpilaste vastuvõtmise tingimuste ja korrast lähtuvalt on järgmise õppeaasta 10. klass komplekteeritud. Kõigilt põhinimekirjas olevatelt õpilastelt soovib kool järgmise nädala lõpuks, reedeks, 26. maiks saada hea tahte protokolli, lepingut, kus oma allkirjaga tõendavad nii õpilane kui lapsevanem, et: õpilane asub õppima Keila Kooli 10.klassis ja sellest tulenevalt loobub teiste koolide kohtadest ja mujale kandideerimast; õpilane ja lapsevanem on tutvunud Keila Kooli kodukorraga; õpilane kinnitab, kas soovib alustada õpinguid kitsas või laias matemaatikas; õpilane edastab valikkursuste moodulitest enda neli eelistust eelistuste järjekorras. See hea tahte avaldus tuuakse kooli büroosse või saadetakse digiallkirjadega kool@keilakool.ee. 10. klassis on pakkumisel järgmised moodulid (koosnevad kahest kursusest): Võõrkeel A2 (Saksa keel; Saksa keel), Võõrkeel A2 (Hispaania keel; Hispaania keel), Võõrkeel A2 (Soome keel; Soome keel), Aktiivne elu (Ürituste korraldamine ja praktika; Sportmängud ja liikumismängud), Majandus (Majanduse alused, Ettevõtluse alused, Infotehnoloogia (Programmeerimise alused, Robootika ja asjade internet), Humanitaar (Koorilaul on mõnus, Draama ja teater), Loodus (Tervislik toitumine, Roheline kool), Sotsiaal (Psühholoogia; Tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat), Varia (Päästetöö, Riigikaitse laager).

Algfaasis näitas Keila Kooli gümnaasiumi vastu huvi 223 õpilast, neist 119 Keila Kooli üheksandikku ning 104 õpilast teistest koolidest. Vestlusvoorus osales kokku 90 õpilast, 78 Keila Kooli õpilast ja 12 väljast poolt. Ülejäänud õpilased loobusid juba enne vestlust kas ise või olid õpitulemused niivõrd madalad, et kandideerimisprotsessi katkestas kool. 15. mai lõunaks on veel õpilasi loobunud oma kohast Keila Kooli 10. klassis. Ettepanek alustada tuleval õppeaastal oma õpinguid Keila Kooli gümnaasiumis tehakse 72 õpilasele ning 6 õpilast jäävad ootenimekirja. Lisaks on 6 õpilast, kes erinevatel põhjustel ei saanud testi teha, kuid kelle senised õpitulemused vastavad gümnaasiumi komplekteerimise minimaalsetele nõuetele. Nendega on plaan veel eraldi vestelda ja nende test asendada põhikooli lõpueksamitega.

Noortekeskus: Tüdrukute ettevõtlikkuse programmi raames toimus Vaarikas Vahukoorega käsitöösalongis, Melandia ART juhendamisel kunsti töötuba.

Keila linn teeb koostööd Tallinna Tehnikaülikooli Targa Linna Tippkeskusega, et töötada välja Renoveerimisstrateegia tööriist suuremate hoonehulkade renoveerimisvajaduse hindamiseks. Selle tööriista väljatöötamiseks on välja valitud Keila linna Kastani tänava ümbruse kvartal, et analüüsida riiklike andmebaaside info ja tegeliku olukorra erinevusi. Sealsete kinnistute omanikele on saadetud kiri, milles palutakse täpsemat infot hoones tehtud parenduste kohta, mis võiksid mõjutada hoone energiatõhusust võrreldes hoone algse lahendusega. Selleks on Targa Linna Tippkeskuses koostatud küsimustik. Vastused aitavad teadustööd edasi viia ja paremini kontrollida andmebaaside põhise tööriista toimivust. Vastused säilitatakse vaid teadustöö eesmärgil ja selle koostamise ajaks. Vastused ei muuda hoonete andmeid riiklikes registrites, näiteks ehitisregistris.

Täna tänasid Vikerkaare lasteaia Pääsupesa ja Muumi rühmade sügisel kooliteed alustavad lapsed lasteaia personali hoole ja armastuse eest piduliku tänukontserdiga. Lisaks kinkisid esinejad kutsutud personali liikmetele meeleolukad tänukirjad ja laste poolt rühmas kasvatatud lilletaimed.

