VOLIKOGU MÄÄRUSED

Kõik kehtivad Keila volikogu määrused on leitavad Riigi Teataja lehel.

Kõik kehtivad Keila volikogu määrused on leitavad Riigi Teataja lehel.

Keila Linnavolikogu 20.12.2022 määrus nr 19 “Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine“ muutmine”
Keila Linnavolikogu 29.11.2022 määrus nr 18 “Keila linna 2022. aasta eelarve II lisaeelarve”
Keila Linnavolikogu 25.10.2022 määrus nr 17 “Keila Linnavolikogu 26.02.2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend” muutmine” 
Keila Linnavolikogu 27.09.2022 määrus nr 16 “Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord” 
Keila Linnavolikogu 27.09.2022 määrus nr 15 “Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2023-2026 vastuvõtmine” 
Keila Linnavolikogu 30.08.2022 määrus nr 14 “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimuste ja korra muutmine” 
Keila Linnavolikogu 30.08.2022 määrus nr 13 “Eralapsehoiuteenuse toetamise korra muutmine”  
Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 12 “Keila Linnavolikogu 31. märtsi 2009. a määruse nr 3 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine” muutmine” Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 11 “Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks”  
Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 10 “Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas” muutmine”  
Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 9 “Keila linna 2022. aasta eelarve I lisaeelarve”  
Keila Linnavolikogu 21.06.2022 määrus nr 8 “Keila linna sportmängude esindusvõistkondade toetamise kord”
Keila Linnavolikogu 31.05.2022 määrus nr 7 “Keila linna kliima-ja energikava kinnitamine”  
Keila Linnavolikogu 26.04.2022 määrus nr 6 “Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord”  
Keila Linnavolikogu 26.04.2022 määrus nr 5 “Keila linna jäätmehoolduseeskiri” 
Keila Linnavolikogu 26.04.2022 määrus nr 4 “Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 „Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määrade kehtestamine” muutmine” 
Keila Linnavolikogu 29.03.2022 määrus nr 3 “Koolieelsetes lasteasutustes käivate laste toidukulu tasumisest vabastamine Keila linnas” Keila Linnavolikogu 25.01.2022 määrus nr 2 “Keila Linnavolikogu 30. jaanuari 2018 määruse nr 2 „Keila linna kaevetööde eeskiri” muutmine”  
Keila Linnavolikogu 25.01.2022 määrus nr 1 “Keila linna 2022. aasta eelarve vastuvõtmine” 

Keila Linnavolikogu 26.01.2021 määrus nr 1 “Keila Linnavolikogu 29. aprilli 2014 määruse nr 5 „Keila linna heakorraeeskiri” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 määrus nr 2 “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” 

Keila Linnavolikogu 30.03.2021 määrus nr 3 “Keila Linnavolikogu 17.12.2013 määruse nr 14 “Raieloa andmise tingimused ja kord” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 26.04.2021 määrus nr 4 “Keila linna 2021. aasta eelarve I lisaeelarve” 

Keila Linnavolikogu 26.04.2021 määrus nr 5 “Määruse kehtetuks tunnistamine” 

Keila Linnavolikogu 25.05.201 määrus nr 6 “Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruse nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 22.06.201 määrus nr 7 “Keila Linnavolikogu 24. aprilli 2018 määruse nr 6 “Koollieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa märade kehtestamine” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 määrus nr 8 “Määruse kehtetuks tunnistamine” 

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 määrus nr 9 “Määruste kehtetuks tunnistamine” 

Keila Linnavolikogu 22.06.2021 määrus nr 10 “Keila linna jäätmekava aastateks 2021-2026” 

Keila Linnavolikogu 31.08.2021 määrus nr 11 “Keila linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine” 

Keila Linnavolikogu 31.08.2021 määrus nr 12 “Keila Linnavolikogu 27. jaanuari 2015 määruse nr 2 „Eralapsehoiuteenuse toetamise kord” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 määrus nr 13 “Keila linna 2021. aasta eelarve II lisaeelarve” 

Keila Linnavolikogu 27.09.2021 määrus nr 14 “Määruse kehtetuks tunnistamine” 

Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määrus nr 15 “Keila linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia vastuvõtmine” 

Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määrus nr 16 “Keila linna 2021. aasta eelarve III lisaeelarve” 

Keila Linnavolikogu 21.12.2021 määrus nr 17 “Keila Linnavolikogu 24. novembri 2020 määruse nr 15 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 28.01.2020 määrus nr 1 “Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine” 

Keila Linnavolikogu 25.02.2020 määrus nr 2 “Keila linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava vastuvõtmine” 

Keila Linnavolikogu 25.02.2020 määrus nr 3 “Keila Linnavolikogu 28. septembri 2010 määruse nr 14 “Keila linna ehitusmäärus” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 31.03.2020 määrus nr 4 “Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramiseks” 

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 määrus nr 5 “Keila linna põhimääruse muutmine” 

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 määrus nr 6 “Keila linna arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” 

Keila Linnavolikogu 26.05.2020 määrus nr 7 “Määruse kehtetuse tuvastamine” 

Keila Linnavolikogu 16.06.2020 määrus nr 8 “Keila linna 2020. aasta eelarve I lisaeelarve” 

Keila Linnavolikogu 16.06.2020 määrus nr 9 “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord” 

Keila Linnavolikogu 16.06.2020 määrus nr 10 “Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri” 

Keila Linnavolikogu 25.08.2020 määrus nr 11 “Keila Linnavolikogu 25. oktoobri 2011 määruse nr 15 „Keila linna eelarvest noorte huvitegevuse toetamise kord” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 25.08.2020 määrus nr 12 “Määruste kehtetuks tunnistamine” 

Keila Linnavolikogu 24.11.2020 määrus nr 13 “Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2021-2024 vastuvõtmine” 

Keila Linnavolikogu 24.11.2020 määrus nr 14 “Keila linna 2020. aasta eelarve II lisaeelarve” 

Keila Linnavolikogu 24.11.2020 määrus nr 15 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Keila linnas” 

Keila Linnavolikogu 22.12.2020 määrus nr 16 “Keila linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine” 

Keila Linnavolikogu 22.12.2020 määrus nr 17 “Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur, teenistuskohtade koosseis ja teenistujate palgajuhend” muutmine” 

Keila Linnavolikogu 22.12.2020 määrus nr 18 “Keila Linnavolikogu 27. augusti 2019 määruse nr 9 „Keila linna eelarvest vabaühenduste toetamise kord” muutmine” 

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content