13.nädal 2024

Esmaspäev, 25.märts:

Keila jaama juures oli märtsiküüditamise 75.aastapäeva tähistav mälestushetk.

Algas kandideerimine Keila õpilasmalevasse. Tuletame meelde, et õpilasmalev toimub kahes vahetuses: 14.06-18.06 (16-19a) välisvahetusega töömalev Roosta Puhkekülas ning 05.08-16.08 (13-15a) linnamalev Keilas. Küsimuste korral võta julgelt ühendust: malev@keilanoortekeskus.ee Jälgi ka: FB – Keila Õpilasmalev ja koduleht keilanoortekeskus.ee/malev/

Kultuurikeskuses oli mõtteõhtu  teemal „Kindel julgeolek Eestis ja maailmas“ Riigikogu liikme, Reformierakonna peasekretäri Timo Suslovi ning Eesti kaitseministri Hanno Pevkuriga.

Vikerkaare lastaia Sipsiku majas “Avatud Ruum – Pärlikarbi lood!” Lõuna ajal kogunesid puhketuppa enda emotsionaalse tassikese täitmise huvilised. Tassikese täitmise eest hoolitseb õppealajuhataja Silja Murel. Üheskoos avaneb eriline võimalus tunda ennast loominguliste sisuloojatena.

25.03-27.03.2024 Keila kooli korvpalli meistrivõistlused.

25.- 28. märtsil toimus Keila Kooli 5.-6. klasside “Kauni käekirja konkurss”.

Linnavalituses oli munitsipaalasutuste juhtide koosolek.

Teisipäev, 26.märts:

Keila Linnavolikogu 30. istung 26.märtsil 2024.

Linnavalitsus võttis päevakorrast tagasi eelnõu Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korra muutmisest.

Keila Linnavolikogu muutis oma 27. septembri 2022 määrust nr 16 „Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord“ kahes paragrahvis. Muudatustega viidi määrus kooskõlla Keila linnavolikogu määrusega kinnitatud linnavalitsuse kui asutuse raamatupidamisega tegelevale struktuuriüksusele tehtud viited. Seoses struktuuri muudatustega tuli muuta ka teistes volikogu määrustes tehtud viidet raamatupidamisteenistusele ja asendada viitega raamatupidamisega tegelevale üksusele mitte konkreetsele teenistuse nimetusele.

Keila Linnavolikogu tunnistas kehtetuks oma  18.12.2012 määruse nr 17 “Maamaksumäärade kehtestamine”, sest sisuliselt on see määrus kehtivuse kaotanud, kuna alates 1.01.2024 kehtivad uued Keila linnavolikogu poolt kehtestatud maamaksumäärad.

Keila Linnavolikogu otsustas esitada Harjumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekud Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavva. KOV investeerimisvajaduste loetelu 2024-2027 on sotsiaalse taristu jaotuses esimesena esitatud Lasteaed Vikerkaar hoonete ja tehnosüsteemide renoveerimine ja õuealade kaasajastamise projekt 2,1 miljoni euro väärtuses, tehnilise taristu loetelus linna ühtesse viidasüsteemi loomine 100 000 euro väärtuses, majandus/ettevõtlus jaotuses Keila turu arendamise projekt, kekskonna projektidest linnuse näituseala rajamine.

Linnavolikogu kuulas revisjonikomisjoni esimehe Merike Käveri ettekannet, mille kohaselt on komisjonil kavas 2024.aastal koostada 15.maiks aruanne Keila linna 2023. aasta majandusaasta aruande kohta, kontrollida Keila linna arengukava tegevuskava täitmist, 1.oktoobriks kontrollida Harjumaa Muuseumi dokumentatsiooni ning aasta lõpuks uurida Keila Terviseradade arengut ning tulusid-kulusid aastatel 2021-2023.

Keila Linnavolikogu kehtestas Keila linna üldplaneeringu ja tunnistas kehtetuks Keila Linnavolikogu 15.10.2002 määrusega nr 31 kehtestatud Keila linna üldplaneeringu. Keila linna üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele, mis üldplaneeringu kehtestamise ajaks ei ole vastu võetud ega kehtestatud. Kui algatatud, kuid vastuvõtmata detailplaneering ja üldplaneeringus sätestatud tingimused on vastuolus, kaalub ja analüüsib Keila Linnavalitsus algatatud detailplaneeringu sobivust keskkonda igal üksikjuhul eraldi, arvestades nii õiguskindluse põhimõtet kui ka õiguspärast ootust ja avalikku huvi.