Muusikakoolis on avanenud katsetele registreerimine https://keilamuusikakool.ee/sisseastumiskatsed/

Teisipäev, 16.mai:

Vikerkaare lasteaia vanemate rühmade 5-7a lapsed käisid täna Keila Muusikakoolis väikesel pille tutvustaval kontserdil. Suurepärasest pillimängust lummatud publik kuulas huviga. Mõned lapsed said ka ise pillimängu proovida. Kuulajatele anti teada, et soovi korral võivad nad ise samuti ettevalmistusklassis käima hakata. Selleks anti rühmadele kaasa vastavad infolehed. Lasteaed tänab esinejaid ja nende juhendajaid sooja vastuvõtu eest.

Paldiskis toimus Loode-Eesti turismi infopäev, kus osales Keila Kultuurikeskuse esindus ning abilinnapea Maret Lepiksaar ja pressiesindaja Valdur Vacht.

Keila Kultuurikeskuses oli stand-up etendus – Mikael Meema ”Palderjan” – Eesti kõige rahulikum koomik on oma uue tunniga tuuril üle riigi!

Keila kooli Pargi maja saalis U18 Korvpalli võistlused, vastamisi lähevad Keila KK vs Rakvere. Keila kaotas 77:80.Kaotati ka 18.mail Rakveres toimunud kordusmäng 72:59.

Kolmapäev, 17.mai:

Linnavalitsus on sõlminud Riigi Tugiteenuste Keskuse rahastatatud projekti  „Vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parandamine Keila linnas“ raames kokkulepped kolme Keila linnas tegutseva  teenuseosutajatega psühhosotsiaalse abi osutamiseks Keila linna elanikele. Projekti tulemusel on Keila linna elanikel kuni käesoleva aasta lõpuni võimalik saada isiku kohta kuni neli korda tasuta psühhosotsiaalset abi. Teenusele saamiseks tuleb ühendust võtta sobiva teenuseosutajaga. Nõustamisele registreerimisel küsitakse isikuandmeid.

Harjumaa Muuseumis avanes aasta lõpuni vaadatav näitus “Muistne Revala”. Koostas muuseumi teadur German Lebedev. PILDID

Keila Noortekeskuse esindus osales kolmapäeval ja neljapäeval Noortevaldkonna foorumil “Noorum 2023”

Harju Maakonnaraamatukogu tegi kokkuvõtte Jutuhommikutest: 13. mail toimus raamatukogu lastetoas meie selle kevade viimane Jutuhommik. Jaanuarist alates toimus kümme Jutuhommik, kus lastele lugesid ette Veljo Reinik, Aare Lepiksaar ja AX-Teatri näitlejad Marilin Prants, Anto Viigi, Urmas Meri, Maie Kivi ning Maire Meerents. Peale juttude kuulamist said lapsed raamatukoguhoidja juhendamisel endale midagi vahvat meisterdada. Kokku osales meie Jutuhommikutel 141 last ja 64 täiskasvanut. Täname kõiki osalejaid, ettelugejaid ning meie Jutuhommikute toetajat Eesti Kultuurkapitali! Jutuhommikutest lähemalt saab lugeda meie raamatukogu lastelehelt.

KeilaTV  sarja Keila Kooli Lood avaldatud kolmeteistkümnendas osas astub teie ette Anu Matteus, kes räägib inimestest, kes teda õpetajaks saamisel toetasid, muusikaklassidest ja kooridest.

Abituuriumil oli Matemaatika riigieksam.

Neljapäev, 18.mai:

Keila Linnavalitsuse 89.istung 18.mail 2023.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu alates maamaksumäära kehtestamisest alates 1.jaanuarist 2024 Keila linna haldusterritooriumil. Eelnõu kohaselt tehakse linnavolikogule kehtestada maamaksumäärad vastavalt maa sihtotstarbegrupile: elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas; maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;  muu sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Keila linnas on 01.04.2023 seisuga 2277 katastriüksust, millest on elamumaa sihtotstarbega 1664. 2022.aastal viis maa-amet läbi korralise maa hindamise, mille tulemusel tõusis maade koguväärtus Keila linnas 21 korda. Maamaaks tõuseb Keila linnas vastavalt eelnõule 10%. Hetketeadmisega jääb 2024.aastal kehtima kodualuse maa maksuvabastus  1500 ruutmeetri ulatuses.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse määruse eelnõu avalikult kasutatava tee sulgemise korra ning teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamisest Keila linnas. Määrusega maksu kehtestamine on vajalik tänavate sulgemise aja optimeerimiseks, et teede ja tänavate sulgejad häiriksid liiklust võimalikult vähe ja teed-tänavad oleksid võimalikult lühikest aega suletud. Tänava sulgemise korra kehtestamine loob selged alused sulgemise loa taotlemiseks. Määruse jõustumisega eeldatav tulu on ca 10 000 eurot aastas.  Maksumäär on 100 – 200 eurot ööpäevas sõltuvalt suletava tänava olulisusest. Kultuuri- ja spordiürituste korral rakendatakse maksuvabastust.

