Keila Linnavalitsuse 91.istung 1.juunil 2023

Keila Linnavalitsus võttis avalikustamisele suunamiseks vastu Paldiski mnt 33 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha asudes Keila linna loodeosas Harju KEK´i tootmis- ja äriala kõrval, vahetult Tallinn-Paldiski maantee ja Geoloogide tänava ääres. Planeeritav Paldiski mnt 33 kinnistu on hoonestatud, seal asuvad keskuse hoone, remondihall ja soolaladu. Hoonete vaheline ala on valdavalt asfalteeritud teede ja platside tarbeks. Planeeringus antakse ehitusõigus Paldiski mnt 33 kinnistule tootmishoonete ja ärihoonete ehitamiseks. Lubatud on krundi piirile piirdeaia rajamine. Krundil on soovitav säilitada olemasolevatel haljasaladel kõrghaljastust. Hoonestusala piires on lubatud rajada maksimaalselt kolm äri- või tootmishoonet, mis on 1 kuni 3-korruselised ja maksimaalse kõrgusega 12 m. Krundile on lubatud hoonete maksimaalseks ehitisealuseks pinnaks 10 870 m². Hoonete paiknemine hoonestusalade sees on vaba. Kavandatav uus hoonestus peab olema kaasaegse arhitektuurse lahendusega. Detailplaneeringu eskiisile on korraldatud avalik väljapanek 21.02 – 07.03.2022 ning kaks avalikku arutelu: 08.03.2022 ja 6.12.2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati 2 kirjalikku arvamust. Arvamuste põhjal muudeti planeeringulahendust, muutunud lahendus avalikustati  ning seejärel korraldati uus avalik arutelu. Teisel avalikul arutelul osalejaid ei olnud. Planeeringust huvitatud isik on AS Harju Elekter ja detailplaneeringu koostaja on OÜ Entec. Avalik väljapanek on planeeritud 16.-30 juuniks.

Linnavalitsus määras projekteerimistingimused Haapsalu maantee 22 kinnistule elamu püstitamiseks. Krundile võib projekteerida üks kuni 9 meetri kõrgune eluhoone põhimahuga krundi Haapsalu maantee poolses osas. Hoonestusala vähemalt 4 m kaugusel Haapsalu maantee krundist ja 4 m kaugusel Haapsalu maantee 20 krundi piirist. Visuaalselt tagasihoidlike tuleohutusvõtete rakendamisel võib elamu hoonestusala kavandada kuni 2 m kaugusele Haapsalu mnt 22a krundi piirist. Lisaks võib rajada kuni kaks elamu abihoonet, sealjuures ei tohi ehitisealune pindala kokku ületada 30 protsenti krundi pindalast, käesoleval krundil 256 m2.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke avatud hankemenetluse „Paldiski mnt taastusremont ja valgusfoori paigaldus“ e-menetlusena ja moodustas hanke läbiviimiseks hankekomisjoni, mida juhib abilinnapea Inge Angerjas.

Linnavalitsus seadis sundvalduse Telia Eesti AS kasuks Ehitajate tee 3 kinnisasja osale siderajatiste omamiseks, majandamiseks, remontimiseks, asendamiseks, hooldamiseks, korrashoiuks, kasutusse andmiseks ja muul viisil kasutamiseks sidevõrgu toimimise tagamise eesmärgil.

Linnavalitsus muutis oma 19.01.2023. a korraldust nr 2-2/25 “Isikliku kasutusõiguse seadmine Keila linna omandis olevatele kinnistutele AS Utilitas Eesti kasuks ja volituse andmine asjaõiguslepingu sõlmimiseks” kasutusõiguse asukoha osas. Kaugküttevõrgu ehituse käigus Pargi tn 4a  ja Ehitajate tee 3 kinnistutel muutus osaliselt kaugküttevõrgu asukoht lähtuvalt tehnilisest lahendusest ja otstarbekusest.

Linnavalitsus väljastas kasutusloa korterelamu püstitamisel Põhja tn 12b kinnistul.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaubanduskeskuse püstitamiseks aadressile Harju tn 2 ja kaubanduskeskust teenindavate rajatiste rajamiseks aadressidel Harju tänav, Paldiski maantee, Vasara tänav. Kahekorruselisse keskusesse on kavandatud toidupood, erinevad kauplused, söögikohad, kino, fitness ja spaakeskus, laste ala ja mängutoad ning erinevad teenused. Keskuse põhjapoolsesse nurka on kavandatud kolmel korrusel majutusruumid. Keskuse arhitektuurne lahendus on üles ehitatud läbiva sisetänavaga kahe korruselise mahuna, mille põhjapoolses osas on kõrgem, kuni 6‐korruseline maht majutusruumidega.   Keskuse üldalad võimaldavad juurdepääsu kolmest erinevast suunast. Teisele korrusele on viidud peamiselt meelelahutusega seotud alad, nt kino, kohvikud, fitness‐spordiklubi ja mängude ala. Korruseid ühendavad eskalaatorid, avalikud trepikojad ja liftid. Keskuse 2.korrus on liigendatud terrassidega, mis on kas avalikus kasutuses või rentnike kasutuses. Fassaadilahenduses on ühtlustatud erinevad hoone mahud värvitud tõmmatud võrguga, millel on erinevaid funktsioone – katmine, varjamine, piiramine, päikesekaitse, reklaamalus, jne. Kasutatud on beežikas‐kuldset metallikvärviga värvitud tõmmatud alumiiniumvõrku, metallkonstruktsioonil.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa jalgtee ehitamiseks Paldiski maantee, Paldiski mnt 36, Vasara tänav T1 ja Vasara põik 1.

Linnavalitsus väljastas ehitusloa kaugküttetorustiku ehitamiseks Keila linnas Niidu tn 3, 7, Posti tn 14, Põhja tn 10a, Põhja tänav T2, Põhjakaare tn 2 ja Põhjakaare tänava kinnistutel.

Linnavalitsus otsustas anda Keila linna tänukirjad ja maksta välja toetusena rahalised preemiad gümnaasiumi 2023. aastal kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele. Keila linna tunnustuse saavad Keila Kooli kuldmedaliga lõpetavad Mari Meigas, Mia Virunurm ja Kerttu Leibenau.  Tunnustuse pälvivad ka kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetanud Grete Sakteos (Gustav Adolfi Gümnaasium), Karina Kongo (Saue Riigigümnaasium), Kerttu Lepik (Tallinna Kunstigümnaasium).  Hõbemedaliga lõpetavad Keila Kooli ja saavad linna tunnustuse  Keila Kooli lõpetajad Liisa-Lotte Hein, Anne-Mari Kohava, Maria Tammeaid, Helis Laasma, Mia Riin Kadastik ning Liisa Alavere  Miina Härma Gümnaasiumist ja Lisette Loos Paldiski Ühisgümnaasiumist. Tunnustused antakse üle Keila linnapea vastuvõtul 6.juunil.

Linnavalitsus otsustas maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi 400 eurot ja ühe lapse vanematele koduse lapse toetust.

Eelmine Keila Linnavolikogu 21.istung 30.mail 2023

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content