Keila Linnavalitsuse 89.istung 18.mail 2023

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu alates maamaksumäära kehtestamisest alates 1.jaanuarist 2024 Keila linna haldusterritooriumil. Eelnõu kohaselt tehakse linnavolikogule kehtestada maamaksumäärad vastavalt maa sihtotstarbegrupile: elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas; maatulundusmaale 0,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas;  muu sihtotstarbega maale 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Keila linnas on 01.04.2023 seisuga 2277 katastriüksust, millest on elamumaa sihtotstarbega 1664. 2022.aastal viis maa-amet läbi korralise maa hindamise, mille tulemusel tõusis maade koguväärtus Keila linnas 21 korda. Maamaaks tõuseb Keila linnas vastavalt eelnõule 10%. Hetketeadmisega jääb 2024.aastal kehtima kodualuse maa maksuvabastus  1500 ruutmeetri ulatuses.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse määruse eelnõu avalikult kasutatava tee sulgemise korra ning teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamisest Keila linnas. Määrusega maksu kehtestamine on vajalik tänavate sulgemise aja optimeerimiseks, et teede ja tänavate sulgejad häiriksid liiklust võimalikult vähe ja teed-tänavad oleksid võimalikult lühikest aega suletud. Tänava sulgemise korra kehtestamine loob selged alused sulgemise loa taotlemiseks. Määruse jõustumisega eeldatav tulu on ca 10 000 eurot aastas.  Maksumäär on 100 – 200 eurot ööpäevas sõltuvalt suletava tänava olulisusest. Kultuuri- ja spordiürituste korral rakendatakse maksuvabastust.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse sundvalduse seadmise eelnõu Paldiski mnt 36 kinnisasja osale Vasara tänava äärde rajatava avaliku kasutusega kõnnitee talumiseks.

Linnavalitsus saatis Linnavolikogu menetlusse eelnõu  Tammiku tee 4 kinnistu detailplaneeringu kohaselt elamumaa sihtotstarbega moodustatavate kinnistute avalikul kirjalikul enampakkumisel võõrandamise nurjunuks tunnistamise ja enampakkumise menetluse lõppenuks kuulutamise kohta.

Linnavalitsus vaatas kooskõlastusringile saatmiseks üle eelnõu Linnuse tn 3 ja 5 elamute ning Linnuse 5 kinnistule puurkaevude rajamiseks. Ettepanek on jätta algatamata nende objektide ehitusprojektidega kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamine, sest olemasoleva eelhinnangu alusel kavandatava tegevuse elluviimisega ei kaasne olulist keskkonnamõju. 

Linnavalitsus väljastas kasutusloa ehitise ümberehitamisel Keskväljak 14 kinnistul. Keila Tarbijate Ühistule kuuluval hoonel muudeti teise korruse planeeringut, trepikodasid ja sissepääse. Fassaadile paigaldati lisasoojustus ja uus fassaadikate, katusele lisati soojustust ja uuendati katusekatet. Asendati teist korrust teenindavad tehnosüsteemid.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa olemasoleva elamu lammutamiseks ja uue kahe korteriga elamu püstitamiseks Haapsalu mnt 44 kinnistul.

Linnavalitsus väljastas ehitusluba ehitise ümberehitamiseks Jõe tn 67 kinnistul. Hoone katusele kavandatakse rajada 15kW päikeseelektrisüsteem hoone elektrisüsteemi toetamise tarbeks.

Linnavalitsus otsustas viia 22. maist kuni 7. augustini 2023 läbi Keila linna heakorrakonkurss „Kodud Kauniks“ ning kinnitas korrakonkursi juhend ja konkursikomisjoni koosseisus esimees – Inge Angerjas, liikmed – Anu Rei, Märt Maripuu, Kadi Tuul, Kaire Marrandi, Valdur Vacht, Marju Vipper, Uno Paas, Terje Rämmel, Viljar Paalaroos ja Margus Välja.

