Keila Linnavalitsuse 81.istung

Keila Linnavalitsuse 81.istung 30.märtsil 2023.

Linnavalitsus otsustas korraldada riigihanke lihthankemenetluse „Keila Kooli (Ehitajate tee 1) ATS soetamine“ e-menetlusena määrates riigihanke eest vastutavaks isikuks abilinnapea Eike Käsi, kes juhib ka toimingute läbiviimiseks moodustatud komisjoni. ATS on automaatne tulekahjusignalisatsioon.

Linnavalitsus määras Keila linnas, Tammiku tee 4 kinnistule moodustatava Tammelehe tänava ruumikuju ja kohanime ning määras Tammiku tee 4 kinnisasja (pindala 65166 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) maakorraldustoimingu käigus kahekümnele moodustatavatele uutele reaalosadele koha-aadressid ja katastriüksuste sihtotstarbed. Kinnistule on loodud 19 kinnistut, millest 15 on elamumaa, kolm transpordimaa ja kaks üldkasutatav maa. (vaata pilti)

Linnavalitsus väljastas ehitusloa rajatise – päikesepaneelide paigaldamiseks Jõe tn 59 kinnistul asuva korterelamu katusele. Paigaldatava kaheteistkümne päikesepaneeli koguvõimsus saab olema 7,8 kW.

Linnavalitsus otsustas lugeda erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 30. märts 2023 kuni 1. jaanuar 2028 Teaduse põik 3 jäätmevaldaja, kuna kinnisasjal puudub elutegevus, mille käigus võib tekkida jäätmeid.

Linnavalitsus kiitis heaks Lääne-Harju vallaga 03.03.2023 sõlmitud koostöölepingu munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse vastastikusest kompenseerimisest. Lepingu eesmärk on vastastikku kompenseerida Eesti rahvastikuregistri andmetel ühe poole haldusterritooriumitel elavate, kuid teise poole koolis õppivate õppurite õppekoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust. Keila linn toetab oma rahvastikuregistri järgsetest elanikest õpilaste õppimist Lääne-Harju valla munitsipaalkoolis, tasudes Lääne-Harju vallale õppekoha tegevuskulu 120 eurot kuus, ja Lääne-Harju vald toetab oma rahvastikuregistri järgsetest elanikest õpilaste õppimist Keila linna munitsipaalkoolis, tasudes Keila linnale õppekoha tegevuskulu 120 eurot kuus. Keila linna munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2023. aastaks on 149 eurot ja 71 senti kuus. Lääne-Harju valla munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2023. aastaks on 240 eurot kuus. Seisuga 10.01.2023 käib Keila Koolis 179 Lääne- Harju valla rahvastikuregistrijärgsest elanikust õpilast, sh HEV klassides 12 õpilast.

Eelmine Posti (Nurme) tn uute elamute tutvustuskoosolek

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content