27. sept. 2023 - 4. Ametlikud teated

Kirjalik eelläbirääkimistega pakkumine kinnisasja koormamiseks hoonestusõigusega

Hoonestusõigusega koormatakse eelläbirääkimistega pakkumise tulemusel Turu tn 1, Keilas asuv kinnisasi, mis moodustatakse Keila linn, Uus tn 19 ja Uus tn 19a kinnisasjadest ning Ohtu tee T1 kinnisasja osast (pindala ca 1836 m2, sihtotstarve ärimaa).

Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast.

Hoonestusõiguse seadmise eesmärk on ehitada kinnisasjale olemasoleva kaubaaida asemele uus turuhoonete kompleks (edaspidi turg) ja seda teenindavad rajatised (sõiduteed, kõnniteed, parklad koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega, tehnovõrgud- ja rajatised jms) regulaarselt turu pidamiseks hoonestaja äriplaanis kavandatud viisil. Kinnisasjal ei või olla äri-, tootmis- ja muid ruume, mis ei ole vajalikud turupidamist toetavate tegevuste korraldamiseks. Kinnisasja ei või kasutada ühelgi teisel otstarbel.

Ehitusõiguse aluseks on Keila Linnavalitsuse 01.10.2020 korraldusega nr 282 „Keila linn, Uus tn 19, Uus tn 19a ja Uus tn 15a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneering ja põhiprojekt „Töö nr KE26/388-21 Keila turukompleksi projekteerimine“, millega pakkuja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma, lisaks on pakkuja kohustatud tutvuma kinnisasja seisukorraga.

Eelläbirääkimistega pakkumine viiakse läbi Keila linnavolikogu 26.09.2023 otsuse nr 1-3/23 „Hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumisel turukompleksi ehitamiseks ja turu pidamise eesmärgil” alusel.

Pakkumine esitada märgusõna “Turu 1 hoonestusõigus“ kandvas digitaalselt allkirjastatud konteineris. Pakkumised peavad olema laekunud hiljemalt 15. novembril 2023 kl 11.00 e-posti aadressile klv@keila.ee. Pakkumised avab Keila linnavalitsuse moodustatud komisjon 15.11.2023.

Eelläbirääkimistega pakkumise alghind ja tagatisraha

Pakkumise alghind hoonestusõiguse perioodi eest on 110 150 (ükssada kümme tuhat ükssada viiskümmend) eurot (käibemaksuta), mis võrdub 50 (viiekümne) kordse hoonestusõiguse aastatasu suurusega.

Pakkumise tagatisraha on 200 (kakssada) eurot, mis peab olema laekunud hiljemalt 14.11.2023 Keila Linnavalitsuse arvelduskontole EE121010022073899009 SEB Pank märgusõna all “Turu 1 hoonestusõigus”. Pakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisel arvesse hoonestusõiguse seadmise tasu osalise tasumisena.

Hoonestusõiguse tasu tasutakse ühekordse maksena kinnisasja omaniku arvelduskontole hiljemalt 30. juuniks 2024 ning hoonestusõiguse tasu kogu hoonestusõiguse perioodi eest loetakse tasutuks selle laekumisest kinnisasja omaniku arvelduskontole.

Hoonestusõiguse eest tasu maksmise kohustus, viiviste ja leppetrahvi tasumise kohustus kantakse reaalkoormatisena kinnistusraamatusse.

Pakkujale esitatavad nõuded

– pakkuja peab olema maksevõimeline, tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja asukohamaa seaduse kohaselt, mille kohta peab pakkuja esitama kinnituse;

– pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas, mille kohta peab pakkuja esitama Maksu- ja Tolliameti või asukohamaa samaväärse asutuse tõendi seisuga mitte varem kui 15 (viisteist) kalendripäeva enne pakkumise esitamise tähtpäeva, välja arvatud juhul kui Keila linnal on võimalik teostada maksude võlgnevuse puudumise päring Eesti Vabariigi Maksu- ja Tolliameti e-maksuametisse;

– pakkujal ei tohi olla linna ees võlgnevusi pakkumise tegemise ajal ning tal ei tohi olla olnud viimase 3 (kolme) aasta jooksul Keila linna ees pikemaid kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva kestvaid võlgnevusi.