Linnavalitsus seadis Paldiski mnt 36 kinnisasja osale  sundvalduse Vasara tänava äärde rajatava avaliku kasutusega kõnnitee talumiseks.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse eelnõu  Tammiku tee 4 kinnistu detailplaneeringu kohaselt elamumaa sihtotstarbega moodustatavate kinnistute avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamise ja enampakkumise menetluse lõppenuks kuulutamise kohta.

Linnavalitsus vaatas kooskõlastusringile saatmiseks üle eelnõu Linnuse tn 3 ja 5 elamute ning Linnuse 5 kinnistule puurkaevude rajamiseks. Ettepanek on jätta algatamata nende objektide ehitusprojektidega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine, sest olemasoleva eelhinnangu alusel kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa ehitise ümberehitamisel Keskväljak 14 kinnistul. Keila Tarbijate Ühistule kuuluval hoonel muudeti teise korruse planeeringut, trepikodasid ja sissepääse. Fassaadile paigaldati lisasoojustus ja uus fassaadikate, katusele lisati soojustust ja uuendati katusekatet. Asendati teist korrust teenindavad tehnosüsteemid.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa olemasoleva elamu lammutamiseks ja uue kahe korteriga elamu püstitamiseks Haapsalu mnt 44 kinnistul.

Linnavalitsus väljastas ehitusluba ehitise ümberehitamiseks Jõe tn 67 kinnistul. Hoone katusele kavandatakse rajada 15kW päikeseelektrisüsteem hoone elektrisüsteemi toetamise tarbeks.

Linnavalitsus otsustas viia 22. maist kuni 7. augustini 2023 läbi Keila linna heakorrakonkurss „Kodud Kauniks“ ning kinnitas korrakonkursi juhend ja konkursikomisjoni koosseisus esimees – Inge Angerjas, liikmed – Anu Rei, Märt Maripuu, Kadi Tuul, Kaire Marrandi, Valdur Vacht, Marju Vipper, Uno Paas, Terje Rämmel, Viljar Paalaroos ja Margus Välja.

Parimate väljaselgitamiseks hindab komisjon järgmisi kriteeriume:

1. Väikeelamud

– elamute välisilmet ja sobivust ümbrusega, piirkonna miljöö säilitamist;

– kõrvalhoonete välisilmet ja nende sobivust elumajaga;

– territooriumi üldist kujundust, haljastust ja heakorda (muru, lilled, puud, põõsad);

– arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, trepid, kaminad, istenurgad) olemasolu ja sobivust

aeda, lipualuste, -vardahoidjate paiknemist (ja kasutust riiklikel pühadel), majanumbri ja postkasti

paiknemist ning seisukorda;

– puu- ja köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldust;

– krundi funktsionaalset kasutamist (ilu-, tarbeaed, majandushoov),

– territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (aiatagused kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

2. Korterelamud

– elamute üldist välisilmet;

– territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);

– haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);

– mänguväljakute olemasolu ja sobivust;

– trepikodade, tuulekodade, välistreppide korrashoidu;

– lipuvardahoidja(te) paiknemist ja kasutamist riiklikel pühadel;

– infosiltide (majanumber, teadete tahvlid trepikojas) paigutust ja seisukorda (sh informatiivsus);

– territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

3. Ühiskondlikud objektid (asutus, ettevõte, tootmiskompleks, park, väljak vms)

– hoonete välisilmet ja sobivust ümbrusesse;

– territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);

– haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);

– reklaami paigutust ja korrashoidu;

– piirete ja arhitektuursete väikevormide sobivust ja korrashoidu;

– territooriumi lähima ümbruse korrastatust (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni);

– lipuvardahoidjate, lipuväljaku olemasolu, korrashoidu (ja kasutust riiklikel pühadel);

