Teade Tallinna ringraudteest

Rahandusministeerium teavitab Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest.

Planeerimisseaduse (PlanS) § 28 lg 7 alusel informeeritakse Keila linna, kui planeeringualale jääva kinnistute piirkonda, samuti planeeringuala omanikke/kasutajaid, et Vabariigi Valitsus algatas 26.01.2023 korraldusega nr 36 Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Hetkel ei ole teada, kuhu täpselt ringraudtee kavandatakse ning seetõttu teavitatakse planeeringu alale jäävaid kinnistu omanikke/kasutajaid. Tegemist on teavitusega, millele vastama ei pea.

Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada avalik elektrifitseeritud raudtee, et luua võimalus Paldiski suunaliste kaubavedude ümbersuunamiseks Tallinna kesklinnast (sh Kopli kaubajaamast). Samuti on eesmärgiks võimaluste loomine reisirongiliikluse täiendavaks arendamiseks tulevasest Ülemiste reisiterminalist Paldiski/Turba (perspektiivis Haapsalu/Rohuküla) suunal ning efektiivsema reisirongiliikluse korraldamine kesklinna (Balti jaama) vältivate kiirete otseühenduste loomine.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 636 km2 ja see hõlmab Harju maakonna järgmisi kohaliku omavalitsuse üksusi: Tallinna linna, Jõelähtme valda, Raasiku valda, Rae valda, Kiili valda, Saku valda, Harku valda, Saue valda, Keila linna, Lääne-Harju valda ning Rapla maakonnas Kohila valda ja Rapla valda. Planeeringuala on valitud piisava ulatusega, mis võimaldab analüüsida ringraudtee alternatiivseid paiknemisi ja erinevaid tehnilisi aspekte (sh pöörded, ühendusraudteed, ristumised jm) ning loob eeldused täpsemaks keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks.

Riigi eriplaneeringu tulemusel koostatakse terviklik ruumilahendus Tallinna ringraudtee ja sellega funktsionaalselt koos toimivate ehitiste tarbeks. Planeeritakse eeldatavalt järgnevad ehitised: raudtee, jaamateed, meldepunkti rajatised, reisi- või kaubaplatvormid, ülekäigu- ja ülesõidukohad, raudtee ohutus-, signalisatsiooni-, turva-, side-, valgustus- või energiarajatised või tehnorajatised, raudtee kaitserajatised, muud raudtee sihtotstarbeliseks kasutamiseks vajalikud rajatised.

Avalikkust kaasatakse planeerimisprotsessi planeerimisseaduses sätestatud üldsusele suunatud teadete kaudu (ajalehe teated, veebi postitused jm).

Riigi eriplaneeringu algatamise korralduse (Vabariigi Valitsuse 26.01.2023 korraldus nr 36) ning ajakohase planeeringu infoga on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.

Lugupidamisega

Rahandusministeerium
https://www.fin.ee/

Eelmine EV 105 tähistamine Keilas

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content