Linnavolikogu algatas Keila linna üldplaneeringu (ÜP) koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) oma otsusega 27.märtsil 2018. Info üldplaneeringu valmimise protsessi kohta, seletuskiri, joonised ja lisad on leitavad Keila linna kodulehelt  https://keila.ee/menetluses-uldplaneering/  . Avalikustamiste käigus laekunud ettepanekute ja vaietega püüti võimalusel arvestada, kõigil juhtumitel see siiski ei õnnestunud. Regionaalminister andis Keila linna üldplaneeringule heakskiidu 01.02.2024 kirjaga. Neile isikutele, kellega ärakuulamisel kokkulepet ei saavutatud, esitas valdkonna eest vastutav minister oma kirjaliku seisukoha arvamusega arvestamata jätmise kohta.

Informatsioonina sai linnavolikogu teada, et ette valmistamisel on Keila Üldplaneeringu veebiraamat. Selle abil saavad Üldplaneeringuga lihtsamalt tutvuda kõik sellest huvitatud.  Keskkond on ka nutitelefonisõbralik. Keskkond loodetakse avaldamisvalmis saada suve lõpuks. Ettekandja oli Kristi Rummel  Platvorm OÜ-st.Kolmapäev, 27.märts:

Harju Maakonnaraamatukogu on liitunud MiRKOga. Juurde leiad infot: https://mirko.ee/

Täna oli Mikis üks kena sündmus – avati tunnetustuba. Sisekujunduse aitasid luua Tallinna Tervishoiukõrgkooli Tegevusteraapia teise kursuse tudengid Liis Alas ja Piret Veski. Tunnetustoa eesmärk on pakkuda rahunemist ja lõõgastust nii lastele kui kogu lasteaia perele. Pikemalt saab tunnetustoast lugeda neljapäeval ilmuvas Keila Lehes.

Keila Coolbet andis teada, et el Paf liiga hooajal käis Keila kodumängudel kaasa elamas keskmiselt 417 tulihingelist fänni! Eelmisel hooajal oli see number 332 ehk pea 100 fänni vähem, mis tähendab, et oleme jõudsalt kasvamas! Meeskond on väga tänulik, et olete meid nii heas kui ka halvas toetanud ning Keila Karukoopas vastaste elu raskeks teinud! Aitäh ja näeme eestikate play-offides!

27. märtsil 2024 toimus Keila Muusikakoolis Loode-Eesti klarneti- ja saksofoniõpilaste konkurss. Keila muusikakooli õpilased saavutasid väga head tulemused. I vanuserühm klarnet Margareeta Käär I koht (õp. Andres Teppo, km. Kairi Vavilov), Leonard Kangro II koht (õp. Andres Teppo, km. Kairi Vavilov). III vanuserühmas klarnet Nora Lepiksaar III koht (õp. Andres Teppo, km. Kairi Vavilov). I vanuserühmas saksofon Richard Romet Kiik I koht (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov). II vanuserühm saksofon Axel Hansen I koht (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov). III vanuserühm saksofon Maribel Plamus III koht (õp. Liis Mäevälja, km. Kairi Vavilov).

Juba neljandat korda toimus Keila Kooli  gümnasistidele ja põhikooli lõpuklassidele suunatud tipptasemel osalustasuta rahatarkuse veebikonverents „Kas mina juhin raha või juhib raha mind?“

Neljapäev, 28.märts:

Ülestõusmispühade tõttu ilmus Keila Leht juba homme, 28.märtsil. Esikaanel tuletab leht meelde 75 aasta tagust küüditamist. Pühadetervituse on koostanud EELK Miikaeli koguduse õpetaja Matthias Burghardt. Keila Leht kirjutab pikemalt Keila linna uuest üldplaneeringust. Uudistes Maa-ameti aeropildistamistest, tunnetustoast Miki lasteaias, fotonäitusest linnaruumis, rahvajalgpallist, “Jääknäitusest”, kriisivarude näitusest ja Keila-Paldiski värbamispäevast. Muuseumivaramus Ene Oja mälestused Keila apteegist. Tegija on Madis Sinijärv.