– infosiltide (majanumbrite) paigutust ja seisukorda.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu kahe kinnistu müügiks avalikul kirjalikul enampakkumisel:. Linnavalitsus soovitab müüa segahoonestusega maa-alal asuv Paldiski mnt 2b garaažide kinnistu (pindala 1118 m) alghinnaga 83 300 eurot. Teine kinnistu on hoonestamata ja  moodustatakse kinnistust aadressiga Keila linn, Sooserva (müüdava kinnistu pindala 21 433 m2), mis Keila linna üldplaneeringu kohaselt asub äri ja tootmismaa piirkonnas. Selle enampakkumise alghinnaks pakub linnavalitsus 771 000 eurot. Sooserva kinnistust jagatav müügiobjektiks olev kinnistu piirneb suure koormusega T8 Tallinn-Paldiski maanteega, kinnistust ida pool asub Uus-Paldiski tee 5 Warmetec OÜle kuuluv hoonestatud ärimaa kinnistu. Kinnistust edela ja lõuna pool asuvad ESPAKi ehitusmaterjalide kauplus ja Olerexi tankla, pood ja autopesula, mis kõik on ärimaa sihtotstarbega. Kinnistul puudub ehitusõigus, mille saab määrata detailplaneeringuga.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogule II lugemiseks Keila linna 2023. aasta eelarve I lisaeelarve, millega suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 191 621 eurot, põhitegevuse kulud 128 721 eurot ja investeerimistegevuse kulud 93 340 eurot ning likviidsed varad vähenevad 30 440 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse kinnitamiseks Keila linna konsolideerimisgrupi 2022. aasta majandusaasta aruande.

Linnavalitsus tunnistas lihthankel „Keila Kooli (Ehitajate tee 1) ATS soetamine“ edukaks Optimus Systems AS pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus kogumaksumusega 51 891,37 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Vastavaks tunnistati ka CitySecurity OÜ pakkumus. Kokku laekus kuus pakkumust.

Linnavalitus otsustas maksta täiendavalt sotsiaaltoetust linnaeelarvelistest summas 390 eurot.

Linnavalitsus otsustas alates 1.juulist 2023 kehtestada Keila linna eelarvest tasutava väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmääraks kuni 700 eurot kuus ühe teenuse saaja kohta. Riigieelarvest on 2023. a Keila eelarvesse selleks eraldatud 247 872 eurot. Keila linna 2023. a eelarves on planeeritud vahendeid 80 000 eurot. 

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna teenemärgi andmisest. Teenetemärkide kandidaate ei avalikustata.

Linnavalitsus tunnistas lihthankel „Sõiduauto kasutusrent“  edukaks ühispakkujate Swedbank Liising Aktsiaselts ja AutoHalle OÜ pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus kogumaksumusega 31 235,77 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta.

Miki lasteaia Päevalillede rühmas tähistati emadepäeva. Lapsed esinesid  emadele:  lugesid luuletusi, laulsid eesti- ja ukrainakeelseid laule,  tantsisid koos Kevadega. Etteaste lõpetasid lõbusad “Memmekesed”.

Keila Korvpallikooli andis teada, et neil käis külas Eesti koondise peatreener Jukka Toijala. U18-U15 poiste grupp näitas, milline näeb välja tavaline Keila Korvpallikooli trenn. Lisaks rääkis Jukka pühendumisest, headest harjumustest, profisportlase elust, kooli tarkustest ja rahvuskoondise tegemistest.

Eile ja täna toimusid Lätte huvikooli kontserdid, kus astusid üles meie kooli II – IX klassi õpilased. Esitati nii õpitud lugusid kui omaloomingut väikekandlel, hiiu kandlel, harfil ja karmoškal. Täname ilusa kontserdi eest tublisid õpilasi ning nende õpetajaid – Helle, Jaan Eerik, Kadri ja Küllike!

Keila Keskus avaldas oma kolmanda ankurrentniku – Seiklusmaa – 1000 ruutmeetrit lasteala, kuhu mahub mängima 200 last. Vaata klippi.

Sotsiaalkeskuses oli koos Koolitõrgetega laste vanemate tugigrupp.

Harju Maakonnaraamatukogu  esindus oli 18. ja 19.mail Viimsi Artiumis  Eesti raamatukoguhoidjate XII kongressil “ Raamatukogu on tulevik”. Korraldaja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing.

Nädalavahetusel Keila Kooli staadionil laamendanud, sh väravaid lõhkunud seltskond on tuvastatud.

Reede, 19.mai:

Keila Lehes on trükitud 27.mail toimuva Keila Päeva kava. Esikaanel omamoodi poest. Uudistes maa-ameti kaardi uutest andmekihtidest, tervisekassa uutest rahastustest, Keila Keskuse Seiklusmaast, kogukonnapäevast ja titerallist ning AX-Teatri uutest etendustest. Tegija on Marten Henrik Kelement.

