22. märts 2023 - 6. Projektid , 6.1 Keskkonnaprojektid

Keila linna kliimakava ja energiakava.

Keila Linnavalitsus koostas SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel Keila kliima- ja energiakava. Tegemist on kohaliku tasandi kliima- ja energiateemade analüüsi ja auditiga, mille eesmärk on leida lahendusi riskide maandamiseks ja energiatõhususe saavutamiseks.
Kava koostamise esimeses osas kaardistati linna strateegiliste valdkondade (looduskeskkond; ringmajandus; maakasutus ja planeerimine; taristu ja ehitised; energeetika ja varustuskindlus; kogukond, teadlikkus ja koostöö; tervis, sotsiaalhoolekanne ja päästevõimekus) praegune olukord. Toodi välja igas valdkonnas, millised kliimariskid mõjutavad Keila linna ning koondati info juba siiani ellu viidud ja planeeritavatest tegevustest energia- ja kliimavaldkonnas. Kava koostamise teises osas seati konkreetsed tähtajalised eesmärgid ühes tegevuskavaga kliimamuutustega kohanemiseks ning määrati näitajad, millega seatud eesmärkide täitmist jälgitakse.
Kliima- ja energiakava koostati koostöös Europolis OÜ-ga. Kliima- ja energiakava koostamise projekti kogumaksumus on 29 620,00 eurot. Sellest summast 14 620,00 eurot on SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahendatav Euroopa Majanduspiirkonna toetus, ülejäänu on linna omaosalus.
Kliima- ja energiakava kinnitas Keila linnavolikogu 31.05.2022 määrusega nr 1-2/7.

Keila linna kliima- ja energiakava avalik väljapanek

Keila Linnavolikogu kiitis 29. märtsil 2022 istungil heaks Keila linna kliima ja energiakava ja suunas selle avalikule väljapanekule. Arvamusi ja ettepanekuid sai esitada 4. aprillist kuni 18. aprillini 2022. Avaliku väljapaneku jooksul esitati kaks kirjalikku arvamust. Arvamustega suures osas arvestati ning parandati ja täiendati kava. Keila linna kliima- ja energiakava avalik arutelu toimus 26. aprillil 2022 kell 16.00 Keila Linnavalitsuse II korruse saalis. Arutelust võttis osa 8 inimest ning esitati 5 täiendavat ettepanekut.

Materjalidega saab tutvuda SIIN.

 

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content