22. mai 2024 - 4. Ametlikud teated

09.05.2024 Keila Linnavalitsuse korraldus nr 2-2/117
Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel

Keila linnavalitsus annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse Keila linnale kuuluval kinnistul, mis asub Keilas Piiri 7a (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 14649502, katastritunnus 29601:004:0049, pindala 6199 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) paiknev hoone pindalaga ca 1 944,3 m² (ehitisregistri kood 116055542, kasutamise otstarve muu laohoone (12529), ehitise nimetus Kärnihoidla, Puursüdamike töötlemise kompleks):

1.1. tähtajaga viis (5) aastat,

1.2. üüri alghinnaga 10 eurot kuus.

Pakkumise ja üürilepingu põhitingimused

TINGIMUSED

1. Üürile antav hoone pindalaga ca 1944,3 m2 (ehitisregistri kood 116055542, kasutamise otstarve muu laohoone (12529)) asub kinnistul asukohaga Harjumaa Keila linn Piiri 7a (katastritunnus 29601:004:0049, mille kinnistusregistri registriosa number on 14649502) Hoone asukoht on näidatud lisaks oleval asendiplaanil.

2. Üürilepingu tähtaeg on viis (5) aastat.

3. Üüri alghind on 10 eurot kuus ja üürile lisanduvad hoone kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõik kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud, kindlustus, jms) ning hoone eest tasumisele kuuluvad kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud.

4. Pakkumise võitja peab pakkuma kultuuriteenust, sh näiteks kontserdid, teatrietendused, filmiõhtud, lauatenniseturniirid, mälumänguõhtud, taaskasutuslaadad, järgmistel tingimustel:

4.1. kultuurialaseks tegevuseks kasutatavate ruumide (edaspidi Kultuuriklubi) lahendus ja kujundus tuleb kooskõlastada Keila linnaarhitektiga;

4.2. toidu ja joogi serveerimisel ei tohi kasutada ühekordseid plasttooteid;

4.3. vajalik inventar (toolid, lauad jm) tuleb paigaldada üürile antavasse hoonesse ning see ei tohi takistada jalakäijate liikumist piirneval alal;

4.4. kõik Kultuuriklubi väljaehitamise, pidamise, inventari paigaldamise ja eemaldamisega seotud kulud ning kommunaalteenuste kulud kannab üürnik;

4.5. tagatud peab olema eraldi tualeti kasutamise võimalus klientidele ja personalile;

4.6. üürnik on kohustatud tagama üürile antava hoone ja selle ümbruse korrashoiu, sh tagama igapäevase koristuse ja jäätmekäitluse (sõlmima lepingu jäätmeluba omava ettevõtjaga);

4.7 üürnik teeb koostööd päästeameti ja politseiga, kellel on lubatud antud ruumides korraldada elanike kaitseks mõeldud õppusi-koolitusi;

4.8 hoone allkasutusse andmiseks annab nõusoleku linnavalitsus;

4.9 Üürileandjal on õigus lõpetada üürileping igal ajal 3-kuulise etteteatamisega.

5. Pakkumises peab sisalduma: 1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood; 2) nõusolek eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks Keila linnavalitsuse esitatud tingimustel; 3) sõnadega väljendatud ühe kuu üürisumma; 4) tingimustele vastav tegevuskava, sh planeeritavad tegevused (mitu üritust ja milliseid planeeritakse-ürituste kirjeldus). Kultuuriklubi kujunduse info (viimistluse ja inventari kirjeldus või tootenäidised, soovi korral lisaks muu miljööd või üldilmet edasiandev illustratiivne materjal); 5) pakkuja kogemus kultuuriürituste korraldamise valdkonnas aastates; 6) pakkumise esitaja allkiri; 7) vajadusel esindaja volitusi tõendav dokument. Pakkumisele lisatud dokumendid peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud või viseeritud.

6. Läbirääkimistega pakkumise võitja väljaselgitamisel arvestatakse pakutava üüri suurust, parimat tegevuskava Kultuuriklubi pidamiseks ning pakkuja eelnevat tegutsemiskogemust kultuuriürituste korraldamise valdkonnas. Pakkumisi hinnatakse kolmes kategoorias: 6.1. pakutav üür – osakaal moodustab lõplikust punktisummast kuni 30%; kõige kõrgema üüri hinnaga pakkumine saab 30 punkti, iga järgmise pakkumise eest antakse punkte osakaaluna parimast tulemusest; 6.2. tegevuskava, sh planeeritavad tegevused (nt kultuuriprogramm) ja Kultuuriklubi kujunduse sobivus hoonesse – osakaal moodustab lõplikust punktisummast kuni 60%. Kõrgema hindega hinnatakse pakkumisi, mille ehituslahendus ja planeeritavad tegevused on sobivaimad Keila kesklinna piirkonda; 6.3. tegutsemiskogemus – osakaal moodustab lõplikust punktisummast kuni 10%; kõige pikema kogemusega pakkumine saab 10 punkti, iga järgmise pakkumise eest antakse punkte osakaaluna parimast tulemusest.

7. Pakkumine esitada märgusõna “Piiri 7a Kultuuriklubi” kandvas kinnises ümbrikus hiljemalt 4. juuni 2024 kell 9.00 Keila Linnavalitsusele, Keskväljak 11, Keila 76608.

8. Keila Linnavalitsus registreerib pakkumised nende saabumise järjekorras, märkides saabumise kuupäeva ja kellaaja ning pitseerib pakkumised kuni nende läbivaatamiseni.

9. Eelläbirääkimiste komisjon avab pakkumised 4. juuni 2024. a. kell 9.15 nende registreerimise järjekorras. Pakkumiste avamisel viseerib komisjoni esimees pakkumised ja pakkumistele lisatud dokumendid.

10. Isikuid, kes on teinud nõuetele mittevastava pakkumise, läbirääkimistele ei lubata.

11. Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad, pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult lõpliku pakkumise üürihinna ja kõigi lisatingimuste kohta. Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täiendada.

12. Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avaldamisele ei kuulu, avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on tehtud ja mitu vastab nõuetele.

13. Pärast pakkumise tulemuste kinnitamist Keila Linnavalitsuse poolt sõlmitakse üürileping. Ruumid antakse üürniku kasutusse läbirääkimiste käigus kokku lepitud ajal.

14. Keila Linnavalitsusel on õigus lükata kõik pakkumised tagasi, kui üürilepingu sõlmimine on muutunud võimatuks üürileandjast sõltumatutel põhjustel.

Korralduse dokumentidega saab tutvuda SIIN.

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content