Parimate väljaselgitamiseks hindab komisjon järgmisi kriteeriume:

1. Väikeelamud

– elamute välisilmet ja sobivust ümbrusega, piirkonna miljöö säilitamist;

– kõrvalhoonete välisilmet ja nende sobivust elumajaga;

– territooriumi üldist kujundust, haljastust ja heakorda (muru, lilled, puud, põõsad);

– arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, trepid, kaminad, istenurgad) olemasolu ja sobivust

aeda, lipualuste, -vardahoidjate paiknemist (ja kasutust riiklikel pühadel), majanumbri ja postkasti

paiknemist ning seisukorda;

– puu- ja köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldust;

– krundi funktsionaalset kasutamist (ilu-, tarbeaed, majandushoov),

– territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (aiatagused kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

2. Korterelamud

– elamute üldist välisilmet;

– territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);

– haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);

– mänguväljakute olemasolu ja sobivust;

– trepikodade, tuulekodade, välistreppide korrashoidu;

– lipuvardahoidja(te) paiknemist ja kasutamist riiklikel pühadel;

– infosiltide (majanumber, teadete tahvlid trepikojas) paigutust ja seisukorda (sh informatiivsus);

– territooriumi lähima ümbruse korrashoidu (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni).

3. Ühiskondlikud objektid (asutus, ettevõte, tootmiskompleks, park, väljak vms)

– hoonete välisilmet ja sobivust ümbrusesse;

– territooriumi üldist korrashoidu (sh prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);

– haljastuse olemasolu (muru, puude, põõsaste ja lillede paiknemist);

– reklaami paigutust ja korrashoidu;

– piirete ja arhitektuursete väikevormide sobivust ja korrashoidu;

– territooriumi lähima ümbruse korrastatust (kuni naaberkrundi või sõidutee ääreni);

– lipuvardahoidjate, lipuväljaku olemasolu, korrashoidu (ja kasutust riiklikel pühadel);

– infosiltide (majanumbrite) paigutust ja seisukorda.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu kahe kinnistu müügiks avalikul kirjalikul enampakkumisel:. Linnavalitsus soovitab müüa segahoonestusega maa-alal asuv Paldiski mnt 2b garaažide kinnistu (pindala 1118 m) alghinnaga 83 300 eurot. Teine kinnistu on hoonestamata ja  moodustatakse kinnistust aadressiga Keila linn, Sooserva (müüdava kinnistu pindala 21 433 m2), mis Keila linna üldplaneeringu kohaselt asub äri ja tootmismaa piirkonnas. Selle enampakkumise alghinnaks pakub linnavalitsus 771 000 eurot. Sooserva kinnistust jagatav müügiobjektiks olev kinnistu piirneb suure koormusega T8 Tallinn-Paldiski maanteega, kinnistust ida pool asub Uus-Paldiski tee 5 Warmetec OÜle kuuluv hoonestatud ärimaa kinnistu. Kinnistust edela ja lõuna pool asuvad ESPAKi ehitusmaterjalide kauplus ja Olerexi tankla, pood ja autopesula, mis kõik on ärimaa sihtotstarbega. Kinnistul puudub ehitusõigus, mille saab määrata detailplaneeringuga.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogule II lugemiseks Keila linna 2023. aasta eelarve I lisaeelarve, millega suurenevad linna eelarves põhitegevuse tulud 191 621 eurot, põhitegevuse kulud 128 721 eurot ja investeerimistegevuse kulud 93 340 eurot ning likviidsed varad vähenevad 30 440 eurot.

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse kinnitamiseks Keila linna konsolideerimisgrupi 2022. aasta majandusaasta aruande.

Linnavalitsus tunnistas lihthankel „Keila Kooli (Ehitajate tee 1) ATS soetamine“ edukaks Optimus Systems AS pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus kogumaksumusega 51 891,37 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta. Vastavaks tunnistati ka CitySecurity OÜ pakkumus. Kokku laekus kuus pakkumust.

Linnavalitus otsustas maksta täiendavalt sotsiaaltoetust linnaeelarvelistest summas 390 eurot.

Linnavalitsus otsustas alates 1.juulist 2023 kehtestada Keila linna eelarvest tasutava väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumise piirmääraks kuni 700 eurot kuus ühe teenuse saaja kohta. Riigieelarvest on 2023. a Keila eelarvesse selleks eraldatud 247 872 eurot. Keila linna 2023. a eelarves on planeeritud vahendeid 80 000 eurot. 

Linnavalitsus saatis Keila Linnavolikogu menetlusse eelnõu Keila linna teenemärgi andmisest. Teenetemärkide kandidaate ei avalikustata.

Linnavalitsus tunnistas lihthankel „Sõiduauto kasutusrent“  edukaks ühispakkujate Swedbank Liising Aktsiaselts ja AutoHalle OÜ pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast kõige madalama hinnaga pakkumus kogumaksumusega 31 235,77 eurot, millele lisandub käibemaks 20%, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes käibemaksuta.

Eelmine Tasuta psühhosotsiaalne abi Keila linna elanikele

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content