CREO Kevadsari alustas proloogiga. Traditsioonilisel triatlonivõistlusel – rattaetapil on lubatud teise võistleja tuules sõita – on üsna tavapärane, et väikestes gruppides vändatakse rada läbi ning ka jooksu vahetusalasse saabutakse puntidena. Creo Kevadsarja idee autori Marek Antoniaki arvates tasuks enne võistlushooaja algust proovida ka teistsugust, agressiivsema rattasõidu ja kiirema vahetusalaga formaati. Keilas toimuvatel võistlustel joostakse lühemaid jooksudistantse, et rattarajale minna suuremates gruppides. Erilist veel: proloogina reede õhtul tehakse läbi kõik alad ühekaupa, lühemad jooksudistantsid, ühisstardid rattaetapile, alustatakse vahetusalaga, rohkem vahetusalasid. Võistlusetapid pakuvad hea võimaluse kogeda ägedat triatloni formaati ning on adrenaliinirohke võistlus kõigile huvilistele. Grupisõit kitsal ja kurvilisel rajal nõuab teravat tähelepanu ja kiiret reaktsiooni oma positsiooni hoidmiseks ja parandamiseks. Lõpptulemuse moodustab kolme võistluse aegade summa.

Muusikakoolis oli Egmont Välja  tšelloklassi kontsert.

Ewa-Kaisa Plakk andis teada, et on Omniva kaudu välja andnud Soolalao margi, millel on kujutatud Keila raudteeaita.

Keila Kooli 9.d klass tegi õppekäigu Omniva logistikakeskusesse.

Harjumaa Muuseum kuulutas välja konkursi uue peavarahoidja leidmiseks.

Keila juubelikuu puhul kutsus Harju Maakonnaraamatukogu omale külla Keila kirjaniku Tiina Laanemi, kes tegi koos Keila Kooli 4b klassiga väikese jalutuskäigu linnas ja rääkis raamatu “Kollase kassi komando” tekkeloost ning sealsetest tegevuspaikadest, mis asuvad Keila linnas.

Inspireerituna 2023. aasta lasteraamatupäeva sõnumist korraldas IBBY Eesti rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamiseks miniraamatuvõistluse „Ma olen raamat. Loe mind“.  Keila Kooli Pargimaja lapsed osalesid ka miniraamatuvõistlusel. Kokku  saadeti Keilast sinna paarkümmend tööd. Väljavalitute hulgas on  3 meie kooli õpilast:  Marjett Avila, Noora Kulp ja Rasmus Tamm.  Juhendajaks oli Anastassia Rikk. Konkursile saabus kokku ligi 70 raamatut, millest žürii valis välja 15 raamatut.  Nende autorid on oodatud 27. mail kell 12.00 Eesti Lastekirjanduse Keskusesse Ukraina kunstniku Oksana Drachkovska töötuppa.

Laupäev, 20.mai:

Harjumaa Muuseumi kevadlaat. PILDID

Muuseumiöö kannab seekord pealkirja „Öös on liikumist“. Teema on seotud eelkõige 2023. aasta riikliku liikumise teema-aastaga, mis keskendub tervislikele eluviisidele ja liikumisharrastusele. Muuseumiöö teema valisid muuseumitöötajad üle Eesti. Kava: 19.00 Keila juubelituur algusega kiriku eest, 20.00 Nostalgiline kehkatund retrodressidega, 21.00 Seltskonnamängud. Avatud SMUUTIBAAR. Sporditeemaline POP-UP NÄITUS Harjumaa Muuseumi kogust. Üritus on tasuta! Hea ilmaga toimub üritus õues

Creo Kevadsari – 2.etapp Ühisstardid.

Kultuurikeskuses kontsert: Mari Jürjens & Vaiko Eplik “Elust Enesest”.

Protteni bränd tähistab nädalase allahindlusega oma 30.sünnipäeva.

Karmel Jano võitis 36. LHV Maijooksul 3km tütarlapse jooksu ajaga 10.00. Maijooksul käis ka Keila Sotsiaalkeskuse esindus.

Pühapäev, 21.mai:

Creo Kevadsari III etapp Duatlon.

Täna on Keila JK võistkondadel kaks kodumängu:  kell 11:00 Keila JK U-13 vs Tabasalu JK Valged U-13 ning kell 17:00 Keila JK esindusmeeskond vs Nõmme United FC U-21

Eelmine Keila Linnavalitsuse 89.istung 18.mail 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content