Keila Linnavolikogu 30. istung

Keila Linnavolikogu 30. istung toimus teisipäeval, 26. märtsil 2024. a kell 18.00 Keila Linnavalitsuse saalis.

Päevakorras:

 1. Linnapea aruanne
 2. Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise korra muutmine – linnavalitsus võttis eelnõu tagasi.
 3. Määruste muutmine
  Keila Linnavolikogu muutis oma 27. septembri 2022 määrust nr 16 „Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord“ kahes paragrahvis. Muudatustega viidi määrus kooskõlla Keila linnavolikogu määrusega kinnitatud linnavalitsuse kui asutuse raamatupidamisega tegelevale struktuuriüksusele tehtud viited. Seoses struktuuri muudatustega tuli muuta ka teistes volikogu määrustes tehtud viidet raamatupidamisteenistusele ja asendada viitega raamatupidamisega tegelevale üksusele mitte konkreetsele teenistuse nimetusele.
 4. Määruse kehtetuks tunnistamine
  Keila Linnavolikogu tunnistas kehtetuks oma  18.12.2012 määruse nr 17 “Maamaksumäärade kehtestamine”, sest sisuliselt on see määrus kehtivuse kaotanud, kuna alates 1.01.2024 kehtivad uued Keila linnavolikogu poolt kehtestatud maamaksumäärad.
 5. Keila linna ettepanekute esitamine Harjumaa Omavalitsuste Liidule Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavva.
  Keila Linnavolikogu otsustas esitada Harjumaa Omavalitsuste Liidule ettepanekud Harju maakonna arengustrateegia 2040+ tegevuskavva. KOV investeerimisvajaduste loetelu 2024-2027 on sotsiaalse taristu jaotuses esimesena esitatud Lasteaed Vikerkaar hoonete ja tehnosüsteemide renoveerimine ja õuealade kaasajastamise projekt 2,1 miljoni euro väärtuses, tehnilise taristu loetelus linna ühtesse viidasüsteemi loomine 100 000 euro väärtuses, majandus/ettevõtlus jaotuses Keila turu arendamise projekt, kekskonna projektidest linnuse näituseala rajamine.
 6. Revisjonikomisjoni 2024. aasta tööplaani tutvustus
  Linnavolikogu kuulas revisjonikomisjoni esimehe Merike Käveri informatsiooni, mille kohaselt on komisjonil kavas 2024.aastal koostada 15.maiks aruanne Keila linna 2023. aasta majandusaasta aruande kohta, kontrollida Keila linna arengukava tegevuskava täitmist, 1.oktoobriks kontrollida Harjumaa Muuseumi dokumentatsiooni ning aasta lõpuks uurida Keila Terviseradade arengut ning tulusid-kulusid aastatel 2021-2023.
 7. Keila linna üldplaneeringu kehtestamine
 8. Keila Linnavolikogu kehtestas Keila linna üldplaneeringu ja tunnistas kehtetuks Keila Linnavolikogu 15.10.2002 määrusega nr 31 kehtestatud Keila linna üldplaneeringu. Keila linna üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele, mis üldplaneeringu kehtestamise ajaks ei ole vastu võetud ega kehtestatud. Kui algatatud, kuid vastuvõtmata detailplaneering ja üldplaneeringus sätestatud tingimused on vastuolus, kaalub ja analüüsib Keila Linnavalitsus algatatud detailplaneeringu sobivust keskkonda igal üksikjuhul eraldi, arvestades nii õiguskindluse põhimõtet kui ka õiguspärast ootust ja avalikku huvi.
 9. Linnavolikogu algatas Keila linna üldplaneeringu (ÜP) koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) oma otsusega 27.märtsil 2018. Info üldplaneeringu valmimise protsessi kohta, seletuskiri, joonised ja lisad on leitavad Keila linna kodulehelt  https://keila.ee/menetluses-uldplaneering/  . Avalikustamiste käigus laekunud ettepanekute ja vaietega püüti võimalusel arvestada, kõigil juhtumitel see siiski ei õnnestunud. Regionaalminister andis Keila linna üldplaneeringule heakskiidu 01.02.2024 kirjaga. Neile isikutele, kellega ärakuulamisel kokkulepet ei saavutatud, esitas valdkonna eest vastutav minister oma kirjaliku seisukoha arvamusega arvestamata jätmise kohta.
 10. Üldplaneeringu veebiraamatu tutvustus (ettekandjad Kristi Rummel ja Mikk Meelak Platvorm OÜ-st).
  Et Üldplaneeringuga saaks lihtsamalt tutvuda kõik sellest huvitatud, on ette valmistamisel Keila Üldplaneeringu veebiraamat.  Keskkond on ka nutitelefonisõbralik. Keskkond loodetakse avaldamisvalmis saada suve lõpuks.

Tanel Mõistus

Volikogu esimees

Eelmine 12.nädal 2024

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content