Keila Linnavalitsuse 139.istung 28.märtsil 2024

Linnavalitsus muutis sotsiaaleluruumi üürilepinguid eluruumi tagamise teenuse tagamiseks ning otsustas väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele  suunamine ja selle teenuse eest tasumise üle. Erakorralisi sotsiaaltoetusi maksti summas 219 eurot.

Linnavalitsus otsustas lasteasutuse osalustasu soodustuse kohaldamist kahele lapse vanematele ning rahastada nelja Keila linna lapse lapsehoiuteenust vastavalt esitatud arvetele.

Arvestades Keila Kooli direktori esitatud taotlust tegi linnavalitsus muudatusi Keila Kooli struktuuris ja töötajate koosseisus. Juurde loodi 1 tugikeskuse juhi, 1 IT arendaja, 1 arendusjuhu, 0,5 töökeskkonnaspetsialisti, 5,5 õppejuhi ja 1 personalijuhi ametikoht. Likvideeriti 1HEV koordinaator/tugikeskuse juhi, 2 personalitöötaja, 0,7 HEV koordinaatori, 0,5 õppetöö korraldaja, 1,5 õpirühma õpetaja, 0,5 nõrkvoolusüsteemide administraatori ja 5,35 õppealajuhataja ametikohta. Koosseisu lisati juurde 1eripedagoogi, 2 sotsiaalpedagoogi, 0,3 ringijuhi, 0,25 koorijuhi ametikoht ning vähendati  5 õpetaja, 0,25 huvijuhi, 2 haridustehnoloogi, 0,4 pikapäevarühma õpetaja, 1,1 psühholoogi, 1 logopeedi ja 0.75 raamatukoguhoidja ametikoha võrra. Nii kinnitati Keila Kooli töötajate struktuur ja koosseis 1. aprillist 2024, kokku 202,75 ametikohta, kellest 177 on pedagoogid. 

Linnavalitsus määras Keila linna teenetemärgi kandidaatide esitamise tähtajaks 29. aprill 2024 ning kinnitas ettepaneku elektrooniliselt täidetava vormi, mis on kättesaadav   https://forms.office.com/e/aTYSk2pcg7  . Ettepanekuid teenetemärgi andmise kohta võib esitada igaüks ning linnavalitsusele tähtaegselt esitatav ettepanek peab sisaldama Keila linna teenetemärgi kandidaadiks esitatava isiku olulisi andmeid ja põhjendust, miks kandidaat võiks Keila linna teenetemärgi saada. Teenetemärgi andmise üle otsustas Keila Linnavolikogu. Seni on 1998.aastal asutatud Keila linna teenetemärki välja antud 42 korral.

  Linnavalitsus kinnitas 25.mail toimuva  Keila Päeva laada müügikoha hinnad. Müügikoha ühe mooduli (laiusega 1 meeter ja sügavusega 3 meetrit, arvestus täismeetrites) hind käsitööga kauplemisel 9 eurot päevas, taimede-istikutega kauplemisel 15 eurot päevas, toidu- ja tööstuskaubaga kauplemisel 16 eurot päevas. Müügikoht toitlustamisel (Keila Kultuurikeskuse ettenähtud kohas koha olemasolul, müügikoha suurus kuni 6 meetrit) maksab 185 eurot päevas. Müügikoht lõbustustele, meelelahutusatraktsioonidele (Keila Kultuurikeskuse ettenähtud kohas koha olemasolul): ponisõidu, õhupallide, näomaalingute jms teenuse korral 35 eurot ning batuutide, karussellide, elektriautode jms teenuse korral 55 eurot päevas. Mootorsõiduki paigaldamisel müügiplatsile (vastava võimaluse andmine Keila Kultuurikeskuse otsustuspädevuses) lisandub müügikoha hinnale lisatasu 5 eurot päevas ja elektri kasutamisel (vastava võimaluse andmine Keila Kultuurikeskuse otsustuspädevuses) lisandub müügikoha hinnale lisatasu 20 eurot ühe müügikoha kohta päevas. Keila Kultuurikeskusel on õigus väljastada tasuta müügikoht heategevuslikul eesmärgil kauba müügi/teenuse pakkumise korral.  Laadale kauplema tulemata jätmise korral müügikoha tasu ei tagastata. Laadale registreerimine algab 22.aprillil

Linnavalitsus väljastas ehitusloa Keila haigla juurde kuuluva tehnilise korpuse lammutamiseks aadressil Männipargi tn 2. Lammutatav tehniline korpus on 1-korruseline, ehitatud 1960. aastal.

Linnavalitsus andis loa Eha tn 25 kinnistul asuva elamu ümberehitamiseks. Olemasolev elamu lammutatakse kuni vundamendini. Laiendusele on kavandatud lintvundament, projekteeritud uued kandvad seinad 1.korrusel on väikeplokist ja 2.korrusel puitkarkassil. Hoonele on projekteeritud viilkatus, katusekatteks plekk. Fassaadiviimistluseks on kavandatud vertikaalselt paigaldatud puitlaudis. Hoonele on projekteeritud soojustagastusega ventilatsioon, õhk-vesi soojuspumba baasil küttesüsteem ja lisaks puuküttel kamin. Katusele paigaldatakse päikesepaneelid. Projektis on ette nähtud Eha tn 27 kinnistul asuva garaaži nende olemasolevate seinte, mis on Eha tn 25 kinnistu hoonetele lähemal kui 8 meetrit, ümberehitamine EI60 tuletõkkeseintele vastavaks.

Linnavalitsus otsustas lugeda erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 28. märts 2024 kuni 30. juuni 2027 Koidu tn 88 jäätmevaldaja.

Harju Maakonnaraamatukogus on kohtumine poliitikust kirjaniku Sven Mikseriga, kes räägib raamatust“Vareda“.

Keila Muusikakooli saalis kontsert „Sonaadid ja sõnad“. Esinevad Leena Laas, Marju Riisikamp ja Zoja Mellov. Kavas Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) Sonaat nr.35 G-duur klaverile ja viiulile: Adagio-Allegro-Andante cantabile; Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) Sonaat A-duur op.12 nr.2 klaverile ja viiulile: Allegro vivace – Andante – Allegro piacevole. Vahetekstid Hermann Hesse teosest “Muusika” (Kunst, 2005): „Oo muusika! Sulle meenub mõni viis, sa laulad seda hääletult, lased sel endast läbi voolata, helid võtavad kogu su jõu ja kõik liigutused oma valdusse – ja hetkedeks, mil sinus elab muusika, kustutab see sinus kõik juhusliku, kurja, jõhkra, kurva, laseb maailmal kaasa heliseda, teeb võimatu võimalikuks ja annab jalutule tiivad!” Projekti on rahastatud Keila linna eelarvest kogukonna tegevuse toetamise vahenditest.

Keila kooli korvpalli meistrivõistluste Tähtedemäng. “Tähtede mängus” mängivad kõikide klasside parimad võistkonnad. Tähtede mängu lõpetab gümnaasiumi ja õpetajate jõukatsumine.

Sel nädalal sai Keila Kooli Pargimajas lausa kahel päeval laadamelu nautida. Teisipäeval pakkusid saalis koolikaaslastele head ja paremat 1. ja 2. klasside väikesed kaupmehed. Täna aga olid müüjateks 3., 4. ja  5. klasside õpilased. Müügilettidelt oli võimalik leida erinevat sorti maiustusi – vahvleid, pulgakomme, muffineid. Esindatud olid loomulikult ka käsitöömeistrid. Osta sai muuhulgas käevõrusid ja võtmehoidjaid, kõrvarõngaid, järjehoidjaid ning punutisi. Laadamelu oli viisakas ja heatahtlik. Rahule jäid nii müüjad kui ka kaupmehed.

Keila Tervisekeskuses spordisaalis oli kardinate vahetus.

Toimub ka Saku II liiga kolmandas veerandfinaalmängus Keila Korvpallikool vs Haapsalu Herilased.

On viimane tööpäev noortekeskuses senisel juhataja Gethe Koolil.

Õhtul toimus Keila Kooli aulas 9. klasside diskoõhtu.

Miki lasteaia Võilillede rühmas oli külaline – kana.

Vikerkaare lasteaia Sipsiku majas häälestusime saabuvateks pühadeks. Hommik algas munade koksimise ja söömisega. Siis oligi aeg juba õue sättida, kus esinesid Päikeseratta rühma lapsed etendusega “Kelle muna?”. Muusikaõpetaja Külli juhendamisel said suured ja väikesed ka laulda ja tantsida koos. Lõunal saabus rühmadesse külla aga üllatuskülaline Jänes Ly, kes ärgitas lapsi ikka porgandit sööma ja  andis lastele edasi TIBU saadetud üllatused.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Fondi Tõnu Kaljuste nimelise allfondi komisjon otsustas 2024. aasta stipendiumi määrata EMTA doktorandile, pianist Sten Heinojale. Tõnu Kaljuste stipendiumi pälvib Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilane, kelle tegevusväli suudab haarata nii vokaal- kui ka instrumentaalmuusika ning kes loob sildasid, mitte piire. EMTA Fondis asutas Tõnu Kaljuste allfondi Eesti Ameerika Fond, kuhu stipendiumi loomiseks on annetanud algkapitali eraisik Epp Tsirk.

Õhtul Suur Neljapäeva Püha armulaud Miikaeli kirikus. Teenib abiõpetaja Volli Nugis

 Meie Isa palvepäeva meeskonna ja Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute üle-eestiline ühisüritus “Meie Isa palvepäev”, millega kutsuti kell 11.45 lugema Meie Isa palve, liitusid kõik Keila kristlikud kogudused.

Reede, 29.märts:

Suur Reede.

Miikaeli kirikus Suure Reede jumalateenistus. Teenis õpetaja Matthias Burghardt.

Suure reede jumalateenistus oli ka Baptistikogudes, jutlustas: Hans-Kristen Sapas.

Keila jäätmejaam suletud, kui ülejäänud nädala lõpupäevad on avatud.

Laupäev, 30.märts:

Vaikne Laupäev.

Pühapäev, 31.märts:

Ülestõusmispühade 1.püha.

31. märtsil, pühapäeval, saame koos tähistada Ülestõusmispühi. Sellega seoses korraldab Keila Baptisti Kogudus Keila Keskpargis ühe põneva Ülestõusmispühade otsimismängu. Üritus algab kell 10.00 ja Keskpargis kestab kuni 12.00ni. Peale seda on võimalik tulla meie kirikusse edasi meisterdama kuni 13.30ni. Otsimismäng on mõeldud nii lastele kui ka võid tulla kogu perega ja on kõikidele tasuta!

Miikaeli kirikus kell 11.00 kirikus Ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga. Teenib õpetaja Matthias Burghardt. Esineb koguduse ansambel “Miikael”.

Keila Miikaeli kiirkus esineb duo ObSolute – Jaanika Kuusik (sopran) ja Riivo Kallasmaa (oboe).

Muusikakoolis annab kontserdi Offertorium keelpillikvartett M4GNET.

Keila Tervisekeskuses on ujumisvõistluste Pardikeste III etapp. Kell 10 – 15.00 on ujula külastajatele suletud.

Keila linnaruumis on vaadata Valdur Vachti fotonäitus „25.aasta Keilas“ pildid. Enamik neist on tehtud 2023.aastal.  Kõik need pildid on kusagil juba avaldatud, kas siis linna Facebooki lehel ja/või mullu välja antud raamatus „Minu Keila“. Pildid leiab Tubergi maja plangult, kuuri seinalt Jõe ja Ohtu tee nurgal, Põksi maja plangult, Linnuse 1 maja plangult, Kooli ja Pargi tänava nurgal oleva maja plangult, Miki lasteaia plangult ja Uus 11 kuuri seinalt. Sajakonna kaadri hulgast on näitusepildid demokraatliku hääletamise teel välja valinud kunstnik Ewa-Kaisa Plakk, Keila Lehe toimetaja Evelin Povel ning fotograafid Raivo Tiikmaa ja Andres Putting. Pildid on trükkinud Digifoto.ee. Näituse valmimist on rahastanud Keila Leht ja Keila linn kogukonna tegevuse toetamise vahenditest. Fotod väljas kasvõi suve lõpuni, kui keskkond seda lubab.

Eelmine Keila Linnavolikogu 30. istung

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content