Pakkumisele esitatavad nõuded

Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles ning pakkumine peab sisaldama:

– füüsilisest isikust pakkuja nime, isikukoodi, elukoha- ja posti- ning e-posti aadressi, kontakttelefoni; juriidilisest isikust pakkuja nime, registrikoodi, asukohta, posti- ja e-posti aadressi ja kontakttelefoni;

– pakkujale esitatavate nõuete kohta esitatud kinnitused või dokumendid;

– kinnitus, et pakkuja on nõus sõlmima hoonestusõiguse seadmise- ja asjaõiguslepingu eelläbirääkimistega pakkumise väljakuulutamisel sätestatud tingimustel Keila Linnavalitsuse teates näidatud ajal ja notaribüroos;

– kirjalik nõustumus tasuda hoonestusõiguse seadmise tasu vastavalt hoonestusõiguse tingimustele;

– sõnadega ja numbritega kirjutatud arvuline pakkumissumma – hoonestusõiguse seadmise tasu eurodes käibemaksuta. Kui sõnadega kirjutatud pakkumissumma ja numbritega kirjutatud pakkumissumma erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud pakkumissumma;

– hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsiv äriplaan, mis muuhulgas peab sisaldama:

– pakkuja tegevuse lühikirjeldus;

– ehitiste ehitamiseprotsessi kirjeldus, ehitamise etapid, tähtajad; –

– finantseerimine, sh finantseerimisstrateegia ja finantsprognoosid;

– turu pidamise kirjeldus;

– äriplaani realiseerimise riskid ja riskide maandamise meetmed;

– pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, vajadusel esindusõigust tõendav volikiri.

 

Pakkumise võitja väljaselgitamine ja lepingu sõlmimine

Eelläbirääkimistele lubatakse väljakuulutatud tingimustele vastava pakkumise teinud ja tagatisraha tasunud pakkujad, kes vastavad pakkujale esitatavatele nõuetele. Nõuetele mittevastava pakkumise esitanud pakkujat läbirääkimistele ei lubata.

Eelläbirääkimiste käigus tutvustavad pakkumisel osalejad Keila linnavalitsuse moodustatud komisjonile (edaspidi komisjon) oma äriplaani ning pärast eelläbirääkimiste lõppu esitab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise, mis sisaldab hoonestusõiguse seadmise tasu suurust ja äriplaani, kusjuures hoonestusõiguse seadmise tasu ei tohi olla madalam esialgses pakkumises pakutust.

Parima pakkuja väljaselgitamisel arvestatakse hoonestusõiguse seadmise tasu suurust ja nõuetele vastavale äriplaanile antavat hinnangut:

– parima äriplaani leidmiseks hindab komisjoni liige iga pakkuja poolt esitatud äriplaani. Parimaks äriplaaniks tunnistatakse äriplaan, mis saab komisjoni liikmetelt kõrgeima hinde. Hoonestusõiguse seadmise täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsiva äriplaani puhul hinnatakse äriplaani terviklikkust (vastavust esitatud nõuetele, äriplaani realistlikkust ja realiseeritavust, rahastamismudeli usaldusväärsust/realistlikkust jms);

– eraldi hinnatakse hoonestusõiguse seadmise tasu suurust, kus kõrgeima hinde saab kõige kõrgem pakutud hoonestusõiguse seadmise tasu;

– parimaks loetakse pakkumine, mis on äriplaani ja hoonestusõiguse seadmise tasu summas saanud kõrgeima hinde. Võrdse pakkumise korral osutub parimaks pakkuja, kelle esitatud äriplaani saab komisjoni poolt kõrgeima hinde;

– kõrgeima pakkumise hinne kujuneb vastavalt pakkujate arvule.

Parimaks pakkumiseks tunnistatud pakkuja on kohustatud sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu 1 (ühe) kuu jooksul parimaks pakkumiseks tunnistamise otsuse teatavaks tegemisest. Kui parimaks pakkumiseks tunnistatud pakkuja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise- ja asjaõiguslepingut Keila Linnavalitsuse poolt nimetatud tähtajaks, kaotab ta õiguse nõuda ja omanik ei ole kohustatud lepingut sõlmima.

Hoonestusõiguse seadmise-, piiaratud asjaõiguste sh reaalkoormise seadmise- ja asjaõiguslepingu, hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmisega seotud kulud sh notaritasu ja riigilõivu tasub hoonestaja. Pakkumisel osalejatele ei hüvitata eelläbirääkimistega pakkumisel osalemisega seotud kulusid.

Keila linnavolikogu 26.09.2023 otsuse nr 23 lisa 1

Rohkem tulemusi...

Generic selectors
Täpsed vasted
Pealkirja vasted
Sisu vasted
Post Type Selectors

Keila Linnavalitsus
Keskväljak 11,
Keila  76608, Eesti

Tööaeg:

E, K, N: 8.00 – 16.30
T: 8.00 – 18.30
R: 8.00 – 14.00

Telefon: 6790700
